Årets firande av Sankta Barbara genomfördes, i brist på lämpliga lokaler i Jönköping, på mäss C i Skillingaryds läger. Det går inte att komma ifrån att det, för många av oss, var som att komma ”hem”. För att underlätta för deltagarna anordnades en busstransport till och från Skillingaryd, men många valde ändå att ordna transporten själva.

Firandet genomfördes enligt en väl inövad rutin och började som sig bör med regementets marsch och därefter berättade vår ordförande legenden om Sankta Barbara och varför hon blev bland annat artilleristernas skyddshelgon.

 

2019 16 06 3

Sankta Barbara framför kakelugnen i mässens matsal. Foto: Anders Broman.

 

Efter inledningsanförandet tog vi del av en superb ärtsoppa och senare även pannkakor. Till detta serverades olika drycker och allt detta fick hjälp nerför strupen av en och annan väl vald snapsvisa.

 

2019 12 06 4

Deltagarna under familjen Albertssons underhållning.

 

När vi hade ätit färdigt så bjöd medlemmen Magnus Albertsson med fru på sång och musik. Vi tackade även personalen från Järnvägshotellet i Skillingaryd för den goda maten. Därefter vidtog allmänt umgänge i mässens nyrenoverade sällskapsrum innan bussen vände åter mot Jönköping. Några tappra höll ut lite längre och delade minnen i skinnsofforna.

Ett oväntat och positivt resultat av firandet var att föreningen fick tre nya medlemmar. Den spontana känslan efteråt var att det här gör vi om nästa år!

 

Text: Anders Leicht

Föreningens boulturnering genomfördes som vanligt med livligt deltagande under hösten och avslutades med Grand Finale den 4 december (Sankta Barbara-dagen).

Efter mångårigt deltagande och ihärdigt klotrullande stod föreningens sekreterare Bernt Holtz äntligen som segrare av turneringen.

 

2019 12 04 rets segrare

Kamratföreningens sekreterare Bernt Holtz med vandringspriset. Dagen till ära utstyrd i lämpliga accessoarer. Foto: Privat

I en fullsatt konferenslokal på ”Hasse på Sjökanten”, hade delar av föreningens med­lemmar mött upp till en tisdagsträff den 5:e november med den nye regementschefen för A9, överste Magnus Ståhl. Han ledsagades dessutom av sina medarbetare, major Ola Ar­vidsson och regementsförvaltare Peter Häm­pelä som vi lärt känna tidigare.

 

2019 11 05 1

Dagens föredragshållare, regementsförvaltare Peter Hämpelä och Chefen A9, Överste Magnus Ståhl.

 

Magnus öppnade sitt anförande med att pre­sentera sig själv och sin bakgrund från ingen­jörtrupperna samt deklarerade sin välgrundade uppfattning om kamratföreningarnas ökade betydelse inom försvaret. Något som vi givet­vis höll med om. Att vi dessutom är en fören­ing med c:a 350 medlemmar ansåg han som anmärkningsvärt bra.

Magnus fortsatte med att spela upp en film som kortfattat redovisade artilleriets nya in­riktning inom försvaret efter tidigare försvars­beslut. Därefter följde en redovisning av det utbildningsmaterial som man tagit fram. Av detta framkom att man nu måste hantera en annorlunda utbildningsbakgrund mot tidigare då man inte haft tillgång till värnpliktsutbil­dad personal. Här gäller att återta kunskap.

Magnus fortsatte sin föredragning med att redovisa artilleriets uppgifter, indirekt be­kämpning, ”varför detta”, understöd av manö­verförband, bekämpning av prioriterade mål, flygunderstöd samt artilleribekämpning. Han konstaterade bl.a. att den indirekta elden är en förutsättning för markstrid. Magnus redogjorde vidare för nuvarande och kommande vapensystem på brigadnivå. Här redovisades bl.a. för Archer, som vi för närva­rande har 24 stycken av men som ska bli 48, granatkastare kaliber 120 mm, granatkastar­pansarbandvagn 90, Close Air Support (CAS), artillerilokaliseringsradar, eldledningsgrupp samt eldledningsvagn 90. Utbildningen på ovanstående sker vid Sveriges enda artillerire­gemente A9, ofta med stöd av simulatorer.

2019 11 05 2

Smålansartilleristerna visade stort intresse och lyssnade intensivt. 

Angående A9 redovisades följande:

  • Vid regementet finns för närvarande 160 of­ficerare, 130 soldater samt 200 värnpliktiga som genomgår en utbildning på 9 till 11 må­nader.
  • A9:s vision för sin utbildning är: ”Alltid rätt effekt i målet”.
  • C A9 är arméns bekämpningschef och för befälet över sin regementsstab, artilleribataljo­nen samt ArtSS. A9:s uppgifter är beredskap, insats, utbildning samt övningar.

Magnus fortsatte sin föredragning med att re­dovisa artilleriets framtid i Sverige med artilleri på fler platser, mer personal, mer materiel, fler pjäser, längre räckvidder, ny multifunktions-radar samt internationellt samarbete.

Avslutningsvis redogjorde Magnus för kom­mande försvarsbeslut och dess konsekvenser för artilleriet.

Slutligen tog Peter vid och redogjorde för det nya befälssystemet och nya gradbeteckningar.

Efter sin genomgång lät Magnus ordet vara fritt och han fick ett flertal initierade frågor. Här tog Peter vid och uttryckte sin uppskatt­ning över kamratföringens arbete och beto­nade vikten av föreningens roll som en länk mot det civila samhället. En länk, som är nöd­vändig i försvarets rekryteringsverksamhet och som i viss mån försummats vid omstrukture­ringen av försvarsmakten.

Till slut tackades våra gäster för deras insat­ser av vår ordförande, Bo Romedahl, som överräckte vårt standar samt vår minnesskrift där delar av vår historia är beskriven.

 

2019 11 05 3

Vår ordförande avtackar C A9 och överlämnar kamratföreningens standar. 

 

Text: Pille Nyquist

Foto: Göran Johansson

Vid vårt tisdagsmöte den 1 oktober gästades vi av Eber Fransson från Dag Hammarskjölds stiftelsen i Jönköping. Efter att vi avnjutit regementets marsch och vår ordförande hälsat alla Smålandsartillerister och vår gäst välkomna överlämnades ordet till dagens föredragshållare.


Eber, vars föredrag handlade om Dag Hammarskjölds liv och gärningar,inledde med att ta upp de händelser som ledde fram till Dag Hammarskjölds död den ödesdigra septembernatten 1961. Det finns några olika uppfattningar om vad som hänt, men det är spekulationer, ingen vet säker även många anser att planet som Dag Hammarskjöld flög med blev nedskjutet. 

 

 2019 10 01 Eber Fransson

Dagens föredragshållare, Eber Fransson.

 

Vi fick därefter en sammanfattning där Eber i kronologisk ordning gick igenom viktigare händelse i Dag Hammarskjölds levnad och yrkeskarriär. 

Det tog sin början 1905 då han föddes i Villa Liljeholmen, Östra Storgatan 91 i Jönköping men redan under 1906 lämnade familjen Hammarskjöld Jönköping. Tiden i Jönköping blev ganska kort.


Åren som FN:s generalsekreterare, med de stora kriserna i bl.a. Kongo, Ungern och Suez, berördes.  Dag Hammarskjölds stora intresse för fjällvärlden och den ro han fann där fick vi också en inblick i. Efter att fadern, Hjalmar Hammarskjöldavlidit valdes Dag Hammarskjöld 1954 till hans efterträdare på stol 17 i Svenska akademin, det är enda gången någon har efterträtt en avliden förälder i Svenska akademin. 1961 tilldelades Dag Hammarskjöld Nobels Fredpris postumt. 

Efter avslutat föredrag avtackades Eber med en varm applåd och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.

 

 Text och foto: NG Olsson.