Under det senaste halvåret har artillerifunktionen fortsatt varit välrepresenterad på flera håll. Årets viktigaste övning inom ramen för bekämpningsfunktionen har genomförts, samtidigt som vi gläds åt den historiska händelsen i form av inflyttning i kontorsmoduler på A 9 i Kristinehamn. Vi ser även fram emot att under den kommande tiden kunna utbilda hela 370 blivande artillerister som för första gången på väldigt länge nu kommer att genomföra sin värnplikt antingen i Boden (A 8) eller i Kristinehamn/Villingsberg (A 9). Nedan framgår mer ingående den verksamhet som beskrivs ovan. 

Verkan uppnådd under Brigadunderstödsövning (BrigU24)
Under april genomfördes bekämpningsfunktionens viktigaste övning för året. Omkring 700 deltagare ingick i övningen som hade sitt främsta fokus på bekämpningsfunktionen och ledning inom brigaden. Platsen var Älvdalens skjutfält dit personal och materiel hade fraktas från artilleriförband från såväl Boden som Skövde.

1 Archer p Trngsletdammen

Delar ur artilleribataljonen från A 8 bildade tillsammans med Noraskogs kompani (P4) en artilleribatljon under BrigU24 på Älvdalens skjutfält. BrigU24 inleddes med att artilleribataljonen symboliskt passerade Trängsletdammet från lägret till skjutfältet. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten


– Brigadunderstödsövningen är en oerhört viktig övning för att kunna bygga brigadförmåga i divisions ram. Vi har bekämpningsfunktionen och dess ledning i fokus, samtidigt som det medger en fantastisk möjlighet att öva vår luftrumssamordning och underrättelseverksamhet där samordningen av våra underrättelsesensorer är otroligt viktiga, sa överste Michael Carlén, chef för den 4:e Brigaden.

Chefen ArtSS, överstelöjtnant Kenneth Nygren, var övningsledare under BrigU24 och sammanfattade övningen såhär:

– Huvuddelen av målsättningarna med övningen är uppnådda. Det bästa med övningen har dels varit att funktionerna har fått övat i kontexten av en brigad, men också att vi har tillförts funktioner i form av bland annat helikopter och telekrig. Övningen påvisar återigen att bekämpning berör samtliga och inte bara artilleri.

2 BrigU 24Historiskt ögonblick i Kristinehamn
Den 25 april invigdes Bergslagens artilleriregementes (A 9:s) tillfälliga kontorsmoduler vid Harberget i Kristinehamn under pompa och ståt. Invigningsceremonin inleddes med att ställföreträdande arméchefen, Anders Svensson, blev intransporterad till innergården av en Archer.

3 Stf CA anlnder A9

 

 

– I dag är det en stor och viktig dag för A 9, armén, Försvarsmakten och Kristinehamn. I dag inviger vi den första delen i byggnationen av A 9. En viktig del i Försvarsmaktens uppdrag att nyetablera, eller i fallet Kristinehamn återetablera, nya förband. Det stärker uppbyggandet av vår militära förmåga, sa brigadgeneral Svensson.

Under talet framhävde Svensson samarbetet mellan Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Kristinehamns kommun som avgörande för att lyckas.

4 Nya A9 invigs


– Äntligen slår vi ner bopålarna på riktigt här i vår tillfälliga gruppering precis vid infarten in på det slutliga regementsområdet Harberget. Det känns historiskt och riktigt, riktigt bra! I första hand är det A 9 som står i fokus och manifesteras. Men dagens milstolpe utgör också ett startskott och en inledning för byggandet och etableringen av Kristinehamn som garnison, sa regementschef Lars O Jonsson i sitt tal.

5 Invigningsceremonin

I samband med etableringen på Harberget flyttar även Hemvärnet Örebro-Värmlandsgruppen in i kontorsmodulerna.

 

Framtida artillerister på ingång
I såväl de södra som norra delarna av Sverige fortsätter nya artillerister att utbildas när nu värnpliktskullen 2024/2025 ansluter till de båda artilleriförbanden. Nytt för i år är att vi äntligen kan hälsa värnpliktiga artillerister välkomna till Värmland. Den 1 juli övertar chefen A 9 ansvaret för artilleriutbildningen i södra Sverige från fadderförbandet Skaraborgs regemente (P 4). Detta manifesterades vid en ceremoni i Skövde i samband med att värnpliktskullen 2023/2024 ryckte ut.

Den 5 augusti 2024 rycker de första 10-månaders värnpliktiga in på Villingsbergs skjutfält där de kommer att genomföra den grundläggande soldatutbildningen.

Följande utbildningssteg, som exempelvis befattningsutbildningar, sker till stor del på andra platser. Kommande värnpliktskull 2025/2026 kommer att kunna genomföra huvuddelen av sin utbildning i Villingsberg för att så småningom flyttas över mer och mer till Kristinehamn. Totalt kommer A 9 utbilda närmare 100 värnpliktiga 2024/2025, en tredjedel av dessa är blivande plutonsbefäl som gör 15-månaders värnplikt och de ryckte in redan i mars i Skövde.

Samtidigt välkomnas i Boden 270 värnpliktiga för 15-, 12- och 10 månaders utbildning. Redan i mars månad anslöt ett 20-tal plutonsbefäl till A 8. Tillsammans inom artilleriet innebär samtliga inryck att det under 2024/2025 kommer att utbildas 370 nya artillerister.

Under denna rubrik kommer vi att publicera material som vi fått tillgång till i ämnet, samt försöka spegla den aktuella försvarsdebatten.

Detta är helt i enlighet med föreningens stadgar där det står att vi skall "medverka till försvarsupplysning genom att delta i debatten om svensk säkerhetspolitik och belysa utvecklingen av dess mål, medel och resurser i ett idéhistoriskt perspektiv".

(Använd också länkarna till "Wiseman's Wisdoms" och till "Försvarsmakten kommenterar" som finns under avsnittet Länkar ovan.)