Vi vår andra tisdagsträff för året, den 1 mars, hade vi besök av vår gamle regementskollega Göran Johansson. Efter det att Göran lämnade regementet i samband med nedläggningsbeslutet har han främst arbetet som personalchef inom transportbranschen. De sista 10 åren har han dock arbetat som regionansvarig ombudsman för Grafiska Företagens Förbund. Vi fick veta att organisationen Svenskt Näringsliv är en sammanslagning av Svenska Arbetsgivarföreningen och Industriförbundet. 49 branschorganisationer med 1,7 miljoner anställda är ansluta till organisationen. Företag som är anslutna till någon branschorganisation är automatiskt anslutna till Svenskt Näringsliv. Värt att notera är kanske att 69% av företagen som är anslutna har högst 9 anställda. 1,5% har mer än 250 anställda. Det är alltså ingen "storföretagsorganisation" det är fråga om. Svenskt Näringsliv driver gemensamma arbetsgivarfrågor, svarar för samordning av avtalsförhandlingar och är naturligtvis också en viktig lobbyorganisation för näringslivet.

Görans arbete som ombudsman för de grafiska företagen är mer jordnära arbete. Görans uppgifter består bl.a. i rådgivning till företag, agera bollplank till chefer och att rycka in vid förhandlingar som går till central nivå, t.e.x tvisteförhandlingar, uppsägningsförhandlingar och strandade MBL-förhandlingar.

Engagemanget var påtagligt. Det märktes tydligt att flertalet av åhörarna hade egna erfarenheter, ofta i chefspositioner, vilket gjorde Görans föreläsning till en särskilt lyckad och intressant dialog mellan honom och deltagarna.

Vid 2011 års första tisdagsträff den 1 februari var det drygt 30 medlemmar hade mött upp på restaurang Björkudden på John Bauergymnasiet på A 6. Efter kaffe och "mingel" fick vi lyssna på ett mycket intressant föredrag av på VD.n och flygplatschefen på Jönköpings flygplats, Hazze Sandström. Hazze har en gedigen bakgrund i flygbranschen i många ledande befattningar inom SAS såväl i Sverige, England. Han har också arbetat i Saudarabien och östra Arika. De tre senaste åren, innan han blev flygplatschef på Jönköping flygplats, har han arbetat som administrativ chef på Kommunstyrelsen i Gisalveds kommun.

När flygplatsen togs över av kommunen den 1.januari 2010 ver det med anledning av Luftfartsverket hade beslutat att avveckla de mindre flygplatserna som inte var lönsamma och saknade "Riksintresse". Alternativen var att lokala intressenter tog över flygplatsen eller nedläggning. Kommunen tog över hela anläggningen, som beräknades ha ett värde på 150-200 Mkr, för en krona och fick dessutom ett driftbidrag på 33 mkr för att täcka driftunderskott och för investeringar.

Vad har då hänt det här året som flygplatsen varit i kommunal ägo? Jo, trots askmoln från Island, strejker bland piloter och tekniker och problem med miljötillstånd, har verksamheten ökat på alla fronter. Reguljärflyget har ökat med fler destinationer och turer, chartertrafiken har ökat både med destinationer och med antal passagerare, godstrafiken har ökat från 54 ton/år för några år sedan, till 500 ton under 2010. Vissa tider på dygnet är Jönköpings flygplats den mest trafikerade flygplatsen i landet.

Flygplatsen har ett utomordentligt strategiskt läge, mitt i södra Sverige, mitt i Skandinavien och med 85 % av Sveriges befolkning inom en radie av 350 km. Jönköpingsregionen håller dessutom på att utvecklas till ett urstarkt logistikcentrum. Hazze menade att dessa förutsättningar sammantaget ger fantastiska möjligheter till utveckling av flygplatsen, om bara alla goda krafter i regionen samlas mot ett gemensamt mål.

Det var många entusiastiska åhörare som var beredda att hålla med honom.