Kamratföreningen Smålandsartillerister

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020-08-04 för 2019

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte tisdagen 4 augusti 2020 vid en telefonkonferens med Styrelsen för A6 Kamratförening. Årsmötesförfarandet beror på den pågående Coronapandemin som gör det omöjligt för oss att hålla ett ordinarie årsmöte därför görs några nödvändiga avsteg från stadgarna.

Närvarande: 6 styrelsemedlemmar.

Kallelse: Enbart till styrelsen.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl.

§2.    Parentation avses genomföras vid nästa årsmöte för två år.

§3.    Sekreterarens närvarolista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes sekreteraren.

        

§8.   Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019, vilken finns publicerad på hemsidan, föredrogs av Bo R. Noteras kan att föreningen hade 339 medlemmar den 31 december 2019. Det är en minskning med 10 medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 17 avlidna, 2 begärt utträde. Det positiva är att 9 är nyrekryterade under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.        

§9.    Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett underskott på 1 481,70 kronor och balansomslutningen var 246 856,17 kr.
Balansräkningen fastställdes och årsmötet beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

§10. Ordföranden föredrog revisorernas skriftliga berättelse och de rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§12. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2021, godkändes av årsmötet.

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2021 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14. Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2021 (1 år) valdes Bo Mattsson (omval).

Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2022 (2 år) valdes Göran Johansson (omval), Anders Leicht (omval) och Pille Nyquist (omval).

Valda till 2021 är Sven Engkvist, Lennart Andersson, Anders Gustafsson, N-G Olsson, Kurt Lindberg och Bernt Holtz.

§15. Till revisorer till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Richard Ekstrand (omval) och Jan Knutsson (nyval).

§16. Till revisorssuppleanter till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Björn Johansson (omval), och Lars Holtz (nyval).

§17. Till valberedning till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Lars Fogelquist (omval), Krister Linell, (nyval) sammankallande och Tommy Kruth (nyval).

§18. Föreningsinformation:                
Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter som kraftfullt påverkats av pågående
Covid-19 pandemi. De så kallade tisdagsträffarna samt vårresan har ställts in.
Av utskickat höstprogram genomförs endast Artilleriduellen i golf samt senarelagd boule. Festsamling efter nedläggning är inställd och planeras genomföras nästa år (tillika 85 års jubileum för vår förening). Vi genomför kransnedläggning 30 oktober, planerad träff 4 november samt St. Barbara 4 december enligt utskickat höstprogram. De senare om pandemiläget så tillåter.

§19  Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för förtroendet att bli omvald som ordförande ytterligare ett år. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

 

Jönköping 2020-08-04

 

Bernt Holtz                                                                                 Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                                 /Mötesordförande/

Kamratföreningen Smålandsartillerister

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

 

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 23 mars 2019 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping. 

 

Närvarande: 49 medlemmar.

 

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

 

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

 

§2.    Parentation hölls över de sedan föregående årsmötet avlidna medlemmarna. Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

 

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

 

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes.

 

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

 

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Anders Leicht.

 

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Göran Fransson och Lars Fogelquist.

        

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2018, föredrogs av Bo Romedahl. Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i årsmöteslokalen. Noteras kan att föreningen hade 349 medlemmar den 31 december 2018 vilket är en minskning med 11 medlemmar sedan föregående år. Förändringen består i 18 avlidna, 5 som begärt utträde och 4 som trots flera påstötningar inte betalt årsavgiften. Minskningen uppvägs av att 16 personer har nyrekryterats under året.

         Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

        

§9.    Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett överskott på 1.277,90 kronor och balansomslutningen var 250 737,87 kr.
Balansräkningen fastställdes och årsmötet beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

 

§10. Revisorn Lennart Svensson, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

§12. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2020, godkändes av årsmötet.

 

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2020 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

 

§14. Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2020 (1 år) valdes Bo Mattsson (omval).
Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2021 (2 år) valdes Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (omval), Anders Gustafsson (omval), Bernt Holtz (omval) och N-G Olsson (omval) och Kurt Lindberg (nyval).

 

§15. Till revisorer till och med årsmötet 2020 (ett år) valdes Richard Ekstrand (omval) och Evald Persson (nyval).

 

§16. Till revisorssuppleanter till och med årsmötet 2020 (ett år) valdes Krister Linell (omval) samt Björn Johansson (omval).

 

§17. Till valberedning till och med årsmötet 2020 (ett år) valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Kjell Svenningsson (omval) och Lars Fogelquist (nyval).

 

§18. Föreningsinformation

         Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter, de så kallade tisdagsträffarna samt vårresan. Han informerade även om styrelsens arbete med bland annat en rekryteringskommitté. Ordföranden framförde även hälsningar från kamrater, som av olika skäl, inte kunde delta vid årsmötet.

        Kjell Svenningsson fick sedan ordet och reflekterade över nuvarande aktiviteter på kasern och övningsfält. Han tackade även styrelsen för det gångna årets arbete.         

 

§19  Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.
Kamratföreningens hedersmedalj i silver,
Som ett synbart uttryck för föreningens erkänsla och hågkomst,
och en blomma överräcktes till Lars Fogelquist som efter många års gott arbete lämnar styrelsen, men inte kamratföreningen.
En blomma överlämnades också till Richard Prahl och Lennart Svensson som ett synligt bevis på uppskattningen av deras arbete som föreningens revisorer.


Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

 

Jönköping 2019-03- 23

 

Anders Leicht                                                              Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                      /Mötesordförande/

 

Lars Fogelquist                                                            Göran Fransson

/Justerare/                                                                    /Justerare/

Kamratföreningen Smålandsartilleristerna

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 18 mars 2017 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 47 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över de 8 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna  Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes med den ändringen att vi på punkt 15 ska välja
6 st. styrelseledamöter.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Åke Larsson och Björn Stenberg.

        

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2016, vilken tidigare publicerats på hemsidan, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan för intresserade.

         Ordföranden konstaterade att styrelsen under året arbetat med medlemsvård på ett sådant sätt att vi vid årsslutet hade lika stort medlemsantal som vid verksamhetsårets början. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.    Revisorn Richard Prahl, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§10.  Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett underskott på 209 kr och balansomslutningen var 256.303kr. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2018, godkändes av årsmötet.

§13.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14.  Till styrelseledamot, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§15.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2019 (två år), valdes Lars Fogelqvist (omval),
N-G Olsson (omval), Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (omval),

         Bernt Holtz (omval) samt Anders Gustafsson (nyval)

§16.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt

         Lennart Svensson (omval).

§17.  Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Krister Linell (omval)

         samt Björn Johansson (nyval).

§18.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (omval).

§19.  Föreningsinformation

 • Bo R redogjorde kortfattat för kvarvarande programpunkter i vårens program.
  Den 4 april blir det information om ”Södra Munksjön och Munksjöstadens utveckling”
  Den 2/5 kommer nya regementschefen på Ing 2, Överste Michael Ginér, på besök.
  Den 20 maj går årets vårresa av stapeln. Vi åker till Hagshults flygplats och gör också ett snabbesök på skjutfältet i Skillingaryd innan vi intar lunch och i samband med det får en guidad visning av Vandalorum i Värnamo.
  Höstens program håller på att planeras. Den första träffen är redan den 24 augusti då vi får besök av C Artreg A9, Överste Jonas Lotsne.Den 2 september spelas golftävlingen Artilleriduellen. Detta år hålls den på A6 Golfklubb. Håll utkik på hemsidan och er mail för vidare information.
  Bo R. informerade också om att styrelsen, efter ett par år med stora fester vid KF 80-års jubileum och minneshållandet vid regementets 30-årig nedläggning, beslutat att ta ett eller ett par års paus med liknande evenemang.
  Bo Mattson, från programkommittén, upplyste medlemmarna om styrelsens ambition att hålla innehållet på våra tisdagsträffar till en hälft med militär/försvarsanknytning och den andra hälften med civil anknytning.
  Förslag på programpunkter kom upp och antecknades. Vi ska också genomföra någon/ra aktiviteter på kvällstid för att ge möjlighet för medlemmar som fortfarande är i arbetslivet att delta. Programidéer kan skickas till Lennart Andersson, programansvarig i styrelsen.
 • Lars Gerhardsson gjorde sig till tolk för de församlade medlemmarna och tackade styrelsen med Bo R. i spetsen för dess idoga arbete.

§20   Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.
Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Jönköping 2017 03 18

Bernt Holtz                                                                    Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                          /Mötesordförande/

Åke Larsson                                                                   Björn Stenberg

/Justerare/                                                                       /Justerare/

 

Kamratföreningen Smålandsartilleristerna

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 17 mars 2018 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 33 medlemmar samt 2 ej medlemmar

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över de 11 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna  Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Bo Wallen och Axel Forthmeiier.

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017, vilken funnits publicerats på hemsidan sedan den 27 feb. 2018, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig i årsmöteslokalen och på hemsidan för intresserade. Noteras kan att föreningen hade 360 medlemmar den 31 december 2017 vilket är en minskning med 5 medlemmar sedan föregående år. Förändringen består i 11 avlidna, 9 som begärt utträde och 3 som trots flera påstötningar inte betalt årsavgiften. Det positiva är att 18 personer har nyrekryterats under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

§9.   Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett överskott          på 662,50kr och balansomslutningen var 253 338,97kr. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning

§10.  Revisorn Lennart Svensson, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§11.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§12.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2019, godkändes av årsmötet.

§13.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14.  Till styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2019 (1 år) valdes Bo Mattsson, (omval). Till styrelseledamöter t.o.m. årsmötet 2020 (2 år) valdes Göran Johansson (omval), Anders Leicht (omval), och Pille Nyquist (nyval).

§15.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), valdes Lennart Svensson (omval) samt Richard Ekstrand (nyval)

§16.  Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), valdes Krister Linell (omval) samt Björn Johansson (omval).

§17.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (omval).

§18.  Föreningsinformation

         Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter. Ordf. informerade om det policydokument som styrelsen tagit fram som styr upp arbetet i styrelsen angående bl. a. mottagande av nya medlemmar, hantering av uppvaktning vid födelsedagar och begravning. Dokumentet ska ses som ett internt arbetsdokument för att underlätta styrelsearbetet.
Vidare informerade ordf. om den värvningskampanj som styrelsen arbetar med och som riktar sig mot de soldater som avslutade sin tjänstgöring för 40 år sedan.
Kort info också om kommande tisdagsträffar och i det sammanhanget styrelsens arbete med att försöka få en samlingslokal inom kasernområdet. Årsmötet uttryckte sitt gillande över att få vara på A6 med medlemsträffarna. Avslutningsvis informerade Bo R. om höstfesten i Skillingaryd den 1-2 september då vi firar att det var 120 års sedan artilleriregementet intog kasernerna på A6. Mer info kommer på hemsidan.
Lars Gerhardsson begärde ordet och höll en kort betraktelse, med A6 för ögonen, över vikten att blicka bakåt, i nuet och framåt. Han poängterade också vikten av att föreningen får ha sina möten ”innanför grindarna”. Lars G. avslutade med att tacka Bo R. och styrelsen för deras arbete under året.

§19   Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året. Ett särskilt tack och en blomma överräcktes till Göran Fransson som efter många års gott arbete lämnar styrelsen men inte kamratföreningen.
En blomma överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans 15-åriga arbete som klubbmästare. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

 

Jönköping 2018 03 17

Bernt Holtz                                                                    Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                          /Mötesordförande/

Bo Wallen                                                                      Axel Forthmeiier

/Justerare/                                                                       /Justerare/

 

Bilagor:        1.   Fastställd föredragningslista.

                     2.   Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.

                     3.   Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2017.

                     4.   Revisorernas berättelse.

 

 

                          Föredragningslista 2018

 1.  Årsmötet öppnas.
 2.  Parentation.
 3.  Upprättande av röstlängd.
 4.  Fastställande av föredragningslista.
 5.  Godkännande av mötets behöriga utlysning.
 6.  Val av mötesordförande och val av sekreterare för mötet.
 7.  Val av två justerare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 8.  Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.
 9.  Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.
 10.  Revisorernas berättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Bestämmande av årsavgift för 2019.  
 13. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 125 kr. 
 14. Val av föreningens ordförande t.o.m. årsmötet 2019. 
 15. Val av 4 st. styrelseledamöter t.o.m. 2020. Valda t.o.m. årsmötet 2018 är Ander Leicht, Göran Johansson, Göran Fransson och Bo Mattsson. 
 16. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2019.  Nuvarande är Richard Prahl och Lennart Svensson. 
 17. Val av två revisorssuppleanter t.o.m. årsmötet 2019.  Nuvarande är Krister Linell och Björn Johansson. 
 18. Tillsättning av valberedning t.o.m. årsmötet 2019. Nuvarande är Ulf Gustafson (sammankallande), Åke Sjögren och Kjell Sveningsson. 
 19.  Föreningsinformation.
 20.  Årsmötet avslutas               

 

 

Verksamhetsberättelse 2017                                                                                                                     

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2017.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                            Bo Romedahl (14)

Vice ordförande                     Lennart Andersson (15)

Sekreterare                           Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare                    Bo Mattsson (10)

Vice sekreterare                    Anders Leicht (16)

Kassaman                             Göran Johansson (14)

Redaktör                                N-G Olsson (13)

Klubbmästare                        Lars Fogelquist (05)

Vise klubbmästare                Göran Fransson (14) och Anders Gustavsson (17)

Tradition/materiel                  Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

Rune Carlsson har varit adjungerad ledamot under 2017.

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden.

Programkommittén har haft sju sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Ett reviderat avtal om stöd till vår förening har tecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat resor och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation ska vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2.

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet.

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 360 medlemmar den 31 december 2017. Det är en minskning med fem medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 11 avlidna, 9 begärt utträde och 3 efter mycken påtryckning ej betalt. Det positiva är att 18 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar. (Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

(Inom parentes förra årets siffror).
Tisdagsträffarna har samlat 177 (147) deltagare vid 8 tillfällen med i medeltal 22 per gång.

Boule har spelats 18 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 49 deltagare.

Vårresan till Hagshults krigsflygbas samt Vandalorum i Värnamo hade 28 deltagare.

29 maj deltog ordföranden och en kamrat med vårt standar när Veterandagen genomfördes i Stockholm.

Tillsammans med kamrater från Ing 2 och I 12 i augusti genomfördes tvådagars studiebesök med övernattning där vi fick se artilleri och ingenjör förband och deras verksamhet under storövningen Aurora 2017. Från A6 deltog 12 nöjda deltagare.

Ordföranden deltog vid Nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad 5 dagar i juni.

Artilleriduellen lockade 14 (14) deltagande spelare. Dagen avslutades med gemensam lunch som ordföranden deltog i. 2017 genomfördes ej någon gemensam sammankomst på Mäss C i Skillingaryd. Det återupptas dock redan i år med firandet av att det är 120 år sedan A6 intog kasernerna i Jönköping.

Vid Ing 2:s regementes dag deltog ordföranden och fyra kamrater med vårt standar.

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

Den 11 november representerade ordföranden med sambo vår kamratförening på Ing 2 höstmiddag.

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella firande av Sankta Barbara. 32 (40) deltagare avåt traditionell ärtsoppa denna gång på en måndag.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2147 (2286) timmar och 705 (734) deltagare.

ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift under året med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

EKONOMI
Vår ekonomi är god. Resultatet blev ett överskott med 663 kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

 

Jönköping 6 februari 2018

 

Bo Romedahl                     Bernt Holtz
Ordförande                         Sekreterare

Resultat och balansrkning 2017

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 19 mars 2016 på restaurang "Hasse på Sjökanten" vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 44 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.      Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Bo Romedahl, och regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.     Parentation hölls över de 21 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna. Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.     Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.     Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.     Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.     Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.     Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Jonny Nilsson och Berndt Svehagen.

§8.     Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen fanns även tillgänglig på hemsidan för intresserade. Ordföranden konstaterade att styrelsen under året arbetat med medlemsvård så att ett antal personer har återinträtt i föreningen och att det faktiskt också har tillkommit några nya medlemmar. Spridda applåder kunde höras efter detta konstaterande. Föreningens "Kassaman", Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett underskott på 3892 kr och balansomslutningen var 256.531 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.     Revisorn Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§10.    Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.    Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§13.    Göran Johansson föredrog de smärre förändringar och uppdateringar som styrelsen gjort i föreningens stadgar. Se utsänt förslag! Mötet godkände de föreslagna ändringarna.

§14.    Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bo Romedahl.

§15.    Till styrelseledamot, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§16.    Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2018 (två år), valdes Göran Johansson (omval), Göran Fransson (omval), och Anders Leicht (nyval).

§17.    Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Lennart Svensson (nyval).

§18.    Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Krister Linell (nyval).

§19.    Till valberedning, t.o.m. 2017 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (nyval).

§20.    Föreningsinformation.

 • Bo R redogjorde kortfattat för kommande programpunkter i vårens program. Speciellt uppmärksammades att det i år är 80 år sedan A6 kamratförening startade. En fest kommer att hållas 10 till 11 september i Skillingaryd för att fira föreningens 80-årsdag. I samband med detta sker ett besök på Ing2 och deras regementes dag. Golftävlingen Artilleriduellen går av stapeln samma helg. Håll utkik på hemsidan och er mail för vidare information. Göran Fransson uppmanade de församlade att redan nu boka dessa datum i sina agendor.
 • Bo R informerade också kort om att A6 Skytte och IF (numera enbart fäktning) söker personer ur kamratföreningen som kan hjälpa A6 Skytte och IF med dess historieskrivning. Intresserade kan vända sig till Lennart Andersson i vår styrelse.
 • Rune Carlsson tackade styrelsen med Bo R i spetsen för dess idoga arbete som gör vår kamratförening till en av de mera livaktiga kamratföreningarna i landet. De församlade medlemmarna tog upp en värmande applåd.

§21.    Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han uttryckte sin stora glädje över att få leda arbetet med, enligt honom, en bra styrelse och en fin kamratförening. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Direkt efter mötet avtackade Bo R avgående styrelsemedlemmen Ingvar Rittsél och valberedningens sammankallande Roland Ivarsson. Dessa kommer att vid senare tillfälle uppvaktas med blommor. Revisorn Arnold Bäck mottog blommor och tackades för sitt arbete som revisor i A6 kamratförening.

Efter mötet följde ett intressant och inspirerat föredrag av brigadgeneralen tillika vice rektorn vid försvarshögskolan, Bengt Axelsson. Under drygt 40 minuter delgav han oss på ett fängslande och informativt sätt sin syn på bl. a. Nato, regeringens senaste försvarsproposition, nedrustningen av det svenska totalförsvaret, den förestående upprustningen av det samma, synen på utökad könsneutral "värnplikt", vikten av samarbetspartner i östersjöregionen m.m. Bengt tackades av vår ordförande Bo R för sin insats med blommor och vår minnesbok.

Jönköping 2016 03 19

Bernt Holtz                         Bo Romedahl
/Mötessekreterare/               /Mötesordförande/

Jonny Nilsson                      Bernt Svehagen
/Justerare/                          /Justerare/

Bilagor:
1. Fastställd föredragningslista
2. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015.
3. Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2015.
4. Revisorernas berättelse.