Den 2 april styrde vi kosan till Skillingaryd och Miliseum. Vi var ett 30-tal kamrater som förväntansfulla mött upp till dagens studiebesök.

Sven Engqvist och Kaj Nordqvist tog med oss på en spännande och intressant rundtur på Miliseum.  Det började med att vi fick se en film som introduktion till Miliseum och dess verksamhet. Vi guidades därefter runt i lokalerna och fick en inblick i vad som pågår under Miliseums uppbyggnad och hur det färdiga museet kommer att se ut.

Vi fick även med oss en del fakta:

Två statliga uppdrag är grundläggande för Miliseums verksamhet:

  1. Att berätta om de indelta soldaternas och deras familjers levnadsvillkor både hemma på torpet och under övningar på regementsheden. Heden i Skillingaryd gick under namnet "Slätten".
  2. Att vara det nationella museet för Ingenjörtrupperna.

Miliseum ingår i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) som är ett statsunderstött nationellt nätverk med 26 museala etableringar över hela landet. Miliseum drivs av Stiftelsen Regementsheden där Vaggeryds kommun är huvudman.

Huvuddelen av museets föremål kommer från f.d A6 Försvarshistoriska Museum i Jönköping och från f.d Göta Ingenjörregementes museum i Eksjö. Även föremål från Jönköpings läns Museum ingår.

Museet invigs/öppnar lördagen den 14 september 2013 i närvaro av landshövdingen.

Det var ett givande och engagerande besök, med många igenkännande.
Besöket gav mersmak och att besöka det färdiga Miliseum är att rekommendera.

NG Olsson

Först blev det film i Miliseums lokaler i Skillingaryd...

Foto Hans Sunesson

...därefter tar Sven Engkvist oss entusiastiskt tillbaka i militärhistorien.

Foto Hans Sunesson

Årsmöte med Kamratföreningen Smålandsartillerister

Kamratföreningen Smålandsartillerister har haft årsmöte på Restaurang Storskogen, A6 kasernområde i Jönköping. Av föreningens totalt 450 medlemmar hade 50 medlemmar mött upp till årsmötet.

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Leif Oscarsson, som inledde årsmötet med en parentation över avlidna medlemmar. Därefter läste Leif Oscarsson en dikt och de närvarande förenades i en tyst minut.

Smålands artilleriregementes marsch spelades.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Leif Oscarsson med Bo Mattsson som mötessekreterare.

Styrelsen består nu av Leif Oscarsson, ordförande och som styrelseledamöter Rune Carlsson, Bo Mattson, Lars Fogelquist, Sven Engkvist, Nils-Göran Olsson (NG), Vincent Bondesson och Ingvar Rittsél.
Revisorer för föreningen är Richard Prahl och Göran Fransson.

Avgående styrelseledamoten, Bo Wallén, avtackades och förärades föreningens förtjänstmedalj för mångårigt arbete i föreningens tjänst.
Årsmötet godkände med acklamation styrelsens förslag att utse Christoffer Lilliecreutz till hedersmedlem i föreningen.
Styrelsens förslag att tilldela Jan Holtz föreningens förtjänstmedalj för sitt mångåriga arbete med föreningens hemsida tillstyrktes av årsmötet.

En hälsning till föreningen från Lars Carlson, A6 siste regementschef, framfördes av Bengt Nordenberg.

Rune Carlsson ställde en fråga till de församlade, om man ansåg att det var intressant inför 2014 års riksdagsval, att få veta de politiska partiernas ställningstagande i försvarsfrågan med anledning av den turbulens som för närvarande råder i densamma. En klar majoritet uttryckte sitt intresse för en sådan information.

Bo Mattsson utvecklade detta ytterligare med de funderingar på tillvägagångssätt som diskuterats i styrelsen. Det man skulle kunna göra är att senare tillsända samtliga politiska partier, både nationellt och lokalt, ett öppet brev med frågeställningar om hur man ser på det framtida försvaret. Svaren, eller brist på svar, avses därefter att publiceras i föreningens tidskrift. Mötet ställde sig mycket positiv till aktionen.

 

Efter årsmötesförhandlingarna höll vår gäst övlt Torbjörn Persson, stabschef vid Ing 2 i Eksjö, ett lysande föredrag om försvarets nuvarande organisation, uppgifter samt härmed uppkomna rekryteringsproblem.

Vi fick en bra inblick i hur försvaret är organiserat idag samt vilken uppdrag som försvaret har. Torbjörn gav oss en fördjupad bild av hur artilleriets organisation ser ut idag samt hur det nya artillerisystemet Archer tillförs.
Från att tidigare helt varit inriktat på att försvara Sveriges gränser pågår nu en omställningsprocess till ett insatsförsvar som är berett att lösa uppgifter varhelst i världen de uppstår. Detta innebär att alla anställda i försvarsmakten är skyldiga att tjänstgöra där insatsen görs, var det än är i världen. Rekrytering av personal har blivit ett problem för försvarsmakten som kräver mycket energi. Man har svårigheter att rekrytera och har för hög personal-omsättning särskilt för de tillfälligt anställda. Mycket av försvarsmaktens material är i slutskedet av sin livcykel vilket gör att under de kommande åren finns ett accelererande behov av nyanskaffning av material. Försvarets ekonomiska förutsättningar gör att det finns en oro inom försvarsmakten både för materialanskaffning och för personalrekrytering. Detta sett till förmågan att hantera försvarets uppdrag. Torbjörn belyste även skillnaderna kring den tidigare organisationen och uppdraget och hur det ser ut i dag. Torbjörn tackades med en varm applåd och blommor för ett mycket intressant och väl genomfört föredrag.

Mötet avslutades med gemensam lunch.

NG Olsson

Årsmötet 2013 är igång och avgående styrelsemedlemmen Bo Wallén får förtjänstmedalj för sitt mångåriga arbete i föreningens tjänst.
Foto Rune Carlsson

Stabschefen på Ing 2, Övlt Torbjörn Persson, berättade om försvarets nuvarande organisation och uppgifter.
Foto Rune Carlsson

Den 5 mars var Ulrika Gotthardsson inbjuden för att tala om Jönköping Energi. Hon redovisade hur kommunen satsar på infrastruktur för el, fjärrvärme och fibernät. Ingen kan väl vara okunnig om det – halva sta´n har ju varit uppgrävd! Sammankopplingen av fjärrvärme mellan Jönköping och Bankeryd är nu klar. Sju år efter att kraftvärmeverket i Torsvik stod klar pågår schaktning för en ny panna. Den skall stå klar hösten 2014 till en kostnad av 1,2 miljarder.

Den stora fördelen med Torsvik är att nästan hälften av bränslet består av avfall. Resten består av biobränsle, olja m.m. Den nya pannan kommer att bränna biobränsle i form av träpulver och pellets. Den sammanlagda andelen avfall kommer att vara lika stor även efter 2014, men biobränsle ökar och olja minskar – relativt, men inte i absoluta tal, eftersom efterfrågan på fjärrvärme ökar och olja behövs för topproduktion. Torsvik bränner nu 20 ton bränsle per timma, 140 000 ton/år. Av detta blir det 100 GWh el per år och 340 GWh värme.

Rune Carlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Gottardsson berättar om vad Jönköping Energi gör för att förse Jönköpings kommun med el, fjärrvärme och fibernät.

På årets första tisdagsträff den 4 februari hade vi besök av Länspolismästaren Håkan Sandahl.

Han inledde sitt anförande med att berätta om att han var en son av bygden, uppväxt på Grästorp i de s.k. ringarna. Poliskarriären började som polis och därefter med studier till jurist. Han har med andra ord gått den långa vägen. Håkan tog därefter upp ämnet polisorganisation idag och i framtiden. Framtiden som kommer att inledas 2015 med att det bara kommer att finnas en polismyndighet med en chef. De nuvarande polisområdena kommer naturligtvis också i fortsättningen att han någon chef, men den befattningen kommer att ha en lägre grad än nuvarande länspolismästare. Det är med anledning av detta som han söker en befattning i Västra Götaland. Han är så ung ännu att han vill fortsätta att vara med och sätta sin prägel på polisen i framtiden.

Håkan kände sedan ett behov av att komma in på ämnet statistik med anledning av att media vinklar detta ämne på ett för honom felaktigt sätt. Uppklarningsprocenten är inte alls så dålig som den brukar framstå i medierna. Det finns många förklaringar till detta som det inte tas hänsyn till. Man jämför t.ex. olika tidsperioder med varandra utan att ta hänsyn till befolkningsutveckling, antalet anmälningar, anmälnings-benägenhet m.m. Något som tar stora resurser i anspråk är utlänningsärendena med bl. a. avvisningar och eftersök av personer som skall avvisas från landet. Vi fick också tillfälle till en frågestund som blev ganska livlig med många frågor.

Länspolismästarens besök var mycket uppskattat. Detta visade sig i att lokalen var mycket välfylld och att det slogs besöksrekord för Tisdagsträffarna.

Vincent Bondesson