Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristers Årsmöte, lördagen den 5 mars 2011 kl. 11.00. Sammanträdet avhölls i restaurang Storskogen på A 6.

Närvarande: Ordföranden Kjell Svenningsson och 69 medlemmar och anhöriga.

§ 1 Årsmötet öppnas.

Ordföranden, Kjell Svenningsson, hälsade alla varmt välkomna till årsmötet. Speciellt vände han sig till hedersmedlemmarna Gösta Gärdin, Anders Björk och Lars Gerhardsson. Han vände sig också till dagens gäst och föredragshållare, landshövdingen i Jönköpings län Minoo Akhtarzand med ett lika varmt välkommen. Därmed förklarade han årsmötet öppnat.

§ 2. Parentation

Parentation med fana och standar över 13 avlidna medlemmar genomfördes. Namnen lästes upp, därefter följde några minnesord av ordföranden. Parentationen avslutades med en stunds tillhet och eftertanke.

§ 3. Fastställande av föredragningslista

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.

§ 4. Godkännande av mötets utlysning

Utlysning av årsmötet i vederbörlig ordning godkändes.

§ 5. Val av mötesordförande och anmälan om sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Kjell Svenningsson och till sekreterare anmäldes Ulf Gustafson.

§ 6. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justeringsmän valdes Ingvar Toll och Richard Prahl.

§ 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010 godkändes.

§ 8. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.

Balansräkningen och dispositionen av årets resultat fastställdes.

§ 10. Bestämmande av årsavgiften för 2012.

Årsavgiften för 2012 fastställdes till oförändrad, 75 kronor.

§ 11. Övriga förslag av styrelsen eller av medlem väckt ärende.

Inga övriga förslag av styrelsen eller medlemmarna förelåg.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 13. Val av ordförande till årsmötet 2012.

Som ordförande till och med årsmötet 2012 valdes Leif Oscarsson.

§ 14. Val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslog omval av Lars Fogelquist, Sven Engkvist och Bo Wallén samt nyval av Lennart Lindberg och Evald Persson. Samtliga för 2 år.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2012.

Valberedningen föreslog omval av Jonny Nilsson och Richard Prahl.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av två revisorsuppleanter t.o.m. årsmötet 2012.

Valberedningen föreslog omval av Arnold Bäck och Erland Johansson.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Tillsättande av valberedning t.o.m. årsmötet 2012.

Årsmötet beslutade omval av nuvarande Roland Ivarsson, sammankallande, och nyval av Sven-Ola Kallbris.

Kjell tackade valberedningen för ett förtjänstfullt arbete.

§18. Övrigt.

Avgående styrelseledamoten Jörgen Bergström tilldelades Kamratföreningens minnesmedalj för sin utmärkta insats som sekreterare i styrelsen under tre år. Då han inte kunde delta på årsmötet kommer han att tilldelas medaljen vid ett senare tillfälle.

Ulf Gustafson avtackades med en blombukett för hans arbete som adjungerad ledamot i styrelsen under det senaste verksamhetsåret.

Tillträdande ordföranden Leif Oscarsson tackade för förtroendet att väljas till ordförande för kamratföreningen. Han kände både ödmjukhet och stolthet. Leif aviserade att det inte kommer att bli några revolutionerande förändringar i verksamheten. Tisdagsträffar, artilleriduellen, boule, och övriga aktivitet kommer att rulla som tidigare. Inslaget av militära föreläsare skall "märkas" i programmet

Leif avtackade avgående ordföranden Kjell Svenningsson och tilldelade honom Kamratföreningens förtjänstmedalj för sina utomordentliga insatser som ordförande i Kamratföreningen i 7 år. Leif framhöll särskilt Kjells engagerade och engagerande ledarskap som också utstrålat kamratskap och gemenskap.

På förslag från styrelsen beslutade också årsmötet att utse Kjell Svenningsson till hedersmedlem i Kamratföreningen Smålandsartillerister.

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin framförde på medlemmarnas vägnar sitt tack till styrelsen för ytterligare ett framgångsrikt år för föreningen. Han tackade särskilt för utgivningen av minnesskriften 25 år efter regementets nedläggning. Han tackade också avgående ordföranden Kjell Svenningsson för hans utomordentliga arbete och för det goda ledarskap han uppvisat som ordförande. Slutligen önskade han nya ordföranden Leif Oscarsson välkommen och önskade honom lycka till i sin nya gärning.

§19 Årsmötet avslutas.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade 2011 års årsmöte för avslutat.

Vid protokollet: Ulf Gustafson, Sekreterare och Kjell Svenningsson, Ordförande

Justeras: Ingvar Toll,  Richard Prahl

 

Efter årsmötet hade vi glädjen att välkomna vår nya landshövding Minoo Akhtarzand som föreläsare. Hon berättade först om sin bakgrund innan hon kom till Jönköping. Hon är född Iran och kom till Sverige som gäststuderande på KTH 1974 och utbildade sig till elkraftingenjör. Av olika skäl blev hon kvar i Sverige och har arbetat inom dåvarande Stockholm Energi, Vattenfall, som länsarbetsdirektör och senast som generaldirektör på Banverket.

Minoo har bara varit landshövding i 7 månader och berättade att hon nu arbetar intensivt med att lära känna länet genom att träffa länets kommuner, myndigheter, näringsliv, osv.

Hon vill identifiera styrkor och förbättringsområden för att göra länet ännu mer attraktivt för bl. a. näringsliv och turism. Hon framhöll viktiga områden som näringslivsutveckling, kompetensutveckling, infrastruktur, mm. Hon såg också Jönköping som en självklar knutpunkt i södra Sverige när det gäller eventuella höghastighetståg.

Efter landshövdingens föredrag bjöds på en gemensam god lunch i restaurang Storskogen. Lunchen var mycket uppskattad och intogs under hög och trevlig stämning.


 

Tillbaka till listan