Innehåll

Förord

Tillkomsten, A 6 historia

Borgerskapets kasern

De nya kasernerna

Positionsartilleriet

För och emot Jönköping

Allmän värnplikt

Krigsplanläggning

Nedläggningen

Källor och litteratur

Krigsorganisation, Bilaga 1

Beredskapsförband vid A 6 1939-1945, Bilaga 2

Regementschefer, Bilaga 3

Artilleripjäser, Bilaga 4

Kasernomsrådet, Bilaga 5

 

Text: Rune Carlsson

Illustrationer: Kamratföreningen Smålandsartillerister (där inget annat anges)

Redigering: Ulf Gustafson


 

Förord

A 6 hade namnet (Kungl.) Smålands artilleriregemente under två perioder om tillsammans 65 år. Dess historia sträcker sig dock över 90 år, men inte hela tiden i Jönköping. Hur A 6, som sattes upp 1895, har flyttat en gång, 1898, bytt namn tre gånger, 1905, 1928 och 1942, och lagts ned två gånger, 1927 och 1985, förklaras närmare i denna minnesskrift. 90 år är ingen lång tid i ett land med regementstraditioner från 1500-talet, men A 6 kan faktiskt räkna sina anor åtminstone från 1600- talet. De kommer också att redovisas. Däremot är det inte möjligt att här skildra alla de insatser, som oräkneliga värnpliktiga har gjort och de minnen de har av regementet. Många anställda arbetade under delar av eller hela sitt yrkesverksamma liv vid regementet. Minnesskriften syftar till att beskriva ramen för dessa insatser och något förklara vad de betytt för Sveriges säkerhet. Kamratföreningen Smålandsartillerister bildades 1936 för att stärka försvarsviljan, bevara regementets traditioner och att behålla knutna kamratband. Föreningen har redan funnits så länge att den närmar sig A 6 överlevnadstid. Ännu syns inga tecken på att den skulle gå samma öde till mötes som regementet. Den är t.o.m. så livaktig och modern att den har en egen hemsida www.a6kamrat.se. Kamratföreningen har närmare 500 medlemmar och hör till de mest aktiva i landet. Förutom sedvanligt årsmöte arrangeras firande av artilleriets skyddshelgon Sankta Barbara, studiebesök och välbesökta "Tisdagsträffar" med kamratlig samvaro och föredrag i olika ämnen. Styrelsen fann anledning att så här 25 år efter regementets avveckling manifestera dess minne med denna skrift. Den har föregåtts av en minnesskrift 1929, efter den första nedläggningen, och en 1985 vid den slutliga nedläggningen. Nu vänder vi blickarna framåt.

Jönköping i december 2010

Kjell Svenningsson
Kamratföreningens ordförande

 

Till kap 1 • Tillkomsten, A 6 historia

Tillbaka till Innehållsförteckning

Tillbaka till A 6 historia