Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2020          

 

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2020.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                               Bo Romedahl (14)

Vice ordförande                        Lennart Andersson (15)

Sekreterare                              Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare                       Bo Mattsson (10)

Kassaman                                Göran Johansson (14)

Redaktör                                   N-G Olsson (13)

Vice Redaktör                           Anders Leicht (16)

Klubbmästare                           Anders Gustavsson (17)

Vise klubbmästare                   Pille Nyquist (18) och Kurt Lindberg (19)

Tradition/materiel                    Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

 

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.

Före de flesta styrelsemöten har Program-, Redaktions-och Rekryterings-kommittéerna samlats där olika aktiviteter arbetats fram som därefter redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 326 medlemmar den 31 december 2020. Det är en minskning med 13 medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 9 avlidna, 9 begärt utträde samt två har ej betalt. Det positiva är att 7 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Carlsson (85), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar.

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

 

MEDLEMSAKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är mer kortfattad än normalt på grund av Coronapandemin. Önskas mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

Tisdagsträffarna har samlat 32 (160) kamrater vid 1 (6) tillfällen med i medeltal 32 (27) per gång.

Boule har spelats 10 gånger med i medeltal 6 kamrater per gång.

Artilleriduellen lockade 10 deltagande spelare.

Under hösten deltog ordföranden digitalt vid SMKR (Sveriges militära kamratföreningars riksförbund) representantskapsmöte möte.

Styrelsen genomförde på eget bevåg årsmöte för 2019 av Coronaskäl, protokollet är utskickat till samtliga medlemmar.

16 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården som även innehöll en uppskattad guidad visning av kyrkogården.

I december framförde ordföranden våra behov i dialog med Ing 2 för att erhålla deras beslut om stöd 2021.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 767 (2210) timmar och 265 (722) kamrater. (Inom parentes förra årets siffror).

 

ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson tillsammans med Anders Leicht, har under året förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen av vår tidskrift är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya. Facebookgrupp ”A6-kamrater” har under året dubblerats och är nu 98 medlemmar och växer.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

 

EKONOMI

Årets resultat avslutades med ett litet överskott på 2 009 kronor (-1 482 kronor) som föreslås balanseras i ny räkning. Vår ekonomi är god.

 

Jönköping den 19 januari 2021

 

 

Bo Romedahl                         Bernt Holtz

Ordförande                             Sekreterare

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020
Org.nr: 826000-2400
RESULTATRÄKNING Not 2020 2019
INTÄKTER
Medlemsavgifter 39 750,00 41 875,00
Deltagaravgifter 540,00 20 780,00
Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond) 1 109,00 4 600,00
Täckning från tidningsfond 17 000,00 27 000,00
Övriga ersättningar och intäkter 100,00 265,00
Förändring av lager 0,00 58 499,00 0,00 94 520,00
KOSTNADER          
Programverksamhet 270,00 41 256,00
Tidskrift 36 455,00 30 618,00
Tryck & Porto 1 374,00 3 634,75
Repr. och uppvaktningar 6 705,00 8 610,00
Övrig administration 10 448,50 -55 252,50 10 811,95 94 930,70
Finansiella intäkter och kostnader -1 238,00 -1 071,00
Årets resultat 2 008,50 -1 481,70
           
BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31  
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar
Inventarier m.m. 839,00 839,00
Långfristiga placeringar och konton 1 138 460,78 139 299,78 138 460,78 139 299,78
Omsättningstillgångar
Varulager 15 630,00 15 630,00
Fordringar 2 285,00 912,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 0,00
Kassa och bank 100 499,39 116 414,39 91 013,89 107 555,89
Summa tillgångar 255 714,17 246 855,67
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital vid årets början 200 996,67 202 487,37
Årets resultat 2 008,50 -1 481,70
Summa eget kapital 203 005,17 201 005,67
Skulder 0,00 0,00
Tidningsfond 14 285,00 8 760,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 425,00 37 100,00
Summa eget kapital och skulder 255.715,17 246.865,67
POSTER INOM LINJEN          
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga
1 Bokförda enligt lägsta värdets princip
2 Klubbmästarens kassa
Jönköping 2020-12-31
Göran Johansson
Kassaman
Richard Ekstrand Jan Knutsson
Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor