A6 historia

Regementet

A6 sattes upp 1895 som Kungliga Andra Göta Artilleriregemente med förläggning på Otterhällan i Göteborg. Det flyttades till Jönköping 1898. Namnet ändrades till Smålands artilleriregemente 1905.

Regementets tillblivelse började med att 1892 års riksdag tog ett beslut kring artilleriregementena, Svea, Göta och Wendes artilleriregementen. Ytterligare ett artilleriregemente skulle sättas upp. Här måste man tillägga att artilleriet, till skillnad från de indelta infanteri- och kavalleriregementena, var värvade och kasernförlagda förband, med stamanställd personal.

Det nya Andra Göta artilleriregemente med nummer 6 (A6) bildades genom att två batterier ur Göta Artilleriregemente och ett batteri ur Wendes artilleriregemente bildade basen till den nya regementet. Regementet övertog kasernerna på Otterhällan i Göteborg efter Göta artilleriregemente som flyttade in i nya kaserner på Kviberg.

Därefter uppstod en strid mellan Jönköping och Linköping om att få bli förläggningsort för det nya regementet. Jönköping gick segrande ur den striden.

Men det nya regementet behövde ett skjutfält, närövningsfältet i anslutning till kasernerna räckte inte till på långa vägar när. Den 19 maj 1896 utfärdades därför ett kungligt brev att delar av kronoparken Götaström - som inköpts till staten samma år - skulle upplåtas åt Smålands artilleriregemente. Det område som uppläts är den nuvarande plana ljungheden från General Sparres väg och upp till Kyrkhöjden. Dessa arealer ansågs dock för små för ett artilleriskjutfält varför Södra och Norra Bohult, delar av Boglös med mera köps 1897–1898. Det här området låg öster om det befintliga I 12-lägret i Skillingaryd, på östra sidan av Lagan. Kostnaden för alltihopa blev 150 000 kronor. Området var då redan i stort sett skövlat av de tidigare ägarna till det vid förvärvandet nedlagda Götaströms Bruk, det gick nämligen åt enorma mängder träkol vid järnframställningen. Skjutfältet utökades senare etappvis för att på 1940-talet nå i huvudsak den storlek det har än idag.

Den 6 april 1898 lämnade A6 Göteborg och marscherade in i Jönköping, där det förlades i ett nyuppfört kasernetablissement. För att tydliggöra regementets anknytning till platsen, antogs den 2 februari 1905 namnet Smålands artilleriregemente.

Den 6 juni 1898 påbörjades anläggandet av Skillingaryds skjutfält med diverse fältarbeten och den 6 augusti 1898 avlossas det första skottet på det nyanlagda skjutfältet.

På den östra sida om Lagan uppfördes under åren 1900 - 1909 Östra lägret med mathallar, mässar, förläggningsbygnader för befäl och meniga samt stallar. Nästan alla dessa byggnader finns kvar bortsett från sommarstallen som revs i slutet av 1970-talet.

1903 flyttades artilleriets skjutskola (ArtSS) från Marma vid Gävle till Skillingaryd och blev kvar till 1948.

 Regementet lades ner som en följd av 1925 års försvarsbeslut och ersattes 1927 av Positionsartilleriregementet (A9) som varit förlagda i Stockholm. I praktiken slogs A6 och A9 ihop. Det nybildade regementet fick till huvudsaklig uppgift att sätta upp förstärkningsartilleri till armékårerna. Det utrustades med tunga pjäser och motoriserades. 1928 ändrades därför namnet till Smålands arméartilleriregemente. 

1942 återtogs namnet Smålands artilleriregemente. När A 6 lades ner 1985 hade det, med ett avbrott på drygt 50 år i slutet av 1800-talet, funnits artilleri i Jönköping sedan medeltiden, bl.a. på Rumlaborg och Jönköpings slott.

Läs vidare om A 6 historia i Smålandsartilleristen 2010-2 – Minnesskrift