Verksamhetsberättelse 2019                                                                          

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande

redogörelse för verksamhetsåret 2019.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                               Bo Romedahl (14)

Vice ordförande                        Lennart Andersson (15)

Sekreterare                              Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare                       Bo Mattsson (10)

Kassaman                                Göran Johansson (14)

Redaktör                                  N-G Olsson (13)

Vice Redaktör                          Anders Leicht (16)

Klubbmästare                          Anders Gustavsson (17)

Vise klubbmästare                   Pille Nyquist (18) och Kurt Lindberg (19)

Tradition/materiel                    Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

 

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.

Före de flesta styrelsemöten har Program-, Redaktions-och Rekryterings-kommittéerna samlats där olika aktiviteter arbetats fram som därefter redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 339 medlemmar den 31 december 2019. Det är en minskning med 10 medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 17 avlidna, 2 begärt utträde. Det positiva är att 9 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Carlsson (85), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar.

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

 

MEDLEMSAKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskas mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

Tisdagsträffarna har samlat 160 (152) kamrater vid 6 (7) tillfällen med i medeltal 27 (22) per gång.

Boule har spelats 20 gånger med i medeltal 12 kamrater per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 48 kamrater.

Under april deltog ordföranden när SMKR genomförde centralt möte under två dagar.

Vid Vårresan till trakten runt sjöarna utanför Ulricehamn deltog 36 kamrater.

Vid Ing 2:s regementes dag deltog ordföranden och tre kamrater med vårt standar.

Artilleriduellen lockade 14 deltagande spelare.

Under fem dagar i juni deltog ordföranden i 37e Nordiska Kamratföreningsmöte i Norge.

Under hösten deltog två kamrater och ordföranden vid SMKR region syds möte i Skillingaryd.

Två medlemmar samt HKH var inbjudna till A9 garnisonsdagar i oktober.

25 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

I december framförde ordföranden våra behov i dialog med Ing 2 för att erhålla deras beslut om stöd 2020.

6 december genomfördes det traditionella firande av Sankta Barbara. 26 kamrater avåt traditionell sill-förrätt, ärtsoppa och pannkaka. För första gången i Mäss C Skillingaryd.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2210 (2063) timmar och 722 (691) kamrater. (Inom parentes förra årets siffror).

 

ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson tillsammans med Anders Leicht, har under året förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen av vår tidskrift är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya. Facebookgrupp ”A6-kamrater” har nu 46 medlemmar och växer sakta.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

 

EKONOMI

Årets resultat avslutades med ett litet underskott på 1482 (+1277) kronor som föreslås balanseras i ny räkning. Vår ekonomi är god.

 

Jönköping 4 februari 2020

Bo Romedahl                         Bernt Holtz

Ordförande                             Sekreterare