Vi, Sveriges Veteran- och Kamratföreningar åtar oss härmed att följa Försvarsmaktens värdegrund enligt nedan

 

2.4. Vår värdegrund
2.4.1. Syfte
Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp och organisation. Vårt uppdrag ger oss rätten och skyldigheten att använda militära maktmedel med eget och andras liv som yttersta konsekvens. Därför krävs det att vi, var och en av oss, har en tydlig och gemensam värdegrund som vi både står på och står upp för. Alla som verkar inom, eller är del av Försvarsmaktens verksamhet berörs direkt eller indirekt av vårt militära uppdrag. Alla bidrar därför till att vi löser uppdragen samtidigt som vi vårdar det förtroende vi har fått av uppdragsgivaren och ytterst samhället.
Vår värdegrund och uppförandekod beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång. Vårt övergripande myndighetsuppdrag bryts ned i en mängd uppgifter. Värdegrunden och uppförandekoden ska stödja oss i hur vi utför dem. Det är hur vi agerar när vi löser vår uppgift som skapar förtroende, gemenskap och tillit. Att du utför din uppgift i en militär operation, övar inför eller stödjer våra uppdrag räcker inte. Vår framgång förutsätter även att vi uppträder enligt vår gemensamma värdegrund. Hur vår omgivning uppfattar oss är fundamentalt för lösandet av vår uppgift. Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga.
Riksdagen är folkets främsta företrädare. Försvarsmaktens värderingar och militära värdegrund utgår från de svenska värderingarna med våra grundlagar och statens värdegrund. Därför är demokrati ett grundläggande begrepp för Försvarsmakten.
Vår värdegrund består av tre sammanhängande delar där första delen tydliggör hur vår värdegrund i sin helhet ska tillämpas. Andra delen beskriver våra grundläggande värden utifrån de tre centrala begrepp som ska vägleda oss i vårt agerande. Den tredje delen är Försvarsmaktens gemensamma uppförandekod som beskriver vår värdegrund som ett stöd för individuellt agerande.

 

2.4.2. Våra professionella värden och dess tillämpning
Att agera enligt vår värdegrund är att säkerställa att det sätt vi löser vår uppgift på verkligen leder till att vi löser den på bästa sätt. Värdegrundsarbete innebär därför främst att utveckla vårt sätt att agera. Vi är en praktiskt orienterad organisation och vårt kunnande uttrycks i handling. Det är vår omdömesförmåga att handla efter de unika omständigheterna som ställer krav på etiska ställningstaganden i varje ny situation, bedömningar som grundar sig på vår värdegrund och din expertis. Vi, som individer, grupper eller organisation, ska handla på ett sätt som leder oss till framgång och att vi löser vår uppgift utan att skada förtroenden som vi vill vårda. Därför är den alltid relevant, oavsett om du övar stridens element eller rapporterar verksamhetens budget. I alla verksamheter och situationer finns det olika etiska och moraliska överväganden att ta hänsyn till. Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet.
Vår verksamhet ställer stora krav på förtroende och tillit. Vi måste kunna arbeta nära varandra, ha förtroende för varandra och vad vi gör, samt vara lojala mot givna order och beslut. Särskilt tydligt blir det under våra militära operationer där vår framgång och våra liv påverkas av var och ens handlande.
Vi måste även kunna ta hänsyn till de förväntningar som samhället och olika organisationer har på oss. Vi måste hela tiden utveckla våra professionella värden så att de förblir förenliga med samhällets värderingar. Vårt uppträdande och våra handlingar påverkar förtroendet för Försvarsmakten och ytterst Sverige.
De samhälleliga värderingar vi har i uppgift att skydda gäller även oss. Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Vi följer samhällets lagar och internationella regelverk som berör vår verksamhet. Bestämmelserna fostrar och hjälper oss i vårt dagliga agerande.

Förtroende känner inga gränser. Det du gör på din fritid kan påverka förtroendet och möjligheten för dig att utöva din tjänst och skada förtroendet för såväl dig som för Försvarsmakten. Alla som är verksamma i Försvarsmakten bör därför handla och leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten.
Vår värdegrund kan inte tala om exakt vad som är rätt eller fel i varje enskilt fall. Vi kan i vår verksamhet ställas inför situationer där varken regler eller fullständiga lösningar finns att tillgå. Vår värdegrund, uppförandekoden samt våra kompetenser är vägledande för vårt agerande. Vi beskriver värdegrunden med tre centrala begrepp – Öppenhet, Resultat, Ansvar, samt Försvarsmaktens uppförandekod. Dessa ska förvaltas och utvecklas så att vi klarar av att ta oss an nya uppgifter och utmaningar.
Precis som vi övar oss i vårt praktiska och tekniska kunnande, övar vi med hjälp av värdegrund och uppförandekod upp vår etiska och moraliska medvetenhet. På så vis ökar vi vår förmåga att i alla situationer, såväl pressade som vardagliga, fatta bättre beslut. Detta sker genom reflektion, samtal och utveckling av individen, gruppen och förbandet. Det är ett krav att var och en reflekterar över och gör vår värdegrund och uppförandekod till sin egen.

 

2.4.3. Centrala begrepp – Öppenhet, Resultat och Ansvar

Öppenhet – vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare
För att möta vår verksamhets olika utmaningar måste vi arbeta nära varandra. Därför är vi kompetenta och uppriktiga lagspelare som interagerar med andra aktörer inom och utom Försvarsmakten för att uppgiften ska kunna lösas. Vi stödjer och hjälper varandra och andra och är alla delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi löser våra uppgifter tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar kvalitén i det vi gör. Därför är vi också tydliga med mål, vilja och avsikter vid allt samarbete.
Vi utvecklas genom att dra lärdom av våra resultat och vårt handlande. Vi lär oss både av det som var bra och det som kan bli bättre. Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förändra oss eller improvisera för att kunna möta nya uppgifter och situationer. Vi är därför tränade i att vara kreativa och ta initiativ. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper. När ett beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det.
Vi har förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer. Att ha kunskap om kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet. I våra militära operationer är det en avgörande förutsättning för att de ska vara trovärdiga. Vi måste ha ett öppet sinnelag i relationen till andra människor. I vår hemmamiljö är det likaså viktigt att vi behandlar varandra med respekt och ser varandras olikheter som en styrka. Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till Försvarsmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade.

Resultat – vi är handlingskraftiga och löser våra uppgifter
Vårt agerande präglas av en stark vilja till handling, att vi tar initiativ och är beslutsamma utifrån var vi står och vad vi har. Vi driver aktivt våra uppdrag och levererar efterfrågat resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet.
Vi förstår våra rutiner och arbetsmetoder och med en omdömesförmåga som grundar sig på vår värdegrund och yrkesexpertis kan vi handla efter de unika omständigheterna i varje ny situation. Vi är uppriktiga och tydliga i vårt sätt att kommunicera. Var och en av oss är tydliga med vad vi kan bidra med för att lösa vår uppgift och vi påtalar när vi inte har resurser eller förutsättningar att lösa en uppgift.
Oavsett vilka förhållanden gruppen möter, så kommer skicklighet, disciplin, uppoffring, mod och självförtroende vara avgörande för utgången. Att öva och träna inför den väpnade striden lägger grunden till självförtroende och mod att agera.
Att lösa våra uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Vi beaktar alltid riskerna i vår verksamhet, vi hushåller med resurserna och behandlar varandra med respekt.
Ansvar – vi är pålitliga och omtänksamma
Vi tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och uppdraget. Var och en som är del i lösandet av en uppgift måste ta ansvar för resultatet. När ett beslut är fattat bidrar var och en efter bästa förmåga för att förverkliga det. Att beslut, order och regler respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat.

Vi är pålitliga och effektiva genom att vara trogna det vi gör, följa våra instruktioner, lita på vår förmåga och att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten.
Vi bryr oss om oss själva och varandra. Vi har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar och minimerar riskerna i vår verksamhet. Vi visar personlig hänsyn gentemot varandra, vår omgivning och miljö. Vi ställer upp för varandra och ingriper mot missförhållanden.
Vi värnar om vår fysiska och mentala hälsa och därmed säkerheten i våra uppdrag. Vi tar aktivt avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger.


2.4.4. Om Försvarsmaktens uppförandekod
Uppförandekoden är en vägledning till hur vi i Försvarsmakten uppträder. Den syftar till att gagna vår verksamhet, bidra positivt till gruppens förmåga samtidigt som den ska fungera som stöd för individen.
Det är omöjligt att förbereda eller reglera varje situation. Därför kommer alltid ditt eget omdöme vara avgörande för ditt agerande utifrån värdegrunden, uppförandekoden och yrkesexpertisen. Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod gäller all personal samt de som enligt Arbetsmiljölagen är att likställas med arbetstagare under Försvarsmaktens ledning.