Här nedan följer ett informationsbrev från ordföranden vid Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), översten Anders Emanuelsson 

Se även länk under rubriken "Länkar" överst på hemsidan 

 

Kamrater,

Tiden går fort när man har roligt. Ännu ett år att lägga till handlingarna. Först vill jag hälsa Generalstabsföreningen, F 4 Kamratförening och Sjöofficerssällskapet Göteborg (SOSG), som under 2. halvåret blivit medlemmar i SMKR, välkomna i gemenskapen. Även Wendistföreningen, som alldeles i början av detta år blev medlem, är varmt välkommen.

Under hösten har en projektgrupp bildats bestående av Lennart Blom, ordförande Ing 2 kamratförening och Lennart Stenberg, klubb 19. Deras uppgift har varit att lämna förslag till SMKR:s utveckling av gjort arbete (2015, 2016) vilket har innefattat översyn av uppgifter på central-, regional- och lokal nivå, förslag på antalet regioner och koppling mellan värdförband och medlemsförening samt förslag till alternativ organisation av SMKR kontra dagens. Projektgruppen har även lämnat synpunkter och förslag till ändringar gällande dokument avseende uppföljning och utvärdering. Allt med inriktning på SMKR vision och mål 2026!

Arbetet redovisades för SMKR:s styrelse den 6 december. Många bra förslag kom på bordet. Det centrala mötet i april 2017 kommer i stor utsträckning att omfattas av detta.

Värdförband är en grundläggande fråga för dialogen med försvarsmakten. I VU 16 är det reglerat att förbandschef skall sluta överenskommelser med sina kamratföreningar. Vissa föreningar har redan en fungerande dialog, men vid många föreningar sakas den dialogen av det skälet att man helt enkelt inte har något utpekat värdförband. SMKR vill säkerställa att var föreningen är kopplad till ett värdförband. Därför kommer detta vara en av de viktigare punkterna under mötet. Redan nu finns, på SMKR:s hemsida, ett Exempel på en överenskommelse under knappen med motsvarande benämning.

När SMKR återredovisar sin verksamhet för PROD kopplat till vår överenskommelse är det viktigt att vi redovisar vad ni har gjort. Därför vill jag att ni bifogar relevanta delar ur er verksamhetsberättelse när ni betalar 2017 års medlemsavgift. Dessutom skulle det vara bra att få en uppfattning om hur många utlandsveteraner er förening består av (handlar mera om en uppfattning än en ett absolut tal).

Under hösten har SMKR beslutat att minimera resekostnaderna för de avlägsna föreningarna. Ett exempel på detta är att vi maximerat kostnaderna inför det nordiska mötet. Vi kommer även att reducera kostnaden för deltagande i det centrala mötet i vår. Möjligheten till detta skapar vi genom att bilda ett resekonto där eventuella överskott placeras.

Den gångna höstens verksamhet

I avvaktan på projektgruppens redovisning valde vi att inte genomföra de tidigare annonserade regionsmötena. Nordiskt ledarmöte i Halmstad den 18 - 20 oktober genomfördes med ett bra resultat. Lv 6 kommer att bli ett mycket bra värdförband. Inbjudan är utskickad.

Fyra styrelsemöten har genomförts. Ett möte genomfördes med hjälp av Skype.

Kanslichefen Gunnar Persson har deltagit i av Flygvapenchefens genomförda rundresor till nedlagda flottiljer där man har träffat kamratföreningarna.

Två möten med PROD/UTB har genomförts, varav under det sista mötet överenskommelsen för 2017 fastställdes. Två samverkansmöten med Försvarsmaktens Veteranenhet har genomförts. Vid ett möte inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) avseende veteranfrågan deltog Anders Kihl från fallskärmsjägarklubben och undertecknad.

En planeringskonferens genomfördes där projektgruppen hade en delredovisning. En representant ur fallskärmsjägarklubben redovisade deras upplägg avseende mentorskap.

Jag har även genomfört information om kamratföreningarna på förbandschefskursen. Mycket positivt att få möjligheten att berätta om framförallt Er verksamhet.

SMKR deltog i Linköping under flygdagarna FV 90 år.

Kommande verksamhet - Första halvåret 2017

En upprättad informationsbroschyr kommer att tryckas och delges föreningarna. Tidigt kommer en planeringskonferens att genomföras för att i största möjliga mån fastställa detaljer i verksamheten. Den 4-5 april genomförs ett centralt möte i Enköping. Här är det av stor vikt att så många föreningar som möjligt kan delta. Under våren avser vi att genomföra utbildning i mentorskap anordnad av SMKR. Formerna för denna utbildning är inte riktigt klar ännu. Frågan kommer att avhandlas under möte med PROD/UTB som vi genomför vid två tillfällen. Två samverkansmöten med blivande Veterancentrum är också inplanerade. Vi genomför även fyra styrelsemöten och sist men inte minst det nordiska kamrat- och veteranmötet i Halmstad 14 -18 juni 2017

Andra halvåret 2017

Här avser vi genomföra regionala möten, där det som har behandlats på centralt möte fortsatt utvecklas, för att mynna ut i beslut vid representantskapsmötet 2018. Strävan är också att vi kan påbörja någon form av mentorskap. I övrigt genomförs samverkansmöten med HKV på motsvarande sätt som första halvåret och naturligtvis ordinarie styrelsemöte.

Kom ihåg att kamratföreningarna tillsammans utgör Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera sin dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Sin nutid – genom att skapa en lärande organisation där reflektion är av stor betydelse och att kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slutligen måste organisationen vara framtidsinriktad där utveckling och försök är viktiga komponenter. Här kan äldre kamrater vara till stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2016 och önska Er lycka till under 2017. Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Anders Emanuelson Förbundsordförande SMKR