ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 19 mars 2016 på restaurang "Hasse på Sjökanten" vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 44 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.      Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Bo Romedahl, och regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.     Parentation hölls över de 21 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna. Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.     Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.     Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.     Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.     Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.     Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Jonny Nilsson och Berndt Svehagen.

§8.     Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen fanns även tillgänglig på hemsidan för intresserade. Ordföranden konstaterade att styrelsen under året arbetat med medlemsvård så att ett antal personer har återinträtt i föreningen och att det faktiskt också har tillkommit några nya medlemmar. Spridda applåder kunde höras efter detta konstaterande. Föreningens "Kassaman", Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett underskott på 3892 kr och balansomslutningen var 256.531 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.     Revisorn Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§10.    Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.    Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§13.    Göran Johansson föredrog de smärre förändringar och uppdateringar som styrelsen gjort i föreningens stadgar. Se utsänt förslag! Mötet godkände de föreslagna ändringarna.

§14.    Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bo Romedahl.

§15.    Till styrelseledamot, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§16.    Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2018 (två år), valdes Göran Johansson (omval), Göran Fransson (omval), och Anders Leicht (nyval).

§17.    Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Lennart Svensson (nyval).

§18.    Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Krister Linell (nyval).

§19.    Till valberedning, t.o.m. 2017 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (nyval).

§20.    Föreningsinformation.

  • Bo R redogjorde kortfattat för kommande programpunkter i vårens program. Speciellt uppmärksammades att det i år är 80 år sedan A6 kamratförening startade. En fest kommer att hållas 10 till 11 september i Skillingaryd för att fira föreningens 80-årsdag. I samband med detta sker ett besök på Ing2 och deras regementes dag. Golftävlingen Artilleriduellen går av stapeln samma helg. Håll utkik på hemsidan och er mail för vidare information. Göran Fransson uppmanade de församlade att redan nu boka dessa datum i sina agendor.
  • Bo R informerade också kort om att A6 Skytte och IF (numera enbart fäktning) söker personer ur kamratföreningen som kan hjälpa A6 Skytte och IF med dess historieskrivning. Intresserade kan vända sig till Lennart Andersson i vår styrelse.
  • Rune Carlsson tackade styrelsen med Bo R i spetsen för dess idoga arbete som gör vår kamratförening till en av de mera livaktiga kamratföreningarna i landet. De församlade medlemmarna tog upp en värmande applåd.

§21.    Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han uttryckte sin stora glädje över att få leda arbetet med, enligt honom, en bra styrelse och en fin kamratförening. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Direkt efter mötet avtackade Bo R avgående styrelsemedlemmen Ingvar Rittsél och valberedningens sammankallande Roland Ivarsson. Dessa kommer att vid senare tillfälle uppvaktas med blommor. Revisorn Arnold Bäck mottog blommor och tackades för sitt arbete som revisor i A6 kamratförening.

Efter mötet följde ett intressant och inspirerat föredrag av brigadgeneralen tillika vice rektorn vid försvarshögskolan, Bengt Axelsson. Under drygt 40 minuter delgav han oss på ett fängslande och informativt sätt sin syn på bl. a. Nato, regeringens senaste försvarsproposition, nedrustningen av det svenska totalförsvaret, den förestående upprustningen av det samma, synen på utökad könsneutral "värnplikt", vikten av samarbetspartner i östersjöregionen m.m. Bengt tackades av vår ordförande Bo R för sin insats med blommor och vår minnesbok.

Jönköping 2016 03 19

Bernt Holtz                         Bo Romedahl
/Mötessekreterare/               /Mötesordförande/

Jonny Nilsson                      Bernt Svehagen
/Justerare/                          /Justerare/

Bilagor:
1. Fastställd föredragningslista
2. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015.
3. Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2015.
4. Revisorernas berättelse.