Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2015.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande - Bo Romedahl (14)
Vice ordförande - Lennart Andersson (15)
Sekreterare - Bernt Holtz (15)
Vice sekreterare - Bo Mattsson (10)
Kassaman - Göran Johansson (14)
Redaktör - N-G Olsson (13)
Klubbmästare - Lars Fogelquist (05)
Vice klubbmästare - Ingvar Rittsél (10)
Vice klubbmästare - Göran Fransson (14)
Tradition/materiel - Sven Engkvist (93)
(Siffrorna inom parantes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen.)

Evald Persson, Vincent Bondesson och Rune Carlsson har varit adjungerande ledamöter under 2015.


STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft tolv protokollförda sammanträden samt två arbetsmöten.

Programkommittén har haft nio sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut. Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Ett avtal om stöd till vår förening har undertecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat vårresan och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation skall vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2.

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet.

Lämpliga medlemmar har varit standarförare under året.


MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 365 medlemmar den 31 december 2015. Det är en minskning med 11 medlemmar från föregående år. Förändringen består av 15 avlidna, 7 begärt utträde och 2 ej betalt. Det positiva är att 6 återinträtt och 7 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74) (Gösta dog den 12 december), Lars Karlsson (85), Lars Gerardsson (04), Kjell Svenningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafson (12), Rune Carlsson (14). 10 är ständiga medlemmar.
(Siffrorna inom parantes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts.)


AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information hänvisar styrelsen till Tidskriften Smålandsartilleristen samt till vår hemsida www.a6kamrat.se.

Tisdagsträffarna har samlat 134 deltagare vid 7 tillfällen med i medeltal 12 per gång.

Boule har spelats 19 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 52 deltagare.

Vårresan till Artillerimuseét i Kristianstad hade 19 deltagare.

A9 inbjöd i augusti till studiebesök av Archer systemet och stabsplats. Resa och lunch ingick för 20 nöjda deltagare.

Artilleriduellen i golf slog deltagarrekord med 28 spelare.

Den dagen avslutades med gemensam middag på Mäss C med 51 deltagare. Nästan lika många övernattade i lägret och med Hemvärnets musikkår från Huskvarna samt med flera anslutande samlades 70 deltagare vid minnesstenen för att hedra de 30 år som passerat sedan A6 nedläggning.

15 deltagare samlades vid Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella middagsfirandet av Sankta Barbara. 31 personer var sugna på ärtsoppa med tillbehör.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2445 (1687) timmar och 798 (493) deltagare. (Inom parantes förra årets siffror.)


ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Evald Perssons försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer av Smålandsartilleristen under året vilket vi förstår uppskattats högt av speciellt de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen av tidskriften är den aktivitet som styrelsen har som högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Jag vill tillsammans med styrelsen tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.


EKONOMI

Vår ekonomi är god. På grund av ett budgeterat underskott för högtidlighållandet av 30 årsminnet av A6 nedläggning har, främst tack vare avtalet med Ing 2, resultatet reducerats till ett underskott med 3893 kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

Jönköping 26 januari 2016.

Bo Romedahl
Ordförande

Bernt Holtz
Sekreterare