Lördagen den 14 mars 2015 avhöll Kamratföreningen Smålandsartillerister sitt årsmöte i  Hasse på Sjökanten vid Rocksjön. Ett 60-tal medlemmar och anhöriga deltog i mötet.

Efter betalning och glada återseenden förklarade ordföranden Leif Oscarsson årsmötet öppnat och regementets marsch avlyssnades stående. Därefter följde parentation över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif tände ett ljus och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna medan fana och standar fälldes.

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar och till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bo Romedahl. Vidare till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval) och t.o.m. årsmötet 2017 (två år), valdes Nils-Göran Olsson (omval), Lars Fogelqvist (omval), Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (nyval) samt Bernt Holtz (nyval). Sedan tidigare är Göran Fransson och Ingvar Rittsél valda fram till årsmötet 2016. Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Arnold Bäck (omval) och till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Lennart Svensson (nyval) och till valberedning, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande), Ulf Gustafson (nyval) samt Åke Sjögren (nyval).

Bo Romedahl redogjorde därefter kortfattat för de återstående programpunkterna i vårens program samt för hur långt man kommit med höstprogrammet. Speciellt uppmärksammades att det är 30 år sedan regementet avvecklades och detta kommer att minneshållas med en speciell ceremoni.

Avgående ordförande Leif Oscarsson avtackas.

Rune Carlsson tackade styrelsen och Leif (avgående ordförande) för dess idoga arbete och även Ulf Gustafsson framförde ett varmt tack. De samlade medlemmarna framförde en spontan applåd.

Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Därefter förklarade Leif mötet för avslutat och överräckte ordförandeklubban till föreningens nye ordförande Bo Romedahl som tackade för förtroendet. Direkt efter mötet avtackades Leif Oscarsson av vår nyvalde ordförande Bo Romedahl för sina insatser för föreningen som ordförande under fyra år. Därefter förärades Leif föreningens förtjänsttecken i silver samt blommor.

Efter mötet följde ett intressant och inspirerat föredrag om uppdraget som flygledare i Jönköping, av chefen för flygledningen på Axamo flygplats, Lotta Hoffback-Kaljo.

Lotta berättade även om sitt arbete i olika länder som internationell flygledarkonsult bl.a. i Baltikum, Mongoliet, Ghana samt flera andra länder. Uppmärksammas bör att Lottas far, Tor Hoffback, som är 89 år, sedan länge är medlem i vår förening. Lotta tackades av vår nye ordförande Bo R för sin insats med blommor och vår minnesbok.

Huvuddelen av deltagarna övergick därefter till en utsökt lunch i restaurangen.

Text: Bo Romedahl

Foto: Göran Johansson