Vid månadsmötet, tisdagen den 6 maj, redogjorde föreningens egen medlem, Rune Carlsson, för det aktuella läget för försvarsmakten. Ett angeläget ämne med anledning av de oroande händelserna i Ukraina.

Som bakgrund för sin föredragning hade Rune de skriftväxlingar, som kamratföreningen haft med samtliga riksdagspartier angående deras inställning i försvarsfrågan samt de offentliga dokument, som organisationer och förvaltningar publicerat i ämnet.

Rune höll en kanonbra föreläsning Foto NG Olsson

Man kunde konstatera att efter Berlinmurens fall, 1989, då den dåvarande regeringen i för-hoppning att en fortlöpande avspänning skulle inträffa, lade värnpliktsystemet i malpåse och avskaffade ett stort antal fungerande förband. Försvaret skulle omdanas från ett territoriellt försvar till ett insatsförsvar med bl.a. omfattande uppgifter utomlands. Sverige minskade sitt försvarsanslag till dags dato med c:a 16% medan omvärlden tyvärr ökade sina. En grov politisk felbedömning. Insatsförsvaret är ännu inte fullt genomfört och är planerat att vara klart år 2018 och senast 2023.
Stora brister råder för både vad avser materiel och personal och man kan konstatera att försvaret för närvarande inte kan lösa sin uppgift. Det råder stor förbistring om hur man skall tolka de politiska signalerna då man t.ex. nu föreslår en ökning av övningsanslagen med 110 milj. då det bara för något år sedan sänktes med 144 milj. Alltså fortfarande en nettobrist.

Foto NG Olsson

Om man summerar de politiska ambitionerna för närvarande avseende försvaret, kan man konstatera att Alliansen vill satsa +/- 0 miljoner, S vill öka med 200 miljoner, MP vill minska med 2,7 miljarder dock öka den civila beredskapen med 1,14 miljarder samt slutligen vill SD öka med 2,4 miljarder, som dock är ofinansierade.
Angående vapensystem måste dessa moderniseras överlag. Ett sammanhängande problem är att komplicerade vapensystem kräver utbildad personal och den finns inte i dagsläget.
Som ett exempel på brister i systemet kan artilleriet vara värt att nämna. För närvarande disponeras endast fyra Archerpjäser till de två artilleribataljoner som skall ingå i Insatsorganisation 2014! Hur skall man då kunna lösa sin uppgift? Ett särskilt bekymmer är att Regeringsbeslut 5 från 2013, om att minska personalanslaget, inte tagits tillbaka.

Rune avslutade sin föredragning med att redovisa den kritik som Riksrevisionen framfört där man konstaterar att ”försvaret är bristfälligt”, att ”regeringens styrning är otydlig” samt att det ”inte framgår vilka som är försvarets mål”. En synnerligen bister kritik, som ger en obehaglig eftersmak av hur en angelägen samhällsfunktion fungerar. 
Försvaret har varit en samhällsuppgift, som generationer av svenska medborgare ställt upp för och värnat om och som idag framstår som ett kaos skapat av politiker vars insikter varit diffusa eller insiktslösa.

Dagens ämne intresserade åhörarna Foto NG Olsson

Efter sin genomgång lät Rune ordet vara fritt och det samlade auditoriet framförde många tankar av oro och missnöje med dagens försvarssituation och politikernas insatser.
Till slut tackades Rune för sin förträffliga redovisning av vår redaktör, Nils-Göran, och av auditoriet med rungande applåder.

Vid tangentbordet.
Bosse Mattsson