Kamratföreningen Smålandsartilleristerna

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 18 mars 2017 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 47 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över de 8 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna  Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes med den ändringen att vi på punkt 15 ska välja
6 st. styrelseledamöter.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Åke Larsson och Björn Stenberg.

        

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2016, vilken tidigare publicerats på hemsidan, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan för intresserade.

         Ordföranden konstaterade att styrelsen under året arbetat med medlemsvård på ett sådant sätt att vi vid årsslutet hade lika stort medlemsantal som vid verksamhetsårets början. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.    Revisorn Richard Prahl, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§10.  Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett underskott på 209 kr och balansomslutningen var 256.303kr. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2018, godkändes av årsmötet.

§13.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14.  Till styrelseledamot, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§15.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2019 (två år), valdes Lars Fogelqvist (omval),
N-G Olsson (omval), Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (omval),

         Bernt Holtz (omval) samt Anders Gustafsson (nyval)

§16.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt

         Lennart Svensson (omval).

§17.  Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Krister Linell (omval)

         samt Björn Johansson (nyval).

§18.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (omval).

§19.  Föreningsinformation

 • Bo R redogjorde kortfattat för kvarvarande programpunkter i vårens program.
  Den 4 april blir det information om ”Södra Munksjön och Munksjöstadens utveckling”
  Den 2/5 kommer nya regementschefen på Ing 2, Överste Michael Ginér, på besök.
  Den 20 maj går årets vårresa av stapeln. Vi åker till Hagshults flygplats och gör också ett snabbesök på skjutfältet i Skillingaryd innan vi intar lunch och i samband med det får en guidad visning av Vandalorum i Värnamo.
  Höstens program håller på att planeras. Den första träffen är redan den 24 augusti då vi får besök av C Artreg A9, Överste Jonas Lotsne.Den 2 september spelas golftävlingen Artilleriduellen. Detta år hålls den på A6 Golfklubb. Håll utkik på hemsidan och er mail för vidare information.
  Bo R. informerade också om att styrelsen, efter ett par år med stora fester vid KF 80-års jubileum och minneshållandet vid regementets 30-årig nedläggning, beslutat att ta ett eller ett par års paus med liknande evenemang.
  Bo Mattson, från programkommittén, upplyste medlemmarna om styrelsens ambition att hålla innehållet på våra tisdagsträffar till en hälft med militär/försvarsanknytning och den andra hälften med civil anknytning.
  Förslag på programpunkter kom upp och antecknades. Vi ska också genomföra någon/ra aktiviteter på kvällstid för att ge möjlighet för medlemmar som fortfarande är i arbetslivet att delta. Programidéer kan skickas till Lennart Andersson, programansvarig i styrelsen.
 • Lars Gerhardsson gjorde sig till tolk för de församlade medlemmarna och tackade styrelsen med Bo R. i spetsen för dess idoga arbete.

§20   Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.
Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Jönköping 2017 03 18

Bernt Holtz                                                                    Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                          /Mötesordförande/

Åke Larsson                                                                   Björn Stenberg

/Justerare/                                                                       /Justerare/

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 19 mars 2016 på restaurang "Hasse på Sjökanten" vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 44 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.      Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Bo Romedahl, och regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.     Parentation hölls över de 21 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna. Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.     Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.     Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.     Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.     Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.     Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Jonny Nilsson och Berndt Svehagen.

§8.     Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen fanns även tillgänglig på hemsidan för intresserade. Ordföranden konstaterade att styrelsen under året arbetat med medlemsvård så att ett antal personer har återinträtt i föreningen och att det faktiskt också har tillkommit några nya medlemmar. Spridda applåder kunde höras efter detta konstaterande. Föreningens "Kassaman", Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett underskott på 3892 kr och balansomslutningen var 256.531 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.     Revisorn Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§10.    Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.    Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§13.    Göran Johansson föredrog de smärre förändringar och uppdateringar som styrelsen gjort i föreningens stadgar. Se utsänt förslag! Mötet godkände de föreslagna ändringarna.

§14.    Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bo Romedahl.

§15.    Till styrelseledamot, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§16.    Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2018 (två år), valdes Göran Johansson (omval), Göran Fransson (omval), och Anders Leicht (nyval).

§17.    Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Lennart Svensson (nyval).

§18.    Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2017 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Krister Linell (nyval).

§19.    Till valberedning, t.o.m. 2017 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (nyval).

§20.    Föreningsinformation.

 • Bo R redogjorde kortfattat för kommande programpunkter i vårens program. Speciellt uppmärksammades att det i år är 80 år sedan A6 kamratförening startade. En fest kommer att hållas 10 till 11 september i Skillingaryd för att fira föreningens 80-årsdag. I samband med detta sker ett besök på Ing2 och deras regementes dag. Golftävlingen Artilleriduellen går av stapeln samma helg. Håll utkik på hemsidan och er mail för vidare information. Göran Fransson uppmanade de församlade att redan nu boka dessa datum i sina agendor.
 • Bo R informerade också kort om att A6 Skytte och IF (numera enbart fäktning) söker personer ur kamratföreningen som kan hjälpa A6 Skytte och IF med dess historieskrivning. Intresserade kan vända sig till Lennart Andersson i vår styrelse.
 • Rune Carlsson tackade styrelsen med Bo R i spetsen för dess idoga arbete som gör vår kamratförening till en av de mera livaktiga kamratföreningarna i landet. De församlade medlemmarna tog upp en värmande applåd.

§21.    Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han uttryckte sin stora glädje över att få leda arbetet med, enligt honom, en bra styrelse och en fin kamratförening. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Direkt efter mötet avtackade Bo R avgående styrelsemedlemmen Ingvar Rittsél och valberedningens sammankallande Roland Ivarsson. Dessa kommer att vid senare tillfälle uppvaktas med blommor. Revisorn Arnold Bäck mottog blommor och tackades för sitt arbete som revisor i A6 kamratförening.

Efter mötet följde ett intressant och inspirerat föredrag av brigadgeneralen tillika vice rektorn vid försvarshögskolan, Bengt Axelsson. Under drygt 40 minuter delgav han oss på ett fängslande och informativt sätt sin syn på bl. a. Nato, regeringens senaste försvarsproposition, nedrustningen av det svenska totalförsvaret, den förestående upprustningen av det samma, synen på utökad könsneutral "värnplikt", vikten av samarbetspartner i östersjöregionen m.m. Bengt tackades av vår ordförande Bo R för sin insats med blommor och vår minnesbok.

Jönköping 2016 03 19

Bernt Holtz                         Bo Romedahl
/Mötessekreterare/               /Mötesordförande/

Jonny Nilsson                      Bernt Svehagen
/Justerare/                          /Justerare/

Bilagor:
1. Fastställd föredragningslista
2. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015.
3. Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2015.
4. Revisorernas berättelse.

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte, lördagen den 8 mars 2014, avhållet å Restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 54 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson, och regementes marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2. Parentation hölls över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif tände ett ljus och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3. Upprop och fastställande av röstlängd beslutades att genomföras vid behov.

§4. Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5. Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6. Till mötesordförande valdes Leif Oscarsson och till mötessekreterare valdes Bo Mattsson.

§7. Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Kjell Svenningson och Bengt Nordenberg.

§8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2013, vilken tidigare utsänts till medlemmarna i förkortad version, sammanfattades av Leif. Fullständig av verksamhetsberättelse fanns tillgänglig för intresserade. Föreningens ”Kassaman”, Rune Carlsson, föredrog balans- och resultaträkningen genom en grafisk redovisning. Årets resultat visar ett överskott på 6.054 kr och balansomslutningen var 257.981 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9. Revisorsuppleant Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§10. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), omvaldes Leif Oscarsson.

§14. Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2016 (två år), valdes Ingvar Rittsèl (omval), Bo Romedahl (nyval), Göran Johansson (nyval) samt Göran Fransson (nyval). Till styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2015 (ett år) omvaldes Bo Mattsson.

§15. Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Arnold Bäck (nyval).

§16. Till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Åke Sjögren (nyval).

§17. Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande) samt Lennart Svensson (omval).

§18. Följande aktiviteter och information genomfördes vid årsmötet:

• Styrelsens, i samband med kallelsen, utsända proposition om vissa ändringar i kamratföreningens stadgar (föreningens säte, ändamål, villkor för medlemskap, förvaltning och revision, rösträtt, styrelsens sammansättning, namn på tidskriften samt föreningens upplösning) diskuterades. Mötet beslöt att återremitera ärendet till styrelsen för vidare beredning.

• Orsaken till att en förslagen aktivitet tillsammans med A1:s kamratförening, ej gått att genomföra diskuterades. Mötet uppdrog åt vår ordförande Leif, att ta kontakt med A1:s representant och klara ut situationen, som varit behäftad med ett flertal formella problem.

• Vår klubbmästare, Lars Fogelqvist, redogjorde för föreningens kommande vårresa till artillerimuseet i Kristianstad.

• Bo Mattsson efterhörde om intresse fanns att förlägga någon av föreningens träffar till kvällstid, för att de som jobbar skulle kunna deltaga i dessa. Detta skulle gynna vår rekrytering av nya medlemmar. Möte gav dock inget enhetligt svar på frågan.

• Avgående styrelsemedlemmen, Vincent Bondesson, avtackades med blommor för sitt idoga arbete för föreningen av vår ordförande Leif.

• Rune Carlsson, som avgick som styrelsemedlem efter elva års tjänst, avtackades med blommor av Leif för sina insatser för föreningen. Dessutom tilldelades Rune förenings förtjänstmedalj och utsågs med acklamation av mötet till hedersmedlem.

• Överste Gösta Gärdin tackade styrelsen för dess arbete och framförallt för det idoga arbetet, som utförts med tidskriften, som han ansåg hade tagit en ny och spännande inriktning. Speciellt artiklarna angående försvarets utformning och framtid.

§19 Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och förklarade därefter mötet för avslutat.

Efter mötet följde ett intressant föredrag av vår medlem, Hemvärnschef och Brigad-general Roland Ekenberg, om försvarets nuvarande organisation och uppgifter.

 

Bo Mattsson Leif Oscarsson

/Mötessekreterare/ /Mötesordförande/

 

Kjell Svenningsson Bengt Nordenberg

/Justerare/ /Justerare/

 

Bilagor:

1. Fastställd föredragningslista.

2. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2013.

3. Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2013.

4. Revisorernas berättelse.

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte, lördagen den 14 mars 2015, avhållet å Restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 52 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson, och regementes marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif tände ett ljus och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Upprop och fastställande av röstlängd beslutades att genomföras vid behov.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Leif Oscarsson och till mötessekreterare valdes Bo Mattsson.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Rune Carlsson och Anders Lecht.

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2014, vilken tidigare utsänts till medlemmarna i förkortad version, sammanfattades av Leif. Fullständig version av verksamhetsberättelse fanns tillgänglig för intresserade. Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett överskott på 553 kr och balansomslutningen var 256.499 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.    Revisorsuppleant Richard Prahl, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§10.  Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12.  Styrelsens vice ordförande, Bo Romedahl, redogjorde kortfattat för styrelsens handläggning av förslaget till stadgeändring vilket återremitterats till styrelsen vid förra årsmötet. Förslaget hade reviderats efter inkomna påpekanden och därefter utsänts till samtliga medlemmar för yttrande varvid enbart ett yttrande inkommit och detta hade styrelsen infört i sitt senaste förslag till stadgeändring. Ulf Gustafsson anförde avvikande uppfattning än vad som redovisats i senaste förändringsförslaget, framförallt skrivningen om regler för uteslutning samt äskade att den gamla skrivningen skall gälla. Jan Graab yrkade avslag. Rune Carlsson yrkade dels bifall till styrelsens förslag och dels att frågan skulle avgöras av det kallade årsmötet.

Röstning vidtog om vilket äskande eller förslag som skall genomföras. Härvid vann styrelsens förslag med 19 röster mot 14 och 19 nedlagda, varvid Ulf anförde att det behövdes 2/3 majoritet för en förändring enligt gällande stadgar vilket inte uppnåtts. Årsmötet beslöt på förslag från Ulf att återremittera stadgeförslaget till styrelsen för ny beredning. Härvid skall styrelsen inom sig göra en utvärdering av stadgeändringsförslaget och om styrelsen kommer till slutsatsen att stadgarna oundgängligen bör ändras skall man återkomma med nytt förslag till nästa årsmöte.

§13.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§14.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bo Romedahl.

§15.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§16.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2017 (två år), valdes Nils-Göran Olsson (omval), Lars Fogelqvist (omval), Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (nyval) samt Bernt Holtz (nyval).

§17.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Arnold Bäck (omval).

§18.  Till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Lennart Svensson (nyval).

§19.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande), Ulf Gustafson (nyval) samt Åke Sjögren (nyval).

§20.  Följande aktiviteter och information genomfördes vid årsmötet:

 

 • Bo R redogjorde kortfattat för kommande programpunkter i vårens program samt för hur långt man kommit med höstprogrammet. Speciellt uppmärksammades att det är 30-år sedan regementet avvecklades och detta kommer att minneshållas med en speciell ceremoni.
 • Rune Carlsson tackade styrelsen och Leif (avgående ordförande) för dess idoga arbete och även Ulf Gustafsson framförde ett varmt tack. De samlade medlemmarna framförde en spontan applåd.

 

§21   Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Därefter förklarade Leif mötet för avslutat och överräckte ordförandeklubban till föreningens nye ordförande Bo Romedahl.

Direkt efter mötet avtackades Leif Oscarsson av vår nyvalde ordförande Bo R för sina insatser för föreningen som ordförande under fyra år. Därefter förärades Leif föreningens förtjänsttecken i silver samt blommor.

Efter mötet följde ett intressant och inspirerat föredrag av chefen för flygledningen på Axamo flygplats, Lotta Hoffback-Kaljo, om sitt uppdrag som flygledare i Jönköping. Lotta redogjorde även för sitt arbete i olika länder som internationell flygledarkonsult bl.a. i Baltikum, Mongoliet, Ghana samt flera andra länder. Uppmärksammas bör att Lottas far, Tor Hoffback, som är 89 år, sedan länge är medlem i vår förening. Lotta tackades av vår nye ordförande Bo R för sin insats med blommor och vår minnesbok.


Jönköping 2015 03 14

Bo Mattsson                                                                   Leif Oscarsson

/Mötessekreterare/                                                         /Mötesordförande/


Rune Carlsson                                                                Anders Lecht

/Justerare/                                                                      /Justerare/Notering av justerare Rune Carlsson

§ 12 har troligen inte fullständigt lyckats redogöra för hur stadgefrågan behandlades. Det står dock klart, att något beslut om nya stadgar inte har fattats. Däremot tycks årsmötet ha beslutat återremittera denna fråga för beredning ytterligare ett år, trots att det vid votering beslutades, med röstsiffrorna 19 mot 14, att så inte skulle ske.

Det är anmärkningsvärt, att Ulfs yrkande inte enbart gäller återremiss. Det innehåller också villkor för styrelsens fortsatta beredning.

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014

Org.nr: 826000-2400Resultaträkning Not 2014 2013
INTÄKTER
Medlemsavgifter 45 375,00 50 000,00
Deltagaravgifter 0,00 10 000,00
Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond) 4 000,00 4 000,00
Täckning från tidningsfond 18 000,00 25 000,00
Övriga ersättningar och intäkter 50,00 190,00
Förändring av lager 0,00 67 425,00 -225,00 88 965,00
KOSTNADER
Programverksamhet 8 841,00 25 695,00
Tidskrift 40 798,38 31 760,50
Tryck & Porto 6 631,00 13 462,00
Repr. och uppvaktningar 2 477,00
Övrig administration 7 686,00 -66 433,38 11 562,00 -82 479,50
Finansiella intäkter och kostnader -438,27 -431,14
Årets resultat 553,35 6 054,36
Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier m.m. 839,00 1 259,00
Långfristiga placeringar och konton 1 138 460,78 139 299,78 138 460,78 139 719,78
Omsättningstillgångar
Varulager 2 15 630,00 16 130,00
Fordringar 3 2 393,00 1 772,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 0,00
Kassa och bank 99 176,59 117 199,59 100 358,98 118 260,98
Summa tillgångar 256 499,37 257 980,76
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början 204 086,02 198 031,66
Årets resultat 553,35 6 054,36
Summa eget kapital 204 639,37 204 086,02
Skulder 4 0,00 7 504,74
Tidningsfond 16 595,00 20 115,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 265,00 26 275,00
Summa eget kapital och skulder 256 499,37 257 980,76
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga
1 Bokförda enligt lägsta värdets princip
2 Artiklar för försäljning och medaljer
Jönköping 2015-01-05 3 Klubbmästarens fixkassa
4 Deposition för "Regementsheden"
Göran Johansson
Kassaman
Richard Prahl Arnold Bäck
Av föreningen valda revisorer

 

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte, lördagen den 9 mars 2013, avhållet å Restaurang Storskogen på A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 52 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson.

§2. Parentation hölls över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif läste en dikt och de närvarande förenades i en tyst minut.

§3. Beslutades att upprop och fastställande av röstlängd skulle genomföras vid behov.

§4. Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5. Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6. Till mötesordförande valdes Leif Oscarsson och till mötessekreterare valdes Bo Mattsson.

§7. Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Christoffer Lilliecreutz och Bengt Nordenberg.

§8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2012, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, sammanfattades av Leif. Föreningens kassaman, Rune Carlsson, föredrog balans- och resultaträkningen genom en grafisk redovisning. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9. Revisorsuppleant Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§10. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), omvaldes Leif Oscarsson.

§14. Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2015 (två år), valdes Lars Fogelqvist (omval), Sven Engkvist (omval), Nils-Göran Olsson (nyval) samt Bo Harrius (nyval).

§15. Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Göran Fransson (nyval).

§16. Till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), valdes Arnold Bäck (omval) samt Bengt Nordenberg (nyval).§17. Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande) samt Lennart Svensson (omval).

§18. Följande aktiviteter och information genomfördes vid årsmötet:

 • Styrelsen föreslår att Jan Holz skall få föreningens förtjänstmedalj för sina mångåriga insatser för upprättandet och underhållandet av föreningens hemsida. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag.
 • Avgående styrelseledamoten, Bo Wallén, förärades föreningens förtjänstmedalj för sitt mångåriga arbete i föreningens tjänst.
 • Styrelsens tidigare förslag att Christoffer Lilliecreutz utnämns till hedersledamot av föreningen, godkändes med acklamation av årsmötet.
 • Bengt Nordenberg framförde en hälsning till föreningen från Lars Carlson, A6 siste regementschef.
 • Rune Carlsson ställde en fråga till de församlade, om man ansåg att det var intressant inför 2014 års riksdagsval, att få veta de politiska partiernas ställningstagande i för-svarsfrågan med anledning av den turbulens som råder i densamma för närvarande. En klar majoritet uttryckte sitt intresse för en sådan information.
 • Bo Mattsson anförde att styrelsen hade funderingar på att senare tillsända samtliga politiska partier, både nationellt och lokalt, ett öppet brev med frågeställningar om hur man ser på det framtida försvaret. Svaren, eller brist på svar, avses därefter att publiceras i föreningens tidskrift. Mötet ställde sig mycket positiv till aktionen.

§19. Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och förklarade därefter mötet för avslutat.

 

 

Bo Mattsson                                                                   Leif Oscarsson

/Mötessekreterare/                                                         /Mötesordförande/

 

Christoffer Lilliecreutz                                                 Bengt Nordenberg

/Justerare/                                                                      /Justerare/