Lördagen den 21 maj var det dags för Kamratföreningens årliga vårutflykt. Den här gången gick resan till Flygvapenmuseet i Linköping. Vi var ett 50 tal medlemmar med anhöriga som kl. 0900 gav oss iväg med smålandsartilleristen Åke Sjögren bakom ratten. Som reseledare fungerade klubbmästaren Lars Fogelquist.

Flygvapenmuseet ingår i Statens försvarshistoriska museer där även Armémuseum och Statens militärhistoriska arv (SFHA) ingår. Museet har genomgått en större om- och utbyggnad och "nyinvigdes" våren 2010.

Vi möttes av två mycket kompetenta guider som under nästan två timmar visade oss runt i det fantastiskt fina museet. Museet beskriver det svenska militärflygets utveckling från tidigt 1900-tal fram till dagens JAS 39 Gripen. Utställningen är uppdelad i epokerna Pionjärer, Mellan krigen, Beredskap och Kalla kriget med den nedskjutna och bärgade DC-3:an.

Det som gjorde störst intryck på deltagarna var säkert utställningen kring den nedskjutna DC-3:an. Förutom den svårt skadade DC-3:an fanns minnesmontrar med bl.a. besättningens personliga tillbehör som plockats upp i och omkring vraket. T.o.m. en vigselring från en av besättningen fanns i en monter. Montrarna hade utformats i samverkan med de anhöriga och utgör också ett minnesmonument över de omkomna.

Efter en mycket god lunch på museet valde ett 20-tal deltagare att stanna kvar på museet, medan resten valde att åka in till Gamla Linköping.

De som stannade de kvar på museet kunde tillbringa ytterligare två timmar i den fantastiska utställningen. Förutom alla föremål, har man ansträngt sig om att komplettera dessa med informationsmaterial, filmer och animationer.

För de som inte deltog i vår resa rekommenderas museet som utflyktsmål för både gammal och ung. Se bara till att ha gott om tid inne i museet. Vid 1730-tiden var vi åter vid A 6 kasen efter en mycket lyckad och uppskattad vårutflykt.

Vid vårens sista tisdagsträff den 3 maj gästade Jönköpings kommuns nye kulturchef, Anders S Persson, vår förening och höll ett alldeles utmärkt föredrag om det sista fältslaget på svensk mark, slaget vid Ratan och Sävar.

Anders inledde med att redovisa de storpolitiska och internationella förutsättningarna för varför rysk trupp tågade in på svensk mark. Därefter följde en initierad redovisning av truppers förflyttningar, ordergivningar i samband med dessa samt skärmytslingar och bataljer. Allt kryddat med historier om hur striderna kunde upplevas ur manskapets och befälets perspektiv. Hela redovisningen var elegant åskådliggjord genom ett bildspel med illustrationer utförda av en etablerad konstnär.

Bakgrunden till Anders föredrag var ett forskningsprojekt tillsammans med Umeå Universitet, där man avsåg att klarlägga vad som egentligen hände i slaget vid Sävar. Den dittillsvarande kunskapen byggde mest på rykten och bristfällig dokumentation. Genom att plöja igenom alla tillgängliga militära och civila arkiv och handgripligen med metalldetektor i terrängen söka upp kulor och metalldelar, kunde man efter ett flerårigt arbete fastställa hur den historiska händelsen hade utspelat sig i verkligheten.

Ett storslaget arbete som redovisades av Anders på ett inspirerat och engagerat sätt vilket smittade av sig på åhörarna som livligt deltog i den avslutande frågestunden.

Anders avtackades för sin insats av vår ordförande, Leif, som överräckte vår minnestidskrift samt vår minnesbok om A6 historia.

Vid tisdagsträffen den 5 april hade vi besök av stadsträdgårdsmästare Lennart Agnselius, den Jönköpingsbo som säkert har gjort mest för att vi skall ha så fina parker och grönområden. Lennart har länge och oförtrutet lagt ner sin själ i att ge oss en vacker omgivning. Han har kombinerat sysslan stadsträdgårdsmsätare och kyrkogårdschef, allt till Jönköpingsbornas fromma. Han kunde nu med beklagande konstatera att han blir den siste av sitt slag, nya vindra blåser och kyrkan skall inte längre få köpa sitt behov av trädgårdstjänster av kommun.

Lennart tog oss med på en resa genom vår vackra kommun, men framförallt på ens resa runt i världen, där han med sitt betraktelsesätt sett andra värden än vi vanliga gör när vi är ute och åker. Lennart har ett intresse som kan tyckas mycket underligt om man inte vet vad han är intresserad av. Få är de platser han varit på som inte har fått ett besök på ställets kyrkogård. Vi fick exempel på kyrkogårdar på hemmaplan, i Sverige, i Europa och i fjärran Asien. Han berättade om underliga begravningsseder, som vi ur vårt perspektiv kan tycka underliga, men som ur de som utövade dem var helt naturliga. Himmelsbegravning, ett uttryck som var minst sagt underligt tillämpades i permafrostens Anderna, där de sörjande styckade sina döda och lät fåglarna ta hand om resterna. Han berättade om den stora kyrkogården i Köpenhamn, Asssitens Kirkegaard, där många kända danskar är begravda. Den största minnesstenen är rest över fysikern Niels Bohr, och all andra stenar har varit tvungna att vara mindre. Ända tills för några år sedan en medlem i en mc-klubb önskade att bli begravd på kyrkogården. De ville då resa en sten i form av en gevärskula, som var högre än Niels Bohrs. Svaret blev "Uteslutet", men nu står stenen på plats, högre än Bohr:s.

Lennart avslutade men en resa i våra egna parker, där han främst uppehöll sig vid Rosariet och vilken pärla vi Jönköpingsbor har där.

En mycket trevlig och lärorik utflykt som gav inspiration till framtida resor.

Lördagen den 5 mars 2011 avhöll Kamratföreningen Smålandsartillerister sitt årsmöte i restaurang Storskogen på A6. Ett sjuttiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog med anhöriga i årsmötet.

Ordföranden, Kjell Svenningsson, hälsade alla varmt välkomna och vände sig särskilt till hedersmedlemmarna Gösta Gärdin, Anders Björk och Lars Gerhardsson. Han vände sig också till dagens gäst och föredragshållare, landshövdingen i Jönköpings län Minoo Akhtarzand med ett lika varmt välkommen. Därmed förklarade han årsmötet öppnat.

Därefter avhölls parentation, med föreningens standar och svenska fanan, över avlidna medlemmar sedan årsmötet 2010. Parentationen avslutades med några minnesord och en stunds stillhet och eftertanke.

Verksamhetsberättelsen för 2010 kommenterades kort av ordföranden. Av den framgick att föreningen bedriver en omfattande verksamhet. Under året har drygt sexhundra personer deltagit i föreningens fyrtiosex olika aktiviteter. Föreningen har också hållit kontakten med medlemmarna, främst genom att ge ut tidningen Smålandsartilleristen två gånger. Föreningens hemsida har haft drygt 10 000 besök.

Till ny ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte valdes Leif Oscarsson.

Vidare omvaldes Lars Fogelqvist, Sven Engkvist och Bo Wallén till styrelseledamöter för ytterligare två år. Lennart Lindberg och Evald Persson invaldes som nya styrelseledamöter för två år. Rune Carlsson, Gunhild Herman, Ingvar Rittsél och Bo Mattsson är sedan tidigare valda fram till årsmötet 2012.

Till revisorer på ett år omvaldes Jonny Nilsson och Richard Prahl och till revisorsuppleanter för samma tid omvaldes Arnold Bäck och Erland Johansson.

Roland Ivarsson omvaldes och Sven-Ola Kallbris nyvaldes till valberedning.

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamoten Jörgen Bergström för hans insatser i föreningen och tilldelade honom Kamratföreningen Smålandsartilleristers minnesmedalj.

Tillträdande ordföranden, Leif Oscarsson, tackade för förtroendet att få leda styrelsearbetet i föreningen. Han vände sig sedan till avgående ordföranden, Kjell Svenningsson och tackade för hans sjuåriga tid som ordförande. Kjell tilldelades Kamratföreningen Smålandsartilleristers förtjänstmedalj och årsmötet beslutade att utse honom till hedersmedlem i föreningen.

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin framförde ett tack till ordföranden och styrelsen för mycket gott arbete under 2010 och lyckönskade den nya styrelsen i deras arbete.

Efter årsmötet berättade landshövdingen i Jönköpings län, Minoo Akhtarzand, om sin karriär efter att, som 17-årig student kommit till Sverige från Teheran. Därefter fick nyfikna åhörare lyssna till ett inspirerande föredrag om hur länet skall utvecklas. Många intressanta frågor besvarades också.

Årsmötet avslutades med en välsmakande lunch.

Du kan läsa hela verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet under fliken protokoll (länk).