Tisdagen den 3 april gästades vi av f.d. chefen Ing 2 och inspektören, Christer Ljung. Ämnet för dagen hade titeln ”Den blodiga fredagen” och handlade om det som hände 1945 och som gått till historien som ”Baltutlämningen”.


Efter att vår ordförande hälsat föreläsare och auditorium välkomna till dagens möte fick än en gång avnjuta Smålands artilleriregementes marsch. Därefter var det dags att överlämna ordet till vår gäst och föredragshållare.

2018 04 03 1

Christer Ljung börjar sin inlevelsefulla berättelse.

Christer tog oss med till de händelser som huvudsakligen utspelade sig på Ränneslätt i Eksjö från maj fram till senhösten 1945. Vi fick lyssna på en mycket både intressant, och bitvis ganska så tragisk, föredragning som handlade om de soldater som kommit till Sverige efter den tyska kapitulationen i maj 1945. Den gemensamma nämnaren för soldaterna var att de varit i tysk tjänst och stridit mot dåvarande Sovjetunionen. Bland annat i Eksjö upprättades ett interneringsläger kallat "Tysklägret" då det huvudsakligen var tyskar som var där. Totalt fanns det nästan 1000 interner på Ränneslätt varav 120 var balter, de övriga var huvudsakligen tyskar men även några polacker och österrikare m.fl. fanns. Sedermera delades lägret och ett särskilt läger för balterna uppfördes. Vi fick en inblick i lägerlivet, lokalbefolkningens engagemang och inte minst det politiska spelet, allt från den sovjetiska begäran om utlämning till verkställigheten. Vidare fick vi höra om matstrejker, omröstning bland befälen på Ing 2 och I 12 och regementschefens skrivelse till Konungen. Händelserna kring avtransporten från Eksjö med förtvivlade unga män som skadade sig själva och gjorde allt för att inte bli utlämnade till Sovjetunionen skildrades. Balternas situation var särskilt besvärande då de tekniskt sett, i ryssarnas ögon, var ”ryssar” som stridit på tyskarnas sida. De baltiska staterna tillhörde vid denna tid Sovjet. De befarade då en snabb avrättning som förrädare om de utlämnades till Sovjet. Svenska regeringen stod på sig, utvisningarna skulle verkställas trots att man inte var bundna av det avtal som de allierade och Sovjet slutit om att de kapitulerande från axelmakternas sida skulle överlämnas till den front där de stridit. Inte heller enligt Haagkonventionen hade Sverige skyldighet att verkställa någon utlämning. Huvuddelen var tyska soldater och de var inte så väl sedda 1945 vilket nog bidrog till den Svenska regeringens bestämda uppfattning. Sverige ville nog inte bli fristad för kapitulerande tyska soldater, balterna hängde nog med av bara farten. Utlämningen verkställdes och 2500 tyskar och 146 balter överlämnades till Sovjet. Till västallierade överlämnades 300 tyskar.

2018 04 03 2

Andäktigt lyssnande smålandsartillerister.

Av de balter som utlämnades blev 1 avrättad, 1 dömdes till 18 års fängelse, 2 fick okänt fängelsestraff, 30 kortare straff och övriga kortare tid på interneringsläger. Av de 2500 tyska soldaterna återvände så småningom 1500 till Tyskland, de övriga gick ett okänt öde till mötes i sovjetiska arbetsläger. 
Officiellt bad Sveriges regering de utlämnade balterna om ursäkt den 20 juni 1994. De 44 överlevande bjöds till Sverige, 40 av dessa kom till Sverige, 35 letter, 4 ester och 1 litauer, och togs emot av Konungen. Utrikesminister Margaretha af Ugglas sa att utlämningsbeslutet varit överilat och felaktigt, att den svenska regeringen reservationslöst instämmer i kritiken av detta beslut och beklagar oförrätten.

2018 04 03 4

Dagens föredragshållare, överste Christer Ljung.

Efter avslutat fördrag och frågestund avtackades Christer för ett mycket intressant föredrag. med en varm applåd. Vår ordförande Bosse Romedahl överlämnade A6 minnesbok och senaste numret av Smålandsartilleristen.

Text och bild, N-G Olsson

Kamratföreningens 81:e årsmöte hölls den 17 mars 2018 på restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjön.

 

Årsmötet samlade 33 föreningsmedlemmar. Som traditionen bjuder inleddes årsmötet med att nuvarande ordföranden Bo Romedahl hälsade alla välkomna varefter den samlade menigheten stående åhörde Smålands Artilleriregementes marsch.

2018 03 17 1

 

Därefter stämde ordföranden till stillhet och parentation hölls över sedan senaste årsmötet avlidna medlemmar. Parentationen avslutades med en tyst minut i stilla begrundan över avlidna kamrater.

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bo Romedahl som raskt valdes att leda årsmötet med Bernt Holtz som mötessekreterare.

Bo Romedahl omvaldes till ordförande för föreningen för ytterligare ett år.
Ny i styrelsen är Pille Nyquist som ersätter Göran Fransson.

Övriga i styrelsen är Bo Mattsson, Lars Fogelquist, Sven Engkvist, Anders Leicht, Göran Johansson, Nils-Göran Olsson, Lennart Andersson, Anders Gustafsson samt Bernt Holtz.

Till revisorer för föreningen valdes Lennart Svensson och Richard Ekstrand

         Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter. Bo informerade om det policydokument som styrelsen tagit fram som styr upp arbetet i styrelsen angående bl. a. mottagande av nya medlemmar, hantering av uppvaktning vid födelsedagar och begravning. Dokumentet ska ses som ett internt arbetsdokument för att underlätta styrelsearbetet. 

        Vidare informerade Bo om den värvningskampanj som styrelsen arbetar med och som riktar sig mot de soldater som avslutade sin tjänstgöring för 40 år sedan. 

        Kort info också om kommande tisdagsträffar och i det sammanhanget styrelsens arbete med att försöka få en samlingslokal inom kasernområdet. Årsmötet uttryckte sitt gillande över att få vara på A6 med medlemsträffarna. Avslutningsvis informerade Bo Romedahl om höstfesten i Skillingaryd den 1-2 september då vi firar att det var 120 års sedan artilleriregementet intog kasernerna på A6. Mer info kommer på hemsidan. 

        Lars Gerhardsson begärde ordet och höll en kort betraktelse, med A6 för ögonen, över vikten att blicka bakåt, i nuet och framåt. Han poängterade också vikten av att föreningen får ha sina möten ”innanför grindarna”. Lars G. avslutade med att tacka Bo Romedahl och styrelsen för deras arbete under året.

Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.

2018 03 17 3
Ett särskilt tack och en blomma överräcktes till Göran Fransson som efter många års gott arbete lämnar styrelsen men inte kamratföreningen.

2018 03 17 4
En blomma överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans 15-åriga arbete som klubbmästare.

Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna hade åhörarna den stora glädjen att stifta bekantskap med JP-journalisten Yvonne Teiffel som under rubriken ”40 år som journalist” gjorde nedslag i sin långa och brokiga karriär.

Vi fick möjlighet att på Yvonnes underhållande sätt stifta bekantskap med människor hon mött så som: Josephine Baker, Ulf Lundell, David Petrasek, Henning Sjöström, Drottning Silvia med flera.

Dessa berättelser hade underrubriker som: Skitstövel, Total utstrålning, HV-hjälte, Stjärnadvokat, Diva osv. Vem som var vad är svårt att återberätta eftersom underhållningsvärdet i berättelserna inte går att återge. Yvonne hann också med att berätta om ett minnesvärt möte med några hundra soldater på A6 där hon var ensam ung kvinna. Den ensamma unga journalisten fick efter mötet eskorteras ut ur lokalen av ett antal officerare.

En annan minnesvärd händelse var ett vänortsbesök i Kuopio dit Yvonne flög med Jönköpings flygklubb. I flygturen ingick så kallad avancerad flygning med bl.a. rollar och looping. En enligt Yvonne ”nära döden upplevelse” som hon på ett förtjänstfullt sätt dolde för alla män på plats.

2018 03 17 2

 Efter anförandet tackade ordföranden Yvonne med blommor och Kamratföreningens minnesbok. Åhörarna gav Yvonne en rungande applåd.

2018 03 17 5
Årsmötesdagen avslutades med att deltagarna åtnjöt en gemensam lunch under trevlig samvaro.

Text Bernt Holtz, bild Göran Johansson.

Inför ett jätteintresserat auditorium, framträdde den nye chefen för Göta Ingenjörregemente, Michel Ginér, på vår ordinarie tisdagsträff den 6 mars och höll ett mycket humoristiskt och engagerat anförande fyllt av kuriosa och fakta.

Michael började sitt anförande med att presentera sig själv och sin miltära bakgrund där han genast steg i graderna då det visats sig att han börjat sin karriär inom artilleriet och bl.a. tjänstgjort vid vårt regemente samt även vid A1 och A9. Förutom att vara regementschef för Ing 2 är Michael även högste fältarbetschef inom försvaret och chef för ett flertal andra militära organisationer.

Michael fortsatte sin fördragning med att visa ÖB:s film om verksamheten inom försvaret 2017. Armén och markstridskrafterna är efterfrågade igen och fokus ligger på att försvara oss mot väpnat angrepp. Tidigare inriktades försvaret enbart på internationella insatser och därför har vi nu för få förband för att klara uppgiften. Brigader och Divisioner är militära enheter som behövs. Försvarsberedningens skrivning har tyvärr blivit föremål för politisk tolkning vilket är märkligt och olyckligt då de partier som medverkade och skrev under var eniga avseende innehåll och formuleringar. Att man nu vill återuppbygga den nationella förmågan kvarstår. Dock kommer detta att kosta och det är där skon klämmer. Tyvärr måste vi kallt planlägga för ett kärnvapenkrig.
Michael fortsatte med att redovisa den positiva inverkan som återinförandet av tjänstgöringsplikten medfört inom försvaret. Framförallt märktes detta i samband med genomförandet försvarsövningen Aurora, FMÖ 2017, där 19.500 soldater samövade med förband från Finland och USA. 2017 var ett intensivt år för försvaret med högt tryck på verksamheten vilket också visade på brister i organisationen. En mycket glädjande erfarenhet från Aurora var allmänhetens fantastiska support och positiva inställning till verksamhet, trots de störningar som övningen orsakade.
Under Aurora hade Ing 2 en huvudroll vid genomförandet genom samarbete med samtliga deltagande förband och man övade strid mot luftlandsättning så väl som anfall mot kust. Ing 2 bidrog med näst största personalkontingent.
Efter sin genomgång lät Michael ordet vara fritt och frågorna haglade. Icke förvånande klarade vår gäst frågeanfallet galant och till slut tackades vår gäst för sin insats av vår ordförande, Bosse Romedahl, som överräckte vårt dekorativa bordsstandar.

 2018 03 06 2

 Michel Ginér avtackas med Kamratföreningen Smålandsartilleristers bordsstandar.

Text Bo Mattsson, bild Göran Johansson

Vid årets första tisdagsträff den 6 februari, gästades vi av major Torbjörn Svahn från Militärregion Väst i Skövde.


Efter att vi stående i ”Givakt” avnjutit Regementets marsch hälsade vår ordförande Bo Romedahl dagens gäst och närvarande Smålandsartillerister välkomna till mötet.

2018 01 06 1

Major Torbjörn Svahn från MR Väst höll ett mycket initierat föredrag om just Militärregion Väst och dess utmaningar.

Därefter var det dags för Torbjörns att hålla sitt föredrag om Militärregion Väst, dess organisation och uppgifter. Vi fick lyssna på ett mycket intressant föredrag där olika delar av Militäregion Väst (MRV) uppgifter och utmaningar lyftes fram. Som exempel på MRV:s uppgifter kan nämnas att man ska samverka med lokala och regionala aktörer, leda säkerhets och underrättelsetjänsten inom regionen, leda underställda förband, upprätthålla regional skyddsobjektförteckning samt genomföra regional försvarsplanering. 
Vi fick en övergripande terrängbeskrivning och informerades om områdets infrastruktur gällande transporter, hamnar, flygplatser, energiförsörjning mm. Det blev mycket tydligt för oss, när vi lyssnade på Torbjörns föredragning, att samhället är oerhört sårbart för störningar oavsett om det sker genom medveten yttre påverkan eller genom faktorer som beror på olyckor o.dyl.
Vi uppmärksammade också att den militära närvaron i regionen har en del övrigt att önska, Värmland har ingen militär närvaro och marinen finns på ostkusten.

2018 01 06 2

Auditoriet var som vanligt fullt koncentrerade på föredragshållaren.

Efter frågestund avtackades Torbjörn med varma applåder och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.

 

Text och bild: N-G Olsson