Tisdagen den 2 oktober genomfördes höstens andra tisdagsträff. Eugen och Margareta Arvidsson gästade kamratföreningen och berättade om ”Visionen som fick vingar”

 

Det är jättehärligt att få ta del av dedikerade människors erfarenheter och visioner. Man gör val i livet som påverkar ens framtid och man vet, i valsituationen, inte hur det skall sluta, ändå genomför man sitt val.

 

På vår ordinarie tisdagsträff, den andra oktober, redovisade Eugen och Margareta Arvidsson, genom att visa en välgjord film, ”Visionen som fick vingar”, hur de bröt upp från en trygg ”Svenssontillvaro” och beslöt sig att flytta utomlands och verka som missionärer. 

 

2018 10 02 1

Föredragshållarna, Eugen och Margareta Arvidsson, tillsammans med Lars Fogelquist, även han med luft under vingarna. 

  

Paret härstammar från Västerbottens inland respektive Östersund. Träffades under studietiden, utbildade sig, gifte sig, började förvärvsarbeta och köra rally tillsammans. Redan tidigare hade de båda engagerat sig i ett kyrkligt samfund. Efter att ha fått en gemensam uppenbarelse, att de hade en humanitär uppgift i livet, bröt man upp från Sverige med två små barn och etablerade sig som missionärer i Bolivia på 1970-talet.

 

För att bättre kunna genomföra sin missionärsuppgift utbildade Eugen sig till flygare. Härigenom kunde han nå ut till svårtillgängliga orter och platser samt bistå med mat, medicinska förnödenheter, läkarhjälp och nödvändiga transporter. Margareta utbildade sig i den flygtekniska administrationen och biträdde sin man i hans uppdrag. Dessutom verkade hon som vice konsul i Bolivia i 23 år och startade även en svensk skola för de svenskar som var bosatta i landet.

 

Flera var de incidenter som paret drabbades av under sin verksamhet. Eugen fick vid ett tillfälle bränsleproblem och måste nödlanda på en potatisåker. Episoden slutade med att planet voltade och hamnade på rygg. Alla klarade sig men Margareta trodde först att hon blivit änka innan hon fick korrekta uppgifter om sakernas tillstånd. Vid flera tillfällen hamnade man i obehagliga situationer där knark och otillåten verksamhet kolliderade med parets missionsuppgift men man lyckades alltid undvika direkta konflikter.

 

När filmen var slut lämnades ordet vara fritt och frågorna haglade från ett entusiastiskt auditorium. Eugen och Margareta fyllde på filmens redogörelse med berikande svar och till slut tackades våra gäster för sin insats av vår ordförande, Bo Romedahl, som överräckte vår minnesskrift över A6. 

 

2018 10 02 2

 Kamratföreningens ordförande, Bo Romedahl, överlämnar A6 minnesskrift som tack för föreläsningen.

 

 

Text Bo Mattsson

Foto Göran Johansson

Regementsmästerskapet i golf, i år för 38:e gången, avgjordes traditionsenligt första lördagen i september.

Ett mer utförligt referat återfinns under länken Golf i Menyn till vänster.

2018 09 01 RegM i Golf

Årets regementsmästare, Evald Persson och segrarinnan i damklassen, Eva Olsson.

 

Foto: N-G Olsson

Tisdagen den 11 september var det dags för höstens första tisdagsträff. Vi gästades av Fredric Jonsson som är Beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Jönköping.

 

2018 09 11 1

Efter att vi, i enskild ställning, lyssnat på regementets marsch och vår ordförande hälsat vår gäst och auditoriet välkomna var det dags för vår gäst att inleda dagen föredrag.

 

Fredrics föredrag under rubriken ”Återupptagen totalförsvarsplanering” handlar om det arbete som bedrivs för att återupprätta totalförsvaret och handlade huvudsakligen om civilt försvar.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har drastiskt försämrats och det har föranlett regeringen att vidta åtgärder för att höja samhällets beredskap inför de hot som finns. Det finns två beståndsdelar i begreppet totalförsvar, militär verksamhet (militära försvaret) och civilverksamhet (civilt försvaret). Militärt försvar finns fortfarande kvar om än i mindre skala än förr. Det civila försvaret är däremot nästan helt avskaffat. Det arbete som nu påbörjats startades i stort sett från ett blankt papper.

Målet för det civila försvaret ska från och med 2016 vara att:
Värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vi fick lyssna på vad som behöver göras. Förr låg myndighetsansvaret för dessa frågor på Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och därutöver hade vi funktionsansvariga myndigheter. Det planerades mot höjd beredskap och krig. Nu har vi Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), vi har samverkansansvariga myndigheter och planeringen sker mot samverkan kring svåra påfrestningar på samhället i fred.

Vi fick en genomgång av ”att göra listan” fram till 2020. Befolkningsskyddet, där bl.a. skyddsrum ingår, togs upp. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” avhandlades.

Fredric pekade på sju prioriterade områden där särskilt fokus behövs:
Energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.

Det planeras för en totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) där det militära försvaret och det civila försvaret ska öva tillsammans. Även myndigheter,organisationer och privata aktörer förväntas delta.

  

2018 09 11 3

Ämnet intresserade åhörarna och frågorna var många. Självklart kom frågor upp kring hur man kunde ”skrota” det civila försvaret, vi en gång hade, så totalt. Samtidigt så inger det arbete som påbörjats hopp inför framtiden.


Fredric avtackades med en varm applåd för ett mycket intressant och belysande föredrag. Vår ordförande, Bo Romedahl,överlämnade ett medlemskap i vår förening för 1 år framåt.

 

Text och bild: N-G Olsson

 

För 120-år sedan flyttade regementet till Jönköping, intog de nya kasernerna och bildade A6.

Lördagen den 1 september kallade Kamratföreningen sina medlemmar till samling i Skillingaryds läger för att högtidlighålla att regementet kom till Jönköping den 6 augusti 1898.

2018 09 01 18.29

Vi inledde med mingel och välkomstdrink på mässens veranda. 

 

2018 09 01 18.00

En septett från Hemvärnets Musikkår i Eksjö konserterade och vi fick lyssna på skön brunnsmusik.

Snart var det dags att ta plats vid middagsbordet. Kamratföreningens ordförande, Bo Romedahl hälsade alla välkomna och vi fick därefter avnjuta regementets marsch innan middagen tog sin början. Göran Fransson var som vanligt kvällens toastmaster och påkallade med sitt horn uppmärksamhet när så krävdes.
Vår Hedersmedlem och tidigare ordförande Lars Gerhardsson avled tidigare i veckan och för att hedra hans minne påkallade vår ordförande en tyst minut.

Middagen avlöpte som traditionen bjuder med gemytlig stämning, tal, skålar, sång, många glada skratt och en hel del ”kommer du ihåg.
På gästlistan för kvällen hade vi nöjet att ha chefen Ing 2, Överste Michael Ginèr med fru Catarina samt f.d rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Roland, som är medlem i vår förening, gjorde sin första dag som pensionär.

  

2018 09 01 18.59
Vår ordförande erinrade i sitt tal om bakgrunden till att A6 kom till Jönköping. Vi fick även veta att den 24:de och sista? Archerpjäsen nu levererats och att det nu i försvaret finns betydligt fler generaler än eldrör. Lär även finnas Archerpjäser till salu som en konsekvens av att norrmännen hoppade av Archersamarbetet.

  

2018 09 01 20.39
Roland Ekenberg gav oss i sitt tal bland annat en kort resumè om karriären och livet som general. Han började på A6 1976 och nu på sin första dag som pensionär var han tillbaka. Roland fick dessutom motta regementes standar av vår ordförande.

 

2018 09 01 21.39
Michael Ginèr. höll även han ett tal, där han bland annat uppmärksammande att Kamratföreningen Smålandsartillerister är en av de mest aktiva kamratföreningarna i landet, särskilt med tanke på att regementet lades ner för ganska många år sedan.

  

Ulf Gustafsson berättade historien om ynglingen (vid namn Andersson som sedan blev Holtz) som tog anställning vid A6 runt sekelskiftet 1900. Vi fick sedan följa släkten, dess militära karriär och anknytningen till A6 i obruten led fram till dagsdato. Idag återfinns ett barnbarn i kamratföreningens styrelse.

2018 09 01 20.28

Maten smakade förträffligt, vår matleverantör, Järnvägshotellet i Skillingaryd, hade verkligen en lyckad dag. Vår Klubbmästare, Anders Gustavsson, har haft fullt sjå med att arrangera tillställningen och han har gjort det på ett alldeles lysande sätt. Köket och Anders tackades med en varm applåd.

 

2018 09 01 20.58

Vi bjöds på en överraskning när det kom in en soldat i full stridsutrustning i lokalen. Det visade sig vara vår medlem Peter Malmberg som hade iklätt sig den utrustning som han kommer att bära sex månader framåt då han deltar i FN uppdraget Mali 09. Vi fick höra lite om den personliga utrustningen och om uppdraget. Peter, som inte är någon yngling längre, fyller 66 år i november. Fysiskt är han ”något yngre”, Peter har klarat alla tester och fått klartecken att åka.

 

2018 09 01 22.23

 Festen fortsatte sedan i samma anda med härlig stämning och många glada skratt.


För de som så önskat hade det ordnats övernattning i mässens förläggningslokaliteter, varefter man följande morgon samlades till gemensam frukost innan det var dags att säga hej då.

 

2018 09 01 18.34

Det var nu tredje gången vi samlats, under festliga former, i Skillingaryds läger. Det är glädjande att så många kamrater ansluter och det visar kanske på att vi har behov av att träffas under dessa former. Till er som inte hade möjlighet att vara med; lugn det går fler tåg, ni kan vara med nästa gång. Till er som var med, Tack och på återseende.

En gång A6:are---Alltid A6:are.

 

Text och bild: N-G Olsson