Föreningsstadgar för

kamratföreningen Smålandsartillerister

 

Antagna vid årsmötet 2016-03-19

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är "Kamratföreningen Smålandsartillerister"

 

§ 2 Ändamål

Kamratföreningen Smålandsartillerister är en försvarsfrämjande, allmännyttig, ideell organisation. Ändamålet är att bevara minnet av f.d. Kungl. Smålands Artilleriregemente. Särskilt minnesvärda är alla de insatser för landets fred, frihet och säkerhet, som gjorts av tidigare anställda och värnpliktiga vid A 6, med dess anslutna enheter och deras föregångare, samt att föra arvet vidare.

Föreningen skall

 • verka för kamratskap mellan medlemmarna, vårda regementets traditioner och bidra till förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och plats i samhället,
 • ge ut medlemstidningen Smålandsartilleristen,
 • anordna sammankomster med föredrag, studiebesök eller liknande,
 • årligen, genom en minnesceremoni, hedra dem, som vilar på regementets begravningsplats på Östra Kyrkogården i Jönköping,
 • samverka med myndigheter, förband och organisationer, som har liknande ändamål som föreningens, eller som på annat sätt har betydelse för föreningens verksamhet
 • och därutöver medverka till försvarsupplysning. 

 

§ 3  Medlemsskap

Alla, som sympatiserar med eller har intresse för föreningens ändamål, är välkomna som årligen betalande eller ständiga medlemmar.

Årsavgift för nästkommande verksamhetsår (kalenderår) fastställs av årsmöte. För ständigt medlemskap krävs inbetalning av ett belopp tio gånger årsavgiften.

Årsmöte får, efter förslag av styrelsen, utse särskilt förtjänt person till hedersmedlem. Föreningen får samtidigt ha högst nio hedersmedlemmar.

Medlem, som inte betalat medlemsavgiften eller motarbetar föreningens ändamål eller skadar föreningens anseende, får uteslutas genom beslut av styrelsen. Utesluten medlem har besvärsrätt hos årsmöte.

 

§ 4  Förvaltning och revision

Räkenskaperna avslutas per kalenderår.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning och ekonomi.
Föreningens verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper skall senast den sista januari vara tillgängliga för årsrevision. 
Revision skall vara avslutad senast fyra veckor före årsmöte. 
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och skall överlämnas till styrelsen omgående, när revisionen har avslutats.

 

§ 5  Föreningsmöte

Årsmöte hålls senast i april. Det är öppet även för anhöriga och sympatisörer. Övriga möten och aktiviteter genomförs enligt styrelsens beslut eller på begäran av minst 25 medlemmar.
Skriftlig kallelse till årsmöte skall sändas ut senast tre veckor före sammanträdet. 
Kallelse till annat föreningsmöte sker senast två veckor före, på det sätt styrelsen bestämmer.
Medlem, som önskar väcka motion eller ny fråga till årsmöte, skall lämna sådan till styrelsen senast 5 veckor före årsmöte.
Styrelsens propositioner med yttrande över ev. motioner sänds ut med kallelsen.
Skriftliga synpunkter på styrelsens förslag till årsmöte bör lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • upprop och upprättande av röstlängd,
 • fråga om mötet är behörigt utlyst,
 • val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet,
 • val av två justerare, att jämte mötesordföranden justera protokollet
 • styrelsens verksamhetsberättelse,
 • revisorernas berättelse,
 • fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat,
 • beslut om årsavgift för nästkommande år,
 • övriga förslag av styrelsen eller av medlem väckt ärende,
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 • val av föreningens ordförande,
 • kompletterande val av styrelsemedlemmar,
 • val av två revisorer jämte minst en suppleant till dessa,
 • val av minst två medlemmar i valberedning, varav en sammankallande.

 

§ 6  Beslut och omröstning

Föreningen är beslutsmässig när möte är behörigt utlyst.

Varje närvarande medlem har en röst. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Omröstning sker öppet, utom då vid personval votering begärs, varvid omröstning skall vara sluten.

Vid öppen omröstning och lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid lika röstetal under sluten omröstning avgörs frågan genom lottning.

Under möte väckt nytt ärende skall i regel hänskjutas till styrelsen för beredning, såvida det inte är av brådskande natur eller mindre vikt och alla närvarande röstberättigade anser, att frågan kan avgöras omgående.

Vid styrelsemöte och beslutande föreningsmöte skall protokoll föras.

 

§ 7  Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Jönköping. Den bör utöver ordförande bestå av vice ordförande, sekreterare, kassaman, klubbmästare och minst två, högst sex ytterligare ledamöter, varav en kan vara redaktör.

Ordföranden väljs på ett år. Styrelseledamöter i övrigt väljs normalt på två år, varvid halva antalet ny- eller omväljs varje år. Uppgifter, utöver ordförandens, fördelas genom beslut av styrelsen. Det står styrelsen fritt att inom sig utse arbetsutskott, kommittéer eller liknande.

Styrelsen verkställer årsmötes beslut och leder verksamheten. Den sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter önskar det. Styrelsen är beslutsmässig med minst fem ledamöter, varav ordföranden och/eller vice ordförandeordföranden skall vara närvarande.

Styrelsearvode, utöver kostnadsersättningar, får endast utbetalas, om ett totalbelopp för ändamålet beslutats av senaste årsmöte och fördelats på ledamöter enligt beslut av styrelsen.

 

§ 8  Tidskriften

Styrelsen beslutar dels om utgivningsplan för Smålandsartilleristen och huvudsaklig inriktning av innehållet, dels utser den en redaktör, som skall ansvara för utgivning av tidningen. Redaktör, som inte är styrelsemedlem, kan adjungeras till styrelsen.

Tidningen är inte en periodisk skrift, varför författare ansvarar för innehållet i sitt bidrag. Redaktören är dock förbehållen rätten att fatta beslut om publicering och att göra redaktionella ändringar.

 

§ 9  Lokalavdelningar

Om lokalavdelning till föreningen bildas på annan ort, skall dess ändamål överensstämma i stort med föreningens. Styrelsens sammansättning och avdelningens verksamhetsberättelse skall rapporteras till föreningen.

 

§ 10  Arkiv

Föreningens arkivalier överlämnas enligt styrelsens beslut efter hand eller vid föreningens upplösning till Folkrörelsearkivet eller annat lämpligt arkiv.

 

§ 11  Vapen, standar och utmärkelser

Föreningens vapen

I gyllene fält ett upprest rött lejon med blå bevärning, om sådan skall förekomma, hållande ett uppåtvänt rött armborst med pilspets i silver samt båge och strängar svarta. Skölden lagd på två korsade kanoneldrör av guld och krönt hertigkrona.

Standar

På gul duk med röd och gul frans föreningens vapenbild (Smålands lejon) åtföljd nedan av två korslagda svarta kanoneldrör

Föreningsmärke

Utgörs av föreningens vapen. Det må under årsmöte eller vid andra särskilda tillfällen bäras på lagd röd konturskuren matta.

Utmärkelser

Enligt särskilda bestämmelser fastställda av styrelsen den 10/5 1948, får styrelsen, efter förslag från enskild medlem, besluta att dela ut kamratföreningens medalj: "Som ett synbart uttryck för föreningens erkänsla och hågkomst." Medaljen finns i tre valörer: förtjänstmedalj, hedersmedalj och minnesmedalj. Den får delas ut efter utomordentliga insatser, fruktbärande verksamhet eller för insats vid särskilt tillfälle - inte enbart på grund av långvarigt medlemskap i föreningen eller dess styrelse. Förslag kan inlämnas som motiverad motion till årsmöte eller under hand till styrelsen. Förteckning över utdelade utmärkelser skall föras i särskild medaljliggare.

 

§12 Stadgeändring

Årsmöte beslutar om ändring eller tillägg till stadgarna, varvid erfordras majoritet av minst 2/3 av i  röstlängden uppförda.

 

§13  Föreningens upplösning

Om mindre än 25 medlemmar är villiga att upprätthålla verksamheten får föreningen upplösas. Beslut om upplösning eller nedläggning av verksamheten skall fattas av två möten i följd, varvid minst ett skall vara årsmöte.

Beslutet skall innefatta hur eventuella tillgångar skall disponeras. De får dock inte fördelas till  medlemmarna.

 

Bemärkelsedagar

Föreningens bemärkelsedagar är

 • den 16 mars, Fullmakt utfärdades av  drottning Kristina för kaptenen Lars Arfwedsson att vara tygmästare över alla fästningar i Småland 1637
 • den 6 april, Kasernerna i Jönköping invigdes med paraddag 1898
 • den 6 juni, Kamratföreningen grundades
 • den 30 juni, A 6 drogs in och ArtIHS flyttade till A 9 i Kristinehamn 1985
 • den 1 okt, Kungl. Andra Göta artilleriregemente sattes upp 1895
 • den 4 dec, S:ta Barbara, artilleristernas skyddshelgon. (Enligt legenden kristen martyr från Nicodemia i Mindre Asien i början av 300-talet).

 

Smålandsartilleri

1366

Rumlaborg anläggs.

1400-talet

(Artilleri utvecklas.)

1556

Slottsartilleri på Jönköpings slott.

1637

Fältartillerikompani från Riga förläggs i Jönköping.

1637

Artilleristater inrättas i Småland.

1689

Del av Artilleriregementet förlagt på Jönköpings slott

1755

Jönköpings slottsartilleri avveckla

1794

Jönköpings fältartillerikompani ingår organisatoriskt i det nyuppsatta Göta artilleriregemente, A 2

1801

Kompani ur A 2:s detachement i Jönköping flyttas till Göteborg.

1842

Återstod av Jönköpingsdetachementet flyttas till Karlsborg.

1623

Artillerikompaniet (Stockholm, Kungl. Slottet).

1689

Artilleriregementet sätts upp.

1794

Regementet delas upp i fyra artilleriregementen: Göta, A 2 (Göteborg), Wendes, A 3, (med del i Landskrona), Svea, A 1, (Stockholm) och Finska artilleriregementet.

1903

Positionsartilleriregementet, A 9 (Stockholm).

1895

Andra Göta artilleriregemente, A 6, (Göteborg), bildas av delar av A 2 och A 3.

1898

A 6 flyttar till Jönköping.

1905

Smålands artilleriregemente.

1928

Smålands arméartilleriregemente, A 6, bildas av A 6 och A 9.

1942

Smålands artilleriregemente.

1985

Regementet läggs ned.

 

Tillbaka till Startsidan