2017 05 02 2

Tisdagen den 2 maj, som var vårens sista tisdagsträff, gästades vi av nytillträdde chefen för Göta ingenjörregemente, Överste Michael Ginér.


Efter att vi stående, i enskild ställning, avnjutit Smålands artilleriregementets marsch och vår ordförande hälsat alla välkomna till dagens möte överlämnades ordet till dagens föredragshållare. Michael Ginèr inledde med en presentation av sig själv och sin militära utbildning och karriär. Michael är artillerist från början, han gjorde sin grundutbildning på A1 och gick kadettskolan på A6 i början av 80-talet. Därefter följde några år på A1 i olika befattningar samt diverse militära utbildningar enligt dåtida karriärstegen. Michael har gått US Army War Collage som är en mycket ansedd militär utbildning av högsta klass.
Michael har även tjänstgjort på högkvarterets ledningsstab och är väl insatt i arbetet på den nivån så vi fick en mycket initierad inblick i det säkerhetspolitiska läget i vårt absoluta grannskap där b.la. Gotland tillmäts stor strategisk betydelse.

Det har skett ett uppvaknande, insikten att den ”eviga freden” inte infann sig den här gången heller har börjat få fäste hos den politiska makten. I regeringen prop. 2014/15:109 kan man läsa: ”Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.” och i Militärstrategiskt doktrin för Sveriges försvar (MSD 16) står bl.a.Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt enskilt undvika att förlora.”

2017 05 02 3

 

Vi blev uppdaterade på läget när det gäller Ing 2, både krigsorganisation och den dagliga verksamheten. Betydelsen av att vi har en fältarbetsfunktion som fungerar så att vi, enligt MSD 16 ”tillsammans med andra”, kan ta emot hjälp som troligen inte har egen fältarbetskapacitet med sig diskuterades. Det var ett mycket intressant och givande föredrag och allt kan inte återges i skrift. Michael lovade återkomma till oss på kommande möte, vilket vi ser fram emot. Efter frågestund avtackade vår ordförande Michael för ett mycket väl genomfört föredrag och överlämnade A 6 minnesbok. Åhörarna bistod med varma applåder. 

 

Text och bild av N-G Olsson

2017 04 04 1

 

Tisdagen den 4 april gästades vi av Henrik Zetterholm som är Utvecklings- och trafikchef på Stadsbyggnadskontoret, Jönköping kommun. Dagens tema var stadsbyggnadsvisionen med speciell inriktning på området söder om Munksjön.


Henrik började med att berätta att arbetet med den första stadsbyggnadsvisionen egentligen började med nedläggningen av A6 Artilleriregemente och det som följde i spåren av att A6 handelsområde (A6 köpcenter) bildades. Det fanns då en rädsla för att Jönköpings city, med ett så närliggande köpcenter, skulle utarmas.

 

 

2017 04 04 2

 

Henrik berättade sedan för oss om stadsbyggnadsvisionens utveckling fram till idag. Vi fick höra om både den pågående och planerade utbyggnaden av området runt Munksjön där höghastighetsbanan och stationsläget är en viktig del. Om allt är går enligt plan så ska området kring Södra Munksjö vara färdigutbyggt omkring 2044. 

 

2017 04 04 3

 

 

Vi kom även in på en del trafik- och parkeringsfrågor. Frågorna var många och tiden gick fort och det blev snart dags att runda av dagens möte. Vår vice ordförande Lennart Andersson tackade för väl genomfört föredrag med att överlämna A6 minnesbok. Åhörarna bistod med en varm applåd.

Text och bild av N-G Olsson

Årsmöte med Kamratföreningen Smålandsartillerister 2017

Kamratföreningens 80:e årsmöte hölls den 18 mars 2017 på restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjön.


Årsmötet lockade 47 av föreningens medlemmar. Som traditionen bjuder inleddes årsmötet med att nuvarande ordföranden Bo Romedahl hälsade alla välkomna varefter den samlade menigheten stående åhörde Smålands Artilleriregementes marsch. Därefter hölls parentation över sedan senaste årsmötet avlidna medlemmar.Parentationen avslutades med en tyst minut i stilla kontemplation över avlidna kamrater.

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bo Romedahl som omgående valdes att leda årsmötet med Bernt Holtz som mötessekreterare.

 

Årsmötesdeltagarna vid årsmötet 2017

 

Bo Romedahl omvaldes till ordförande för föreningen för ytterligare ett år.

Övriga i styrelsen är Bo Mattsson, Lars Fogelquist, Göran Fransson, Sven Engkvist, Göran Johansson, Nils-Göran Olsson, Lennart Andersson, Anders Leicht, Anders Gustafsson samt Bernt Holtz.

Till revisorer för föreningen valdes Richard Prahl och Lennart Svensson.

Lars Gerhardsson tackade styrelsen med Bo Romedahl i spetsen för dess idoga arbete som bl.a. inneburit att vi har kunnat behålla medlemsantalet intakt sedan förra året.

Ordföranden redogjorde kortfattat för kommande programpunkter i vårens program. I vanlig ordning kommer medlemmarna att informeras om tisdagsträffarna via mail, annons i JP och även via vår hemsida Kamratföreningen Smålandsartillerister.

Mötesordföranden, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade även styrelsen för förtjänstfullt arbete och avslutade årsmötet.

Innan årsmötet började talade dagen gäst, Malin Wengholm, moderat ordförande i Regionstyrelsen, över rubriken "Region Jönköpings län - Sveriges 4:e tillväxtregion".

Malin guidade oss genom vad Region Jönköping är, vad den står för och vart Region Jönköping vill komma.

Bland punkterna som Malin tog upp kan nämnas:

 • Regionen har två uppdrag – Folkhälsa, sjukvård och tandvård (90% av budgeten) samt att verka för Regional utveckling och tillväxt.
 • Regionen har en omsättning på 10,7 miljarder kr per år och dess största inkomstkälla är Regionskatten. Noterbart är att Hälso- och sjukvården kostar cirka 21 miljoner varje dag.
 • Regionens mål under Malins ordförandeskap är att vår region bland annat ska bli:
  - Bästa livsplatsen, med målet att bli fjärde största storstadsregion
  - En av Sveriges bästa hälso- och sjukvårdsregioner.
 • Aktuellt i region Jönköpings län är bland annat:
  - Planering för höghastighetståg (även om stockholmsmoderaterna sagt nej)
  - Medfinansiering av järnvägsnätet.
  - Samarbete med högskolan.
  - Fortsatta investeringar i sjukhus och vårdcentraler.
 • Malin kunde också peka på en undersökning som visar en resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden där man gjort jämförelser baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror. Om man tittar på samtliga 16 områden kan man uppnå en maxpoäng av 48. Jönköpings hälso- och sjukvårds-område får här 41 poäng och hamnar i topp.

 • Malin ville gärna understryka ett sätt att se på arbetet i Regionen som lyder:
  Om vi vill vara bland de bästa – ska vi vara bäst på att förbättra!

 • Efter en frågestund tackade Malin för sig och avrundade med att citera Dalai Lama:

”Om du tror att du är för liten för att göra någon skillnad… försök att sova med en mygga i rummet”.

 

Malin Wengholm tackades av vår ordförande Bo Romedahl för sin insats med blommor och vår minnesbok.

Mötet avslutades med gemensam lunch under trivsamma former.

 

Text Bernt Holtz, foto Göran Johansson.

Tisdagen den 7 mars gästades Kamratföreningen av chefen för 33 hemvärnsbataljonen, Norra Smålands bataljon Bo-Anders Jansson. Han berättar om hemvärnet under rubriken ”Smålands Söner – Rikets värn”.


Småland har tre hemvärnsbataljoner,  34 hvbat (Kalmarbataljonen), 35hvbat (Kronobergsbataljonen) och 33 hvbat (Norra Smålands hvbataljon) som Ing 2 i Eksjö ansvarar för.

Hemvärnsförbanden är krigsförband vars huvuduppgifter är att skydda, bevaka och ytövervaka men de skall även kunna stödja samhället vid kris.

Rekrytering till bataljonen sker via Grundläggande militärutbildning (GMU) med inriktning till en stridande befattning i Hemvärnet. För de som vill tjänstgöra i specialistbefattningar finns Grundläggande soldatutbildning frivilliga (GU-F) som är en tvåveckorsutbildning på för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare. Efter genomförd GU-F fortsätter utbildning med specialistutbildning, det kan exempelvis vara sambandsutbildning, stabsutbildning, fordonsutbildning med mera. För att delta i denna utbildning krävs medlemskap i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna. Hemvärnet samarbetar med de frivilliga försvarsorganisationerna och tolv av dessa organisationer har utbildnings och rekryteringsuppdrag gentemot Hemvärnet. Vi fick en orientering om de arbetsrättsliga delarna såsom ersättningar och tjänstgöringsavtal.

Bo-Anders berättade också om Hemvärnets övningsverksamhet, ledningsstöd, utrustning och beväpning. Efter avslutat föredrag avtackades Bo-Anders av vår ordförande för ett intressant föredrag. Åhörarna visade sin uppskattning med en varm applåd.

Ordföranden avtackar (under rikshvchefens överinseende) föredragshållaren med A6 minnesbok.

Text Lennart Andersson, foto Göran Johansson