Grundat i Försvarsmaktens omvärldsanalys intill 2035 har ÖB nu lämnat underlag till regeringen, dels inför kommande försvarsbeslut, och dels för Försvarsmaktens långsiktiga strategiska inriktning. Förutsättningarna för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter 2025-2035 beskrivs i sammanfattning så här.

Den framtida operationsmiljön i Östersjöområdet karakteriseras av ökande osäkerhet. Rysslands militära förmåga ökar och agerandet i Östersjöområdet är tidvis oförutsägbart. Ryssland har på senare tid flyttat fram sina positioner, inte minst de militära, för att hävda starka intressen i Östersjöområdet. I övriga Europa pågår politiska förändringar, bland annat mot ökad nationalism och protektionism vilket ytterligare ökar den säkerhetspolitiska osäkerheten.

Rysslands planerade fortsatta militära förmågeökning och säkerhetspolitiska utveckling pekar på behov av långsiktiga beslut om större förändring av Försvarsmaktens förmågor. Förändringar i den operativa miljön gör att Försvarsmakten redan nu, i innevarande försvarsinriktningsperiod, behöver förbereda och planera för den långsiktiga förmågeutveckling. Med de säkerhetspolitiska osäkerheterna som bakgrund behövs en översyn över vilken militär grundförsäkringspremie som krävs för att risktagningen i perioden efter 2025 ska förbli rimlig.

Försvarsmaktens analys pekar på fyra centrala förhållanden som belyser att och varför Försvarsmakten behöver vidareutvecklas. Dessa fyra förhållanden är:

  • Ryssland planerar att öka sin militära förmåga i perioden efter 2020 samtidigt som Försvarsmaktens förmåga nedgår med nuvarande försvarspolitiska och ekonomiska ambitionsnivå.
  • Operationsmiljön i Östersjöområdet bedöms i perioden 2025-2035 vara förändrad vad avser ett angrepps syfte, omfattning och karaktär.
  • Sverige blir oundvikligen påverkat om en väpnad konflikt i Östersjöområdet uppstår.
  • Hydbridkrigföring riktar sig mot samhället som helhet och samhällets sårbarhet vid påfrestningar ökar.

Dessa fyra förhållanden ligger till grund för Försvarsmaktens fortsatta arbete.

För det första är den ryska ambitionen enligt planen att fortsätta öka den militära förmågan i perioden efter 2020 samtidigt som Försvarsmaktens förmåga, med nuvarande försvarspolitiska och ekonomiska ambitionsnivå, successivt nedgår i samma period. Sammantaget innebär det att de militära styrkeförhållandena efterhand förskjuts i ännu högre grad till rysk fördel.

Dessutom ger Ryssland intryck av att sträva efter att förändra rådande säkerhetspolitiska ordning både globalt och regionalt. Till erfarenheter av Rysslands agerande ska läggas att Europa utsätts för flera parallella och samverkande påfrestningar som migration, terrordåd och ekonomisk press. Sammantaget innebär det att risktagningen ökar betydligt i perioden efter 2020

För det andra bedöms operationsmiljön i Östersjöområdet i perioden 2025-2035 vara förändrad vad avser såväl ett angrepps syfte som omfattning och karaktär. Ett angrepp syftar sannolikt i första hand till att förneka annan part handlingsfrihet. Konfliktens karaktär förändras med rysk teknik- och strategiutveckling. Sammanfattningsvis innebär detta att hoten blir svårare att identifiera, mer komplicerade att hantera och att hotbilden blir mer mångfacetterad. Försvarsmaktens förmågor behöver utvecklas för att kunna lösa ställda uppgifter i den framtida operationsmiljön.        

För det tredje konstateras att även om sannolikheten för att en militär konflikt är låg idag kommer Sverige oundvikligen att bli påverkat om en konflikt i Östersjöområdet trots allt uppstår. Försvarsmakten konstaterar att Sveriges geostrategiska läge i grunden har förbättrats genom den tidigare EU och NATO-utvidgningen. NATO befinner sig genom utvidgningen öster om Sverige. Utan fördragsfästa säkerhetsgarantier finns emellertid en fortsatt osäkerhet om och när stöd kan påräknas

För det fjärde visar analysen dels att hybridkrigföringen riktar sig mot samhället som helhet, dels att samhällets sårbarhet vid påfrestningar ökar. För att kunna hantera hybridkrigföring krävs en ökad nationell situationsförståelse, en sammanhållen nationell strategisk kommunikation och en förmåga i samhället att snabbt och med god effekt kunna agera i gråzonen mellan fred och krig. Det ömsesidiga beroendet mellan den militära och civila delen av totalförsvaret har ökat. Samhällets motståndskraft och Försvarsmaktens uthållighet är i detta sammanhang viktiga faktorer.

Sammanfattningsvis planerar Ryssland att fortsätta öka sin militära förmåga samtidigt som landets agerande är oförutsägbart. En del av Rysslands strategi har vid till exempel den illegala annekteringen av Krim 2014 gått ut på att provocera fram och utnyttja säkerhetspolitiska möjlighetsfönster. Det är dock svårt att bedöma vilka möjligheter som Ryssland fortsättningsvis kan komma att utnyttja och det är denna osäkerhet som gör det ryska agerandet kan vara överraskande och oförutsägbart.

Till detta ska läggas att Europa utsätts för flera parallella och samverkande påfrestningar, osäkerhet om den framtida linjen i USA:s säkerhetspolitik samt de förändringar i operationsmiljön som teknikutvecklingen medför. 

Sammantaget konstaterar Försvarsmakten att hoten blir svårare att identifiera och mer komplicerade att hantera samt att hotbilden blivit alltmer mångfacetterad fram mot 2025-2035. För att minska risktagningen i kommande period krävs förändrade och vidareutvecklade förmågor. Detta kan inte åstadkommas inom nuvarande anvisad ekonomiska ram.

Långsiktigt hållbara beslut krävs för att kunna vidareutveckla förmågor för att möta den ryska förmågeutvecklingen och den framtida operationsmiljöns komplexitet. Ovanstående är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter 2025-2035. Det är dock för tidigt att beskriva hur och i vilken omfattning detta bör ske för att nå bästa operativa effekt. 

Rune Carlsson

Gårdagens föredrag och diskussion, Behöver Gotland försvaras, som arrangerades av Försvarsutbildarna och Ing 2, var mycket välbesökt. Bl.a. medverkade nuvarande chef Ing 2 och den inom kort tillträdande chefen, Michael Ginér. Tyvärr handlade Bengt Axelssons inledande föredrag inte så mycket om aktuella säkerhetsproblem, utan mera om en historisk tillbakablick. Dubier över det läge försvaret hamnat i framfördes egentligen bara av förre chefen I 12, af Donner, och från publiken. Ett kort referat, men mest mina egna reflektioner kommer här.

 

De flesta bedömare är överens om att ett isolerat angrepp mot Sverige är osannolikt, men Sverige kan knappast undgå att bli inblandad i en eventuell konflikt mellan andra länder i Östersjöområdet. Ett isolerat angrepp mot Gotland är inte heller sannolikt, men ön har redan en stor strategisk betydelse, som naturligtvis skulle öka ytterligare om en konflikt skulle uppstå. Att resurser finns för att hota ön genom politiska påtryckningar eller militära insatser har demonstrerats. Sverige har en folkrättslig skyldighet att försvara sitt territorium. Den aktuella förstärkningen av hemvärnet på Gotland kan vara en säkerhetsåtgärd för att Sverige inte skall ställas inför fullbordat faktum. Det skall inte kunna vara någon tvekan om att eventuella ”gröna gubbar” på Gotland innebär ett anfall mot Sverige. Då uppstår frågan behöver Sverige försvaras – och kan Gotland och Sverige försvaras.

För Gotlands del behövs framförallt luftvärn, utöver de tunga kustrobotar som nu skall tillföras. Gotland behöver också kunna försörjas under längre tid än de enstaka dagar som t.ex. gäller för livsmedelssäkerheten f.n. Gotland är sårbart på många sätt – det är fastlandet också!

En fråga som knappast berördes var Nato. Det enda land inom Nato, som har expeditionär förmåga är USA. Landet står för en tredjedel av världens försvarsanslag. De är lika stora som de närmast följande nio på rankinglistan – sammanlagt. Räcker det då med bilaterala överenskommelser med USA för att få militärt bistånd. Sannolikt inte. Även USA är beroende av Natos kommandostruktur i Europa och eventuellt bistånd är beroende av förberedelser, som knappast kan vidtas utan att Nato medverkar. Natomedlemskap är mera en politisk än en militär fråga. Jag hade inte förväntat mig att den skulle tas upp.

Läget i Ukraina berördes. Bengt Axelsson poängterade att en fredlig, långsiktig utveckling kräver dialog med Ryssland. Han antog, som jag uppfattade det, att Rysslands agerande i östra Ukraina till del är signalpolitik och att det nöjer sig med läget som det är. Nästan alla randstater till Ryssland är nu medlemmar i Nato, men de får inte bli fler. På kort sikt är hans analys möjligen väl idealistisk. Ryssland har nog tagit intryck av västvärldens kraftiga reaktioner, med sanktioner m.m., efter Krim och Ukraina. Churchill beskrev en gång Sovjets utrikespolitik som en gåta, insvept i ett mysterium. Han ansåg att den bara kunde förklaras med Sovjets egenintresse. Rysslands agerande nu kan kanske förklaras av dess styrande elits egenintresse, men den tar säkert intryck av andras vilja och förmåga att stå emot aggression.

Bengt Axelsson hade en poäng på slutet, när han hänvisade till den forne arméchefen Mertil Melin, som hävdade att vår säkerhetspolitik inte borde vara hotbildsstyrd, utan viljestyrd.

”Gud bevare Gotland och fastlandet!”

Rune