På höstens första Tisdagsträff gästades vi av Roger Olsson från polisen i Jönköping. Roger arbetar på bedrägeriroteln i länet och han gav oss en intressant och lärorik genomgång av de olika bedrägeribrotten och polisens arbete med denna brottslighet.

Roger Olsson                Foto NG Olsson

För att nämna några av de olika bedrägerityper som Roger tog upp så har vi bluffakturor, falska hemsidor, skimming, bedräglig försäljning, kortbedrägeri, annonsbedrägerier (Blocket, Tradera) och kapning av mailkonto.

Tre procent av Sveriges befolkning har drabbats av olika bedrägerier under 2013. Antalet inkomna anmälningar om bedrägeri uppgår till 157 000. Mörkertalet tros vara stort.

De senaste sju åren har dessa brott ökat med 162 procent.

I Jönköpings län är det 18-20 personer inom Polisen som arbetar med bedrägeribrott.

När det gäller bluffakturor, som handlar om 1,2 miljarder kronor per år, så gäller det att bestrida, bestrida och åter bestrida fakturan. Detta för att ha dokumentation över det som hänt om det går till tingsrätten, där oftast den som skickat fakturan inte infinner sig, vilket lätt gör att det hela rinner ut i sanden. Förskottsbetalning är ett vanligt bedrägeri på t.ex. Blocket. Att man har kontonummer är oftast ingenting värt.

Uppsikt över sitt kontokort, att aldrig lämna från sig kortet och att dölja pinkoden vid t.ex. bankomaten är viktigt.

Att ”säkra bevis” dvs spara mail , övriga handlingar och anteckna vad man gjort, samt att göra en polisanmälan är viktigt.

Som drabbad, känner man skam och kan ha lidit stor ekonomisk skada. Förtroendet/tilliten har också fått sig en knäck. I vissa fall finns förutsättningar för ersättning från bank. Försäkringar täcker sällan skada på grund av bedrägeri.

Inom Polisen ska man inrätta det Nationella Bedrägeri Centrat. Internet och att det är så enkelt att starta företag och att transferera pengar gör att bedrägerier oftast är gränslösa.

Några mötesdeltagare som tog del av det dystra budskapet      Foto NG Olsson

 

Roger skickade dock med oss några goda råd/tips:

• Verkar ett erbjudande för bra för att vara sant?? Då är det ofta för bra för att vara sant!!

• Kunskap, Insikt och Eftertänksamhet är framgångsfaktorer för att undvika att bli drabbad av bedrägeri.

• UC har startat en ny tjänst, e-spärr som är ett kostnadsfritt skydd mot att någon obehörig utnyttjar din identitet för att handla på internet hos de företag som är anslutna. Mer information om detta finns på https://www.esparr.se

Roger avtackades av vår ordförande, Leif Oscarsson, för en intressant och informativ föredragning. Auditoriet bistod med en varm applåd.

Vid pennan
NG Olsson

Vid månadsmötet, tisdagen den 6 maj, redogjorde föreningens egen medlem, Rune Carlsson, för det aktuella läget för försvarsmakten. Ett angeläget ämne med anledning av de oroande händelserna i Ukraina.

Som bakgrund för sin föredragning hade Rune de skriftväxlingar, som kamratföreningen haft med samtliga riksdagspartier angående deras inställning i försvarsfrågan samt de offentliga dokument, som organisationer och förvaltningar publicerat i ämnet.

Rune höll en kanonbra föreläsning Foto NG Olsson

Man kunde konstatera att efter Berlinmurens fall, 1989, då den dåvarande regeringen i för-hoppning att en fortlöpande avspänning skulle inträffa, lade värnpliktsystemet i malpåse och avskaffade ett stort antal fungerande förband. Försvaret skulle omdanas från ett territoriellt försvar till ett insatsförsvar med bl.a. omfattande uppgifter utomlands. Sverige minskade sitt försvarsanslag till dags dato med c:a 16% medan omvärlden tyvärr ökade sina. En grov politisk felbedömning. Insatsförsvaret är ännu inte fullt genomfört och är planerat att vara klart år 2018 och senast 2023.
Stora brister råder för både vad avser materiel och personal och man kan konstatera att försvaret för närvarande inte kan lösa sin uppgift. Det råder stor förbistring om hur man skall tolka de politiska signalerna då man t.ex. nu föreslår en ökning av övningsanslagen med 110 milj. då det bara för något år sedan sänktes med 144 milj. Alltså fortfarande en nettobrist.

Foto NG Olsson

Om man summerar de politiska ambitionerna för närvarande avseende försvaret, kan man konstatera att Alliansen vill satsa +/- 0 miljoner, S vill öka med 200 miljoner, MP vill minska med 2,7 miljarder dock öka den civila beredskapen med 1,14 miljarder samt slutligen vill SD öka med 2,4 miljarder, som dock är ofinansierade.
Angående vapensystem måste dessa moderniseras överlag. Ett sammanhängande problem är att komplicerade vapensystem kräver utbildad personal och den finns inte i dagsläget.
Som ett exempel på brister i systemet kan artilleriet vara värt att nämna. För närvarande disponeras endast fyra Archerpjäser till de två artilleribataljoner som skall ingå i Insatsorganisation 2014! Hur skall man då kunna lösa sin uppgift? Ett särskilt bekymmer är att Regeringsbeslut 5 från 2013, om att minska personalanslaget, inte tagits tillbaka.

Rune avslutade sin föredragning med att redovisa den kritik som Riksrevisionen framfört där man konstaterar att ”försvaret är bristfälligt”, att ”regeringens styrning är otydlig” samt att det ”inte framgår vilka som är försvarets mål”. En synnerligen bister kritik, som ger en obehaglig eftersmak av hur en angelägen samhällsfunktion fungerar. 
Försvaret har varit en samhällsuppgift, som generationer av svenska medborgare ställt upp för och värnat om och som idag framstår som ett kaos skapat av politiker vars insikter varit diffusa eller insiktslösa.

Dagens ämne intresserade åhörarna Foto NG Olsson

Efter sin genomgång lät Rune ordet vara fritt och det samlade auditoriet framförde många tankar av oro och missnöje med dagens försvarssituation och politikernas insatser.
Till slut tackades Rune för sin förträffliga redovisning av vår redaktör, Nils-Göran, och av auditoriet med rungande applåder.

Vid tangentbordet.
Bosse Mattsson

Tisdagsträffen den 1 april var förlagt till Miliseum i Skillingaryd. Vi var ett 15-medlemmar som mött upp till dagens studiebesök. Förra gången som vi var på besök, den 2 april 2013, var Miliseum under uppbyggnad och det var några månader kvar till öppnandet. Sedan dess har Miliseum slagit upp sina portar efter att högtidligen ha invigts av landshövdingen. Nu fick vi se det färdiga resultatet och det var imponerande.

Verkligt intresserade kamrater

Sven Engqvist och Kaj Nordqvist tog hand om oss och guidade oss på ett engagerat och spännande sätt runt i de olika delarna av Miliseum. Första delen handlar om den indelta soldaten och här berättas det om de indelta soldaternas och deras familjers levnadsvillkor både på torpet och under övningar på regementsheden.

Sven kan få det att se verkligt ut

Miliseum är även nationellt museum för ingenjörstrupperna och i den delen fick vi en inblick i ingenjörstruppernas historia och utrustning. Utbyggnad av Miliseum fortsätter, nu planeras det för en fältarbetspark och för en modellkammare med bromodeller som tidigare använts i utbildning av soldater.

Miliseums föremålsbestånd utgörs av de huvudsakligen militärhistoriska samlingarna från f.d A6 Försvarshistoriska Museum i Jönköping och från f.d Göta Ingenjörregementes museum i Eksjö. Även föremål från Jönköpings läns Museum ingår. Miliseum har idag ca 15 000 föremål, ca 7000 boktitlar och ca 40 000 bilder.

Avslutningsvis tackade vår ordförande, Leif Oscarsson, Sven och Kaj för ett spännande och intressant besök.

Text och foto

NG

Kamratföreningen Smålandsartilleristers årsmöte ägde rum den 8 mars på Restaurang Hasse på Sjökanten, Jönköping. Av föreningens totalt 400 medlemmar hade 54 medlemmar mött upp till årsmötet.

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson och Smålands artilleriregementes marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Leif Oscarsson med Bo Mattsson som mötessekreterare.

Parentation hölls över avlidna medlemmar. Leif tände ett ljus och alla förenades i en tyst minut.

Styrelsen för kamratföreningen består nu av Leif Oscarsson, ordförande och som styrelseledamöter Göran Johansson, Bo Mattson, Lars Fogelqvist, Sven Engqvist. Nils-Göran Olson, Bo Romedahl, Göran Fransson och Ingvar Rittsél.

Revisorer för föreningen är Richard Prahl och Arnold Bäck.

Avgående styrelsemedlemmen, Vincent Bondesson, avtackades med blommor för sitt arbete i styrelsen.

 

Rune Carlsson, som avgick som styrelsemedlem efter elva års tjänst, avtackades även han med blommor. Dessutom tilldelades Rune föreningens förtjänstmedalj och utsågs med acklamation av mötet till hedersmedlem.

Överste Gösta Gärdin tackade styrelsen för dess arbete inte minst för det idoga arbetet som utförts med tidskriften Smålandsartilleristen. Speciellt artiklarna angående försvarets utformning och framtid.


Efter årsmötesförhandlingarna höll vår gäst, tillika vår medlem, Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef och Brigadgeneral ett förträffligt föredrag om försvarets nuvarande organisation och uppgifter.

Roland gav oss en fördjupad bild av hur hemvärnets organisation, utrustning och uppdrag ser ut i dag. Hemvärnets uppgift är att Skydda – Bevaka – Ytövervaka samt att stödja samhället. Hemvärnet utgör 46 % av den totala insatsorganisationen. Medelåldern i hemvärnet är under 40 år och man är modernt utrustade. Just nu är det en positiv rekrytering in i hemvärnsystemet.

Roland berörde också läget när det gäller artillerisystem 08, dvs Archer. Fyra förseriepjäser är levererade och seriepjäser kan förväntas tidigast hösten 2015. Övriga delar av artillerisystemet berördes också, pjäserna är ju bara en del av en helhet.

Roland tackades för ett mycket intressant och väl genomfört föredrag med en varm applåd.

Mötet avslutades med en välsmakande gemensam lunch.

Både vid pennan och vid kameran
NG Olsson