Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristers Årsmöte, lördagen den 7 mars 2009 kl. 11.00. Sammanträdet avhölls i John Bauergymnasiets elevmatsal på A6.

Närvarande: Ordföranden Kjell Svenningsson och ett 70-tal medlemmar och anhöriga.

 

§ 1 Årsmötet öppnas.

Ordföranden, Kjell Svenningsson, hälsade alla varmt välkomna till årsmötet. Han var glad för, att så många medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet. Speciellt vände han sig till hedersmedlemmarna Gösta Gärdin, Anders Björk och Lars Gerhardsson. Han vände sig också till dagens gäst och föredragshållare, Brigadgeneral Roland Ekenberg med ett lika varmt välkommen. Därmed förklarade han årsmötet öppnat.

§ 2. Parentation

Parentation med fana och standar över 16 avlidna medlemmar genomfördes. Namnen lästes upp, därefter följde några minnesord och avslutades med en stunds stillhet och eftertanke.

§ 3. Fastställande av föredragningslista

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.

§ 4. Godkännande av mötets utlysning

Utlysning av Årsmötet i vederbörlig ordning godkändes.

§ 5. Val av mötesordförande och anmälan om sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Kjell Svenningsson och till sekreterare anmäldes Jörgen Bergström.

§ 6. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justeringsmän valdes Ingemar Boman och Sven-Ola Kallbris.

§ 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2008.

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2008 godkändes.

§ 8. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.

Balansräkningen och dispositionen av årets resultat fastställdes.

§ 10. Styrelsens budgetförslag för 2009. Bestämmande av årsavgiften för 2009.

Styrelsens budgetförslag för 2009 godkändes och årsavgiften fastställdes till oförändrad, 75 kronor.

§ 11. Övriga förslag av styrelsen eller av medlem väckt ärende.

Inga övriga förslag av styrelsen eller medlemmarna förelåg.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 13. Val av ordförande till årsmötet 2010.

Som ordförande till och med årsmötet 2010 omvaldes Kjell Svenningsson.

§ 14. Val av styrelseledamöter t.o.m. årsmötet 2011.

Valberedningen föreslog omval av Lars Fogelquist, Bo Wallén och Sven Engkvist och till nyval på två år föreslogs Leif Oskarsson.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2010.

Valberedningen föreslog omval av Magnus Ackfeldt och Jonny Nilsson.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av två revisorsuppleanter t.o.m. årsmötet 2010.

Valberedningen föreslog omval av Berndt Svehagen och Björn Stenberg.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Tillsättande av valberedning t.o.m. årsmötet 2010.

Årsmötet beslutade omval av nuvarande Roland Ivarsson, sammankallande, och Bengt Nordenberg.

Kjell tackade valberedningen för ett förtjänstfullt arbete.

§ 18. Föreningsinformation.

Ordföranden Kjell Svenningsson avtackade avgående styrelseledamoten, Martin Göransson, genom att tilldela honom Kamratföreningens hedersmedalj, för hans tjugotvå år långa och trogna engagemang i föreningens arbete.

Ingemar Boman tilldelades föreningens minnesmedalj för sitt arbete med att omvandla ett utbildningsregemente till ett framgångsrikt affärscentrum och behålla en stor del av den ursprungliga karaktären.

Rune Tedfors tilldelades föreningens minnesmedalj för det stöd som han alltjämt lämnar till föreningen genom att upplåta lokaler för föreningens verksamhet och för bevarandet av många minnessaker från regementstiden.

Sven Engkvist berättade om det pågående arbetet med projektet "Regementsheden" i Skillingaryd.

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin framförde ett tack "från oss alla till oss alla" för det stöd som vi medlemmar visar genom flitigt deltagande i föreningens aktiviteter och genom ekonomiska bidrag. Han tackade också styrelsen för ett mycket väl skött styrelsearbete under verksamhetsåret.

§ 19 Årsmötet avslutas.

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade 2009 års årsmöte för avslutat.

 

Vid protokollet: Jörgen Bergström, Sekreterare och Kjell Svenningsson, Ordförande

Justeras: Sven-Ola Kallbris, Ingemar Boman/

 

Efter årsmötet berättade regementskamraten, Brigadgeneralen Roland Ekenberg, om den stora utmaning som hela Försvarsmakten står inför. I egenskap av Rikshemvärnschef betonade han att "vi har kommit in från skogen" i den meningen att numera handlar det om att försvara strategiska platser som kommunikationscentra och likande och inte mobiliseringsförråd ute i skogen.

Före den avslutande lunchen visades ett kort sammandrag av minnesfilmen från Smålands Artilleriregemente i samband med nedläggningen den 30 juni 1985. Den har genom föreningens försorg konverterats från 16 mm film till DVD och finns nu till försäljning på föreningens hemsida

Efter Rolands föredrag bjöds på en gemensam god lunch i John Bauergymnasiets elevmatsal på A6. Lunchen var mycket uppskattad och intogs under hög och trevlig stämning.


Tillbaka till listan