Protokoll fört vid årsmöte med Kamratföreningen Smålandsartillerister, hållet på A6 Center lördagen den 10 mars 2012.

Närvarande 58 medlemmar.

 

§1.  Årsmötet öppnades av ordföranden Leif Oscarsson.

§2.  Parentation över medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte hölls. Leif Oscarsson läste en dikt och en tyst minut hölls.

§3.  Upprop och upprättande av röstlängd beslutades genomföras först vid eventuellt behov.

§4.  Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.  Mötets utlysning godkändes.

§6.  Leif Oscarsson valdes till ordförande och Sven Engkvist till sekreterare för årsmötet.

§7.  Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Gerhardsson och Kjell Svenningsson.

§8.  Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2011, vilken utsänts till medlemmarna, sammanfattades av Leif Oscarsson. Kassören Rune Carlsson gick igenom resultat- och balansräkningen. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§9.  Revisor Rickard Prahl läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§10. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11. Kassör Rune Carlsson förklarade styrelsens förslag till höjning av årsavgiften till 125 kr. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att höja årsavgiften för 2013 till 125 kr.

§12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§13. Leif Oscarsson valdes till ordförande till och med årsmötet 2014 (omval).

§14. Rune Carlsson (omval), Bo Mattsson (omval), Ingvar Rittsél (omval) och Vincent Bondesson (nyval) valdes till ledamöter till och med 2014.

§15. Jonny Nilsson (omval) och Rickard Prahl (omval) valdes till revisorer till och med årsmötet 2013.

§16. Arnold Bäck (omval) och Erland Johansson (omval) valdes till revisorssuppleanter till och med årsmötet 2013.

§17. Till valberedning till och med årsmötet 2013 valdes Roland Ivarsson (omval, sammankallande) och Lennart Svensson (nyval).

§18. Föreningsinformation mm:

 

Sven Engkvist informerade om Miliseum och om projektet Getaryggen 1567.

Christoffer Lilliecreutz informerade om Roland Sandbergs bok om beredskapen i Jönköpings län under Kalla kriget.

Lars Fogelquist informerade om Kamratföreningens vårresa till Kållandsö och Läckö den 2 juni.

Kjell Svenningsson informerade om arbetet med att förse de centrala A6-byggnaderna med informationstavlor inför framtiden.

Leif Oscarsson berättade om det pågående arbetet med rekrytering av nya medlemmar ur de sista årsklasserna av värnpliktiga vid regementet.

Anders Björk berättade om en mobiliseringshändelse vid regementet år 1950.

Ett förslag om att förlägga vissa av föreningens aktiviteter kvällstid, för att möjliggöra för yrkesarbetande medlemmar att delta, framfördes.

Avgående ledamoten Gunhild Herman avtackades med en blombukett och f.d redaktören Ulf Gustafson utnämndes till hedersmedlem, bl.a för sina insatser med tidningen Smålandsartilleristen och med föreningens hemsida.

Gösta Gärdin framförde sitt och årsmötets varma tack till ordföranden och styrelsen för ett väl genomfört verksamhetsår och för årsmötet, samt uttryckte sin glädje över att Sven Engkvists m.fl enträgna arbete med Miliseum nu kröns med framgång.

 

Vid protokollet

Sven Engkvist

 

Justeras:

Leif Oscarsson

Lars Gerhardsson

Kjell Svenningsson