Lördagen den 10 mars 2012 avhöll Kamratföreningen Smålandsartillerister sitt årsmöte i restaurang Storskogen på A6. Ett sextiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog med anhöriga i årsmötet.

Ordföranden, Leif Oscarsson, hälsade alla varmt välkomna och vände sig särskilt till hedersmedlemmarna Gösta Gärdin, Anders Björk, Lars Gerhardsson och Kjell Sveningsson. Han vände sig också till dagens gäst och föredragshållare, ordföranden i Jönköpings kommunstyrelse och kommunalrådet Mats Green med ett lika varmt välkommen.

Eftersom Mats Green var tvungen att ila vidare till nya engagemang fick han före årsmötesförhandlingarna hålla sitt fördrag, som i huvudsak handlade om det nystartade visionsarbetet i Jönköping som ska svara på hur Jönköping ska profileras och marknadsföras i framtiden och som kommer att bli det mest genomgripande och omfattande i kommunens historia.
Syftet är att stärka Jönköpings konkurrenskraft och att ta nästa steg i att ena krafterna kring Jönköping. Målsättningen är att bidra till fler invånare, besökare och företag.

Efter Mats Greens föredrag fanns det utrymme för frågor, vilket flitigt utnyttjades.

Efter fördraget förklarade ordföranden årsmötet öppnat.

Efter att ha avlyssnat regementets marsch hölls parentation över avlidna medlemmar sedan årsmötet 2011. Parentationen avslutades med några minnesord och en stunds stillhet och eftertanke.

Verksamhetsberättelsen för 2011 kommenterades kort av ordföranden. Av den framgick att föreningen bedriver en omfattande verksamhet. Under året har drygt sexhundra personer deltagit i föreningens fyrtiofem olika aktiviteter.  Under året har 100 medlemmar och ett 30-tal gäster deltagit minst en gång i någon av Kamratföreningens aktiviteter. Föreningen har också hållit kontakten med medlemmarna, främst genom att ge ut tidningen Smålandsartilleristen två gånger. Detta har kunna ske tack vare generösa bidrag fån medlemmarna.  Föreningens hemsida har haft drygt 12 000 besök. Den ekonomiska redovisningen visade på ett underskott på drygt 8 000 kronor.

På förslag av styrelsen beslutades att årsavgiften fr.o.m. 2013 skall höjas till 125 kronor per år.

Till ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte 2013 omvaldes Leif Oscarsson.

Vidare omvaldes Rune Carlsson, Ingvar Rittsél och Bo Mattsson till styrelseledamöter för ytterligare två år. Vincent Bondesson nyvaldes som ny styrelseledamot för två år. Sedan tidigare är Lars Fogelqvist, Sven Engkvist och Bo Wallén och Evald Persson valda fram till årsmötet 2013.

Till revisorer på ett år omvaldes Jonny Nilsson och Richard Prahl och till revisorsuppleanter för samma tid omvaldes Arnold Bäck och Erland Johansson. Roland Ivarsson omvaldes och Lennart Svensson nyvaldes till valberedning.

Efter de direkta årsmötesförhandlingarna lämnades viss information om verksamheten under 2012

Avgående styrelseledamoten Gunhild Herman avtackades med blommor för sin utmärkta insats i styrelsen under fyra år. Sven-Ola Kallbris avtackades för sitt arbete i valberedningen under 2011.

På styrelsen förslag beslutade årsmötet att utse Ulf Gustafson till hedersmedlem i föreningen för hans insatser som styrelsemedlem under perioden 2004-2011samt som redaktör för Smålandsartilleristen från 2005.

Omvalde ordföranden Leif Oscarsson tackade för förtroendet att väljas till ordförande för kamratföreningen.

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin framförde på medlemmarnas vägnar sitt tack till styrelsen för ytterligare ett framgångsrikt år för föreningen och berömde särskilt Leif, som gjort ett mycket bra ”förstaår” som Kamratföreningens ordförande.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på en gemensam god lunch i restaurang Storskogen.

Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet finns under fliken "Protokoll"