Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister lämnar härmed redogörelse för verksamheten 1 januari 2011 till 31 december 2011

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande                    Leif Oscarsson (09)

Vice ordförande             Bo Wallén (07)

Sekreterare                  Evald Persson (11)

Kassaman                     Rune Carlsson (04)

Klubbmästare                Lars Fogelqvist (05)

Vice klubbmästare         Bo Mattsson (10)

Vice klubbmästare         Ingvar Rittsél (10)

Vice klubbmästare         Gunhild Herman (08)

Redaktör, adjungerad    Ulf Gustafson (04)

Tradition/materiel         Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen)

Revisorer har varit Jonny Nilsson och Richard Prahl med Arnold Bäck och Erland Johansson som suppleanter.

Valberedningen har bestått av Roland Ivarsson som sammankallande samt Sven-Ola Kallbris.

 

Styrelsearbete

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta sammanträden och tre arbetsmöten.

I programkommittén har Bo Wallén varit sammankallande. Övriga deltagare har varit Lars Fogelqvist, Bo Mattsson, Ingvar Rittsél samt Gunhild Herman.

Bo Wallén har fört statistik över deltagande medlemmar i olika aktiviteter.

Kommittén har haft fem sammanträden och arbetat fram förslag till aktiviteter som redovisats till styrelsen för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping angående A 6 begravningsplats på Östra Kyrkogården och mot militära myndigheter. Lars Fogelqvist har varit förste standarförare och Sven Engkvist andre standarförare.

 

Medlemmar

Kamratföreningen hade den 31 december 2011, 444 medlemmar.

Av dessa är följande 5 hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74), Lars Carlson (85), Anders Björk (98), Lars Gerhardsson (04) och Kjell Svenningsson (10). 12 är ständiga medlemmar.

Under året har 7 medlemmar tillkommit .

(Siffror inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts.)

 

Aktiviteter under året

Årsmötet

Årsmötet den 5 mars 2011 hade samlat nästan 70 medlemmar som hälsades välkomna av ordföranden Kjell Svenningsson. Han vände sig särskilt till hedersmedlemmarna samt till Landshövdingen Minoo Ahktarzand som var mötets föredragshållare. Därefter följde parentation över bortgångna medlemmar.

Styrelse- och revisionsberättelser godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Som ordförande till årsmötet 2012 valdes Leif Oscarsson.

Avgående ordförande Kjell Svenningsson tilldelades förtjänstmedaljen, samt utsågs till föreningens femte hedersmedlem. I tacktalet som den nya ordföranden höll, nämndes bl.a. Kjells engagemang för föreningen, samt hans förmåga att engagera såväl styrelse som övriga medlemmar.

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin tackade avgående ordförande för ett mycket gott arbete för föreningen, samt önskade den nya ordföranden lycka till.

Verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll för 2010 finns på vår hemsida. www.a6kamrat.se

 

Övriga aktiviteter

Årets sju tisdagsträffar inleddes den 1:a februari då vi välkomnade Flygplatschefen Hazze Sandström som berättade om sin roll och om verksamheten på flygplatsen. Han betonade det strategiska läget flygplatsen har för turism och företag.

Den 1:a mars hade vi besök av regementskollegan Göran Johansson och vi fick en redogörelse för hans civila karriär som ombudsman för grafiska företag.

Den 5:e april var stadsträdgårdsmästaren och tillika kyrkogårdschefen i Jönköpings kommun Lennart Angselius på besök. Han berättade om sina verksamhetsområden samt visade mycket fina bilder, vilka han livfullt kommenterade.

Den 3 maj gästade Jönköpings kommuns nye kulturchef, Anders S Persson, vår förening och höll ett alldeles utmärkt föredrag om det sista fältslaget på svensk mark, slaget vid Ratan och Sävar.

Vårutflykten den 21:a maj fyllde hela bussen och färden gick till Flygvapenmuseet i Linköping. Där beskådades - under guidning - massor av flygplan samt inte minst den i Östersjön nedskjutna och så småningom bärgade DC 3:an. Även ett besök i gamla Linköping företogs som avslutning på en fin dag.

Boule i Hovslätt har spelats varannan vecka under vår och höst. I vårslutspelet var det Gun Gustafsson som tog hem segern, medan höstomgången vanns av Rune Gustafsson.

Sommaren var avslutad när Artillerduellen i golf genomfördes i början av september och vår sekreterare Evald Persson stod som segrare i herrklassen.  Segrare i damklassen blev Christina Prahl.

Tisdagen den 6:e september startade höstträffarna med besök av Fil.dr. Bo E. Karlsson från Länsmuseet som redogjorde på ett initierat och intressant sätt hur utvecklingen på 1800-talet påverkat stadens utseende .

På oktoberträffen den 4:e oktober hade vi besök av reservofficeren och sjukskötaren Ulf Lindeberg. Han hade stora kunskaper om den militära sjukvården såväl i nutid som i dåtid och detta visade han på bild, samt genom en engagerande föreläsning.

Överste Wilhelm af Donner - f.d. regementschef på I 12, Eksjö - gästade oss den 1:a november och gav oss en inblick i Allmänna Försvarsföreningens verksamhet.

Försvarsföreningens uppgift är att skapa debatt, men utan att ta ställning i försvarsfrågorna.

Fredagen den 4:e november förrättades traditionsenligt kransnedläggelse på Östra Kyrkogården för att hedra bortgångna kamrater. Ordföranden höll ett kort anförande samt läste en dikt varefter vidtog en stilla stund efter kransnedläggelsen.

Torsdagen den 1:a december firades 75-årsjubileum av kamratföreningen och samtidigt firades artilleristernas skyddshelgon St. Barbara. Över 50 medlemmar deltog. Ordförande berättade om föreningens tillkomst 1936, samt därefter den traditionella historien om vårt skyddshelgons öde. Efter god mat och dryck underhölls vi av Sven Slättengren från Värnamorevyn som fick avsluta föreningens verksamhet under 2011.

Sammantaget har i föreningens regi under 2011 genomförts 45 aktiviteter som samlat 614 deltagare. Det totala antalet aktivitetstimmar uppgår till 2261 timmar. Under året har 110 medlemmar och ett 30-tal gäster deltagit minst en gång i någon av Kamratföreningens aktiviteter.

 

Tidningen och hemsidan

Vår tidning Smålandsartilleristen har under 2011 utkommit med två nummer. Detta har kunnat ske tack vare generösa gåvor från våra medlemmar, vilket styrelsen är mycket tacksam för. Det är Ulf Gustafson som på ett förtjänstfullt sätt under många år haft hand om tidningens utgivning. Tidningen röner stor glädje och uppskattning bland våra medlemmar och andra som tagit del av den.

Hemsidan har också under året hanterats på ett utmärkt sätt av Ulf och den har haft 12.362 besökare under 2011.

 

Ekonomi

Av  resultat- och balansräkning nedan framgår styrelsens förslag om hur årets resultat (-8.299:12) skall disponeras. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa balansräkningen.

 

Jönköping 17 januari 2012

Leif Oscarsson               Evald Persson

Ordförande                    Sekreterare

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011

 

 

Org.nr: 826000-2400

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2011

2010

INTÄKTER

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

 

33 125,00

 

34 505,00

 

Deltagaravgifter

 

7 960,00

 

5 600,00

 

Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond)

 

4 000,00

 

4 000,00

 

Täckning från tidningsfond

 

26 646,43

 

32 000,00

 

Övriga ersättningar och intäkter

 

1 350,00

 

2 582,00

 

Förändring av lager

 

-390,00

72 691,43

5 885,94

84 572,94

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER

 

 

 

 

 

Programverksamhet

 

23 625,00

 

20 620,00

 

Tidning

 

40 353,85

 

 

 

Tryck

 

7 309,00

 

39 419,00

 

Porto

 

229,55

 

9 887,32

 

Övrig administration

 

10 787,00

-82 304,40

16 436,00

-86 362,32

Finansiella intäkter och kostnader

 

 

1313,85

 

1 550,34

Årets resultat

 

 

-8 299,12

 

-239,04

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

2011-12-31

2010-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

Inventarier m.m.

 

0,00

 

0,00

 

Långfristiga placeringar och konton

1

134 415,57

134 415,57

133 665,20

133 665,20

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

Varulager

 

19 860,00

 

14 425,00

 

Fordringar

 

6 614,36

 

1 642,00

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,00

 

0,00

 

Kassa och bank

 

96 628,81

123 103,17

117 872,87

133 939,87

Summa tillgångar

 

 

257 518,74

 

267 605,07

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital vid årets början

 

220 229,74

 

220 468,78

 

Årets resultat

 

-8 299,12

 

-239,04

 

Summa eget kapital

 

 

211 930,62

 

220 229,74

Skulder

2

 

7 143,12

 

6 968,90

Tidningsfond

3

 

15 675,00

 

16 906,43

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

22 770,00

 

23 500,00

Summa eget kapital och skulder

 

257 518,74

 

267 605,07

 

 

 

 

 

 

POSTER INOM LINJEN

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 

 

inga

 

inga

 

 

 

 

 

 

Jönköping 2012-01-17

 

 

 

 

 

 

1

Bokfört enligt lägsta värdets princip

 

 

2

Deposition för "Regementsheden"

 

Rune Carlsson

3

Reserverat för täckning följande år

 

Kassaman

 

 

 

 

 

Revisionsrapport med anledning av denna redovisning har avgivits den

2012

 

 

 

 

 

 

 

Jonny Nilsson

 

Richard Prahl

 

 

Av föreningen valda revisorer