Detta är inte originaldokumentet men väl en direkt avskrift av innehållet i verksamhetsberättelsen.

                  vapen160

   Verksamhetsberättelse                                                       2021                                                                          

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande

redogörelse för verksamhetsåret 2021.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                             Bo Romedahl (14)

Vice ordförande                      Lennart Andersson (15)

Sekreterare                            Bernt Holtz (15),

                                               Thomas Andersson (21) från 11/9

Vice sekreterare                     Bo Mattsson (10)

Kassaman                              Göran Johansson (14)

Redaktör                                N-G Olsson (13)

Vice Redaktör                        Anders Leicht (16)

Klubbmästare                        Anders Gustavsson (17)

Vise klubbmästare                 Pille Nyquist (18) och Kurt Lindberg (19)

Tradition/materiel                   Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

 

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.

Före de flesta styrelsemöten har Program-, Redaktions- och Rekryterings-kommittéerna samlats där olika aktiviteter arbetats fram som därefter redovisats för beslut.

Styrelsen har genomfört en tredagarskonferens i juli med inriktning på framtidsfrågor.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 306 medlemmar den 31 december 2021. Det är en minskning med 20 medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 18 avlidna, 7 begärt utträde. Det positiva är att 5 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Carlsson (85), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Åtta kamrater är ständiga medlemmar.

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

 

MEDLEMSAKTIVITETER UNDER ÅRET

År 2021 verksamhet påverkas av Coronapandemin, endast möten andra halvåret har genomförts. Önskas mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

Tisdagsträffarna har samlat 54 (32) kamrater vid 3 (1) tillfällen med i medeltal 18 (32) per gång.

Boule har spelats 9 gånger med i medeltal 14 kamrater per gång. Pandemin har inneburit att år 2020 och 2021 har sammanslagits till en omgång.

Artilleriduellen lockade 8 deltagande spelare.

Under hösten deltog ordföranden digitalt vid SMKR representantskapsmöte möte.

Årsmöte för 2020 genomfördes först 11/9 och kombinerades med kamratföreningens 85 år jubileumsfirande i MässC/Skillingaryd.

16 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården med efterföljande fika.

St. Barbara firades traditionsenligt 4 dec denna gång i Hovslätts hembygdsgård, 21 deltog.

I december framförde ordföranden våra behov i dialog med Ing 2 för att erhålla deras beslut om stöd 2022.

Vårt standar med vakt har deltagit vid Veterandagen 29/5 och FN dagen 23/10 i Eksjö.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 1701 (767) timmar och 534 (265) kamrater. (Inom parentes förra årets siffror).

 

ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Våra redaktörer N-G Olsson och Anders Leicht, har under året förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen av vår tidskrift är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya. Facebookgruppen ”A6-kamrater” ökar och har nu 147 (98) medlemmar.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

 

EKONOMI

Årets resultat avslutades med ett underskott på 16015 (+2009) kronor som föreslås balanseras i ny räkning. Underskottet beror till stor del att vi har skickat ut en A6 unik kortlek till samtliga våra medlemmar. Vår ekonomi är god.

 

Jönköping 13 januari 2022

Bo Romedahl                         Thomas Andersson

Ordförande                             Sekreterare

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021  
Org.nr: 826000-2400          
           
Resultaträkning Not 2021   2020  
INTÄKTER          
Medlemsavgifter   39 050,00 39 750,00
Deltagaravgifter   23 400,00 540,00
Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond)   1 078,00 1 109,00
Täckning från tidningsfond   24 000,00 17 000,00
Övriga ersättningar och intäkter   433,00 100,00
Förändring av lager   0,00 87 961,00  0,00 58 499,00
KOSTNADER  
Programverksamhet   30 998,00 270,00
Tidskrift   33 761,00 36 455,00
Tryck & Porto   933,75 1 374,00
Repr. och uppvaktningar   10 183,00 6 705,00
Övrig administration   26 841,50 -102 717,25 10 448,50 55 252,50
Finansiella intäkter och kostnader   -1 258,40 -1 238,00
Årets resultat   -16 014,65 2 008,50
           
Balansräkning   2020-12-31  2019-12-31 
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Inventarier m.m.   839,00 839,00
Långfristiga placeringar och konton 1 138 460,78 139 299,78 138 460,78 139 299,78
Omsättningstillgångar  
Varulager   15 631,00 15 631,00
Fordringar 2 749,00 285,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0,00 0,00
Kassa och bank   78 495,74 94 875,74 100 499,39 116 415,39
Summa tillgångar   234 175,52 255 715,17
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital vid årets början   203 005,17 200 996,67
Årets resultat   -16 014,65 2 008,50
Summa eget kapital   186 990,52 203 005,17
Skulder   0,00 0,00
Tidningsfond   13 760,00 14 285,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   33 425,00 38 425,00
Summa eget kapital och skulder   234 175,52 255 715,17
POSTER INOM LINJEN          
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser     Inga   Inga
           
  1 Bokförda enligt lägsta värdets princip  
  2 Klubbmästarens kassa    
Jönköping 2021-12-31          
           
           
Göran Johansson          
Kassaman