Nedanstående kallelse gäller tills vidare. Styrelsen bevakar pandemins utveckling och fattar beslut om genomförande den 16 februari. Därefter kommer besked att lämnas här.

                                   vapen180

                             Kallelse till årsmöte 2022

                          för Kamratföreningen

                          Smålandsartillerister

Medlemmar i Kamratföreningen Smålandsartillerister och övriga intresserade kallas härmed till årsmöte lördagen den 19 mars 2022 kl. 11.00

Nu är det återigen dags för årsmöte och vi hoppas att Du har möjlighet att delta även om Du annars inte brukar besöka våra aktiviteter.

Vi kommer att hålla vårt årsmöte på Seniorernas Hus i Jönköping.

Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att introducera hela familjen, vänner och bekanta i vår gemenskap.

Kallelsen till årsmötet, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgänglig för mötesdeltagare i möteslokalen. Dessa handlingar kommer dessutom att vara tillgängliga på föreningens hemsida fr.o.m. 2022-02-19 eller tidigare. Se punkten Protokoll och stadgar i menyrutan på hemsidans övre vänstra sida.

Program med hålltider

Kl. 11.00   Årsmötesförhandlingarna genomförs på

                 Seniorernas Hus i Jönköping.

                 Adress: Klostergatan 69 Jönköping

Efter mötet finns möjlighet till lunch i Seniorernas Hus Restaurant.

Var och betalar lunchen till en kostnad av c:a 70 Kronor

OBS:

Anmäl om du skall delta på årsmötet senast den 11 mars till

klubbmästaren.

De som önskar lunch skall anmäla det till klubbmästaren.

Styrelsen hoppas på en god anslutning till årsmötet.

Alla är varmt välkomna!

Jönköping februari 2022

Bo Romedahl
Ordförande               

                                      

                Föredragningslista 2022

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Parentation.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Godkännande av mötets behöriga utlysning.
 6. Val av mötesordförande och val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justerare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021.
 9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Bestämmande av årsavgift för 2023. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 125 kr. 
 13. Val av föreningens ordförande t.o.m. årsmötet 2023.
 14. Val av 1 styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2023.
  Vald till årsmötet 2022: Bo Mattson
  Val av 3 styrelseledamöter till årsmötet 2024
  Valda till årsmötet 2022: Göran Johansson, Anders Leicht, Pille Nyquist
 15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2023.
  Nuvarande är Richard Ekstrand och Jan Knutsson
 16. Val av två revisorssuppleanter t.o.m. årsmötet 2023. Nuvarande är Björn Johansson och Lars Holtz
 17. Tillsättning av valberedning t.o.m. årsmötet 2023. Nuvarande är Krister Linell sammankallande, Anders Broman och Tommy Kurth.
 18. Övriga frågor / föreningsinformation

Årsmötet avslutas