Kamratföreningen Smålandsartillerister

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020-08-04 för 2019

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte tisdagen 4 augusti 2020 vid en telefonkonferens med Styrelsen för A6 Kamratförening. Årsmötesförfarandet beror på den pågående Coronapandemin som gör det omöjligt för oss att hålla ett ordinarie årsmöte därför görs några nödvändiga avsteg från stadgarna.

Närvarande: 6 styrelsemedlemmar.

Kallelse: Enbart till styrelsen.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl.

§2.    Parentation avses genomföras vid nästa årsmöte för två år.

§3.    Sekreterarens närvarolista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes sekreteraren.

        

§8.   Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019, vilken finns publicerad på hemsidan, föredrogs av Bo R. Noteras kan att föreningen hade 339 medlemmar den 31 december 2019. Det är en minskning med 10 medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 17 avlidna, 2 begärt utträde. Det positiva är att 9 är nyrekryterade under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.        

§9.    Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett underskott på 1 481,70 kronor och balansomslutningen var 246 856,17 kr.
Balansräkningen fastställdes och årsmötet beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

§10. Ordföranden föredrog revisorernas skriftliga berättelse och de rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§12. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2021, godkändes av årsmötet.

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2021 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14. Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2021 (1 år) valdes Bo Mattsson (omval).

Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2022 (2 år) valdes Göran Johansson (omval), Anders Leicht (omval) och Pille Nyquist (omval).

Valda till 2021 är Sven Engkvist, Lennart Andersson, Anders Gustafsson, N-G Olsson, Kurt Lindberg och Bernt Holtz.

§15. Till revisorer till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Richard Ekstrand (omval) och Jan Knutsson (nyval).

§16. Till revisorssuppleanter till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Björn Johansson (omval), och Lars Holtz (nyval).

§17. Till valberedning till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Lars Fogelquist (omval), Krister Linell, (nyval) sammankallande och Tommy Kruth (nyval).

§18. Föreningsinformation:                
Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter som kraftfullt påverkats av pågående
Covid-19 pandemi. De så kallade tisdagsträffarna samt vårresan har ställts in.
Av utskickat höstprogram genomförs endast Artilleriduellen i golf samt senarelagd boule. Festsamling efter nedläggning är inställd och planeras genomföras nästa år (tillika 85 års jubileum för vår förening). Vi genomför kransnedläggning 30 oktober, planerad träff 4 november samt St. Barbara 4 december enligt utskickat höstprogram. De senare om pandemiläget så tillåter.

§19  Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för förtroendet att bli omvald som ordförande ytterligare ett år. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

 

Jönköping 2020-08-04

 

Bernt Holtz                                                                                 Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                                 /Mötesordförande/