Vid höstens andra tisdagsträff på restaurang Björkudden den 4 oktober gästades vi av Ulf Lindeberg. Vi var ett trettiotal intresserade åhörare som fick lyssna till ännu ett intressant föredrag om dagens sjukvårdsorganisation inom Försvarsmakten.

Ulf är reservofficer på Artilleriregementet och har genomgått såväl kadett- som aspirantskola på A 6. Idag arbetar han inom ambulanssjukvården i Jönköpings län. Han har också tjänstgjort i utlandsstyrkan.

I Sverige är det Försvarsmedicincentrum (FömedC) som har ansvaret att utveckla, rekrytera och utbilda inom funktionen försvarsmedicin.

FömedC ska kunna tillgodose Försvarsmaktens och övriga intressenters behov vad gäller fackkompetens och utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Centrumet ansvarar för rekrytering och utbildning av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt de krav som ställs på olika beredskapsnivåer och vid internationella, fredsfrämjande insatser.

Utöver FömedC finns fyra stycken Försvarshälsoregioner som har till uppgift att utbilda och stödja förband inom området.

Ulf berättade att dagens sjukvård i fält skiljer sig markant från den gamla tidens sjukvårdsorganisation. Organisationen bygger numera helt på Nato-standard. Standarden bygger på de erfarenheter som främst USA fick under Korea- och Vietnamkrigen. Utan att gå in på alltför många detaljer är dagens sjukvårdsorganisation långt "framskjuten", d.v.s det är korta transporter av skadade till kvalificerad vård. Transporterna sker helst ske med helikopter och en skadad skall senast efter en timme efter att skadan uppstått kunna på adekvat kvalificerad vård.