Kamratföreningen Smålandsartillerister

                                                                                                                                                                         vapen180

Verksamhetsberättelse 2018   

 

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2018.

 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                             Bo Romedahl (14)

Vice ordförande                      Lennart Andersson (15)

Sekreterare                             Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare                      Anders Leicht (16)

Kassaman                               Göran Johansson (14)

Redaktör                                 N-G Olsson (13)

Klubbmästare                         Anders Gustavsson (17)

Vise klubbmästare                  Lars Fogelquist (05) och Pille Nyquist (18)

Tradition/materiel                    Sven Engkvist (93)

Ledamot                                  Bo Mattsson (10)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

 

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden.

Programkommittén har haft sex sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Delar av styrelsen har under året arbetat i programkommittén och redaktionskommittén för att förbereda program och tidskrift. Under året har bildats en rekryteringskommitté i syfte att stärka styrelsen satsning på rekrytering av nya medlemmar och få gamla medlemmar att stanna kvar i föreningen Vi har i samma anda öppnat en Facebookgrupp ”A6-kamrater” med samma syfte.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 349 medlemmar den 31 december 2018. Det är en minskning med 11 medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 18 avlidna, 5 begärt utträde och 4 efter mycken påtryckning ej betalt. Det positiva är att 16 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar. (Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskas mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

Tisdagsträffarna har samlat 152 (177) kamrater vid 7 (8) tillfällen med i medeltal 22 per gång.

Boule har spelats 19 gånger med i medeltal 11 kamrater per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 36 kamrater.

Under april deltog ordföranden när SMKR genomförde centralt möte under två dagar.

I vårresan till Ållebergs segelflygmuseum och Cesarstugan i Falköpingstrakten deltog 16 kamrater.

Vid Ing 2:s regementes dag deltog ordföranden och två kamrater med vårt standar.

Artilleriduellen lockade 20 deltagande spelare.

Samma dag som artilleriduellen genomfördes samlades 54 glada kamrater på Mäss C i Skillingaryd för firandet av att det var 120 år sedan A6 intog kasernerna i Jönköping.

Under hösten deltog Lennart Andersson och ordföranden vid SMKR regional syds möte i Ronneby.

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

I november framförde ordföranden våra behov i dialog med Ing 2 för att erhålla deras beslut om stöd 2019.

4 december genomfördes det traditionella firande av Sankta Barbara. 37 kamrater avåt traditionell sill-förrätt, ärtsoppa och pannkaka. Denna gång i A6 kasern norra inre.

Den 7 dec kunde ordföranden representera vår kamratförening vid A9 Sankta Barbarafirande i Boden.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2063 (2147) timmar och 691 (705) (734) kamrater. (Inom parentes förra årets siffror).

 

ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har under året förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen av vår tidskrift är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

 

EKONOMI

Vår ekonomi är god. Resultatet avslutades med ett överskott på 1277 (662) kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

 

Jönköping 15 januari 2019

Bo Romedahl                         Bernt Holtz

Ordförande                             Sekreterare

 

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018    
Org.nr: 826000-2400          
           
Resultaträkning Not 2018   2017  
INTÄKTER          
Medlemsavgifter   43 375,00   43 625,00  
Deltagaravgifter   33 650,00   12 900,00  
Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond)   4 000,00   4 000,00  
Täckning från tidningsfond   23 083,00   23 360,00  
Övriga ersättningar och intäkter   1 100,00   800,00  
Förändring av lager   0,00 105 208,00 0,00 84 685,00
KOSTNADER          
Programverksamhet   49 729,00   35 102,00  
Tidskrift   30 618,00   35 990,00  
Tryck & Porto   1 990,00   850,00  
Repr. och uppvaktningar   8 207,60   4 707,00  
Övrig administration   12 311,00 -102 855,60 6 301,00 82 950,00
Finansiella intäkter och kostnader     -1 074,50   -1 072,50
Årets resultat     1 277,90   662,50
           
Balansräkning   2018-12-31   2017-12-31  
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Inventarier m.m.   839,00   839,00  
Långfristiga placeringar och konton 1 138 460,78 139 299,78 138 460,78 139 299,78
Omsättningstillgångar          
Varulager   15 630,00   15 630,00  
Fordringar 2 294,00   271,00  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00   0,00  
Kassa och bank   95 514,09 111 438,09 98 188,19 114 089,19
Summa tillgångar     250 737,87   253 388,97
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital vid årets början   201 199,97   200 537,47  
Årets resultat   1 277,90   662,50  
Summa eget kapital     202 477,87   201 199,97
Skulder     0,00   0,00
Tidningsfond     13 656,00   13 656,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   34 604,00   38 533,00
Summa eget kapital och skulder     250 737,87   253 388,97
POSTER INOM LINJEN          
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser     inga   inga
  1 Bokförda enligt lägsta värdets princip  
Jönköping 2018-12-31 2 Klubbmästarens kassa    
           
Göran Johansson          
Kassaman          
           
Lennart Svensson   Richard Ekstrand    
Av föreningen vald revisor   Av föreningen vald revisor