Kamratföreningen Smålandsartillerister

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

 

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 23 mars 2019 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping. 

 

Närvarande: 49 medlemmar.

 

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

 

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

 

§2.    Parentation hölls över de sedan föregående årsmötet avlidna medlemmarna. Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

 

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

 

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes.

 

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

 

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Anders Leicht.

 

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Göran Fransson och Lars Fogelquist.

        

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2018, föredrogs av Bo Romedahl. Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i årsmöteslokalen. Noteras kan att föreningen hade 349 medlemmar den 31 december 2018 vilket är en minskning med 11 medlemmar sedan föregående år. Förändringen består i 18 avlidna, 5 som begärt utträde och 4 som trots flera påstötningar inte betalt årsavgiften. Minskningen uppvägs av att 16 personer har nyrekryterats under året.

         Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

        

§9.    Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett överskott på 1.277,90 kronor och balansomslutningen var 250 737,87 kr.
Balansräkningen fastställdes och årsmötet beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

 

§10. Revisorn Lennart Svensson, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

§12. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2020, godkändes av årsmötet.

 

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2020 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

 

§14. Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2020 (1 år) valdes Bo Mattsson (omval).
Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2021 (2 år) valdes Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (omval), Anders Gustafsson (omval), Bernt Holtz (omval) och N-G Olsson (omval) och Kurt Lindberg (nyval).

 

§15. Till revisorer till och med årsmötet 2020 (ett år) valdes Richard Ekstrand (omval) och Evald Persson (nyval).

 

§16. Till revisorssuppleanter till och med årsmötet 2020 (ett år) valdes Krister Linell (omval) samt Björn Johansson (omval).

 

§17. Till valberedning till och med årsmötet 2020 (ett år) valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Kjell Svenningsson (omval) och Lars Fogelquist (nyval).

 

§18. Föreningsinformation

         Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter, de så kallade tisdagsträffarna samt vårresan. Han informerade även om styrelsens arbete med bland annat en rekryteringskommitté. Ordföranden framförde även hälsningar från kamrater, som av olika skäl, inte kunde delta vid årsmötet.

        Kjell Svenningsson fick sedan ordet och reflekterade över nuvarande aktiviteter på kasern och övningsfält. Han tackade även styrelsen för det gångna årets arbete.         

 

§19  Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.
Kamratföreningens hedersmedalj i silver,
Som ett synbart uttryck för föreningens erkänsla och hågkomst,
och en blomma överräcktes till Lars Fogelquist som efter många års gott arbete lämnar styrelsen, men inte kamratföreningen.
En blomma överlämnades också till Richard Prahl och Lennart Svensson som ett synligt bevis på uppskattningen av deras arbete som föreningens revisorer.


Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

 

Jönköping 2019-03- 23

 

Anders Leicht                                                              Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                      /Mötesordförande/

 

Lars Fogelquist                                                            Göran Fransson

/Justerare/                                                                    /Justerare/