Kamratföreningen Smålandsartilleristerna

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 17 mars 2018 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 33 medlemmar samt 2 ej medlemmar

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över de 11 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna  Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Bo Wallen och Axel Forthmeiier.

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017, vilken funnits publicerats på hemsidan sedan den 27 feb. 2018, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig i årsmöteslokalen och på hemsidan för intresserade. Noteras kan att föreningen hade 360 medlemmar den 31 december 2017 vilket är en minskning med 5 medlemmar sedan föregående år. Förändringen består i 11 avlidna, 9 som begärt utträde och 3 som trots flera påstötningar inte betalt årsavgiften. Det positiva är att 18 personer har nyrekryterats under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

§9.   Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett överskott          på 662,50kr och balansomslutningen var 253 338,97kr. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning

§10.  Revisorn Lennart Svensson, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§11.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§12.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2019, godkändes av årsmötet.

§13.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14.  Till styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2019 (1 år) valdes Bo Mattsson, (omval). Till styrelseledamöter t.o.m. årsmötet 2020 (2 år) valdes Göran Johansson (omval), Anders Leicht (omval), och Pille Nyquist (nyval).

§15.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), valdes Lennart Svensson (omval) samt Richard Ekstrand (nyval)

§16.  Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), valdes Krister Linell (omval) samt Björn Johansson (omval).

§17.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2019 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (omval).

§18.  Föreningsinformation

         Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter. Ordf. informerade om det policydokument som styrelsen tagit fram som styr upp arbetet i styrelsen angående bl. a. mottagande av nya medlemmar, hantering av uppvaktning vid födelsedagar och begravning. Dokumentet ska ses som ett internt arbetsdokument för att underlätta styrelsearbetet.
Vidare informerade ordf. om den värvningskampanj som styrelsen arbetar med och som riktar sig mot de soldater som avslutade sin tjänstgöring för 40 år sedan.
Kort info också om kommande tisdagsträffar och i det sammanhanget styrelsens arbete med att försöka få en samlingslokal inom kasernområdet. Årsmötet uttryckte sitt gillande över att få vara på A6 med medlemsträffarna. Avslutningsvis informerade Bo R. om höstfesten i Skillingaryd den 1-2 september då vi firar att det var 120 års sedan artilleriregementet intog kasernerna på A6. Mer info kommer på hemsidan.
Lars Gerhardsson begärde ordet och höll en kort betraktelse, med A6 för ögonen, över vikten att blicka bakåt, i nuet och framåt. Han poängterade också vikten av att föreningen får ha sina möten ”innanför grindarna”. Lars G. avslutade med att tacka Bo R. och styrelsen för deras arbete under året.

§19   Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året. Ett särskilt tack och en blomma överräcktes till Göran Fransson som efter många års gott arbete lämnar styrelsen men inte kamratföreningen.
En blomma överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans 15-åriga arbete som klubbmästare. Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

 

Jönköping 2018 03 17

Bernt Holtz                                                                    Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                          /Mötesordförande/

Bo Wallen                                                                      Axel Forthmeiier

/Justerare/                                                                       /Justerare/

 

Bilagor:        1.   Fastställd föredragningslista.

                     2.   Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.

                     3.   Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2017.

                     4.   Revisorernas berättelse.

 

 

                          Föredragningslista 2018

 1.  Årsmötet öppnas.
 2.  Parentation.
 3.  Upprättande av röstlängd.
 4.  Fastställande av föredragningslista.
 5.  Godkännande av mötets behöriga utlysning.
 6.  Val av mötesordförande och val av sekreterare för mötet.
 7.  Val av två justerare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 8.  Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.
 9.  Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.
 10.  Revisorernas berättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Bestämmande av årsavgift för 2019.  
 13. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 125 kr. 
 14. Val av föreningens ordförande t.o.m. årsmötet 2019. 
 15. Val av 4 st. styrelseledamöter t.o.m. 2020. Valda t.o.m. årsmötet 2018 är Ander Leicht, Göran Johansson, Göran Fransson och Bo Mattsson. 
 16. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2019.  Nuvarande är Richard Prahl och Lennart Svensson. 
 17. Val av två revisorssuppleanter t.o.m. årsmötet 2019.  Nuvarande är Krister Linell och Björn Johansson. 
 18. Tillsättning av valberedning t.o.m. årsmötet 2019. Nuvarande är Ulf Gustafson (sammankallande), Åke Sjögren och Kjell Sveningsson. 
 19.  Föreningsinformation.
 20.  Årsmötet avslutas               

 

 

Verksamhetsberättelse 2017                                                                                                                     

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2017.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                            Bo Romedahl (14)

Vice ordförande                     Lennart Andersson (15)

Sekreterare                           Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare                    Bo Mattsson (10)

Vice sekreterare                    Anders Leicht (16)

Kassaman                             Göran Johansson (14)

Redaktör                                N-G Olsson (13)

Klubbmästare                        Lars Fogelquist (05)

Vise klubbmästare                Göran Fransson (14) och Anders Gustavsson (17)

Tradition/materiel                  Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

Rune Carlsson har varit adjungerad ledamot under 2017.

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden.

Programkommittén har haft sju sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Ett reviderat avtal om stöd till vår förening har tecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat resor och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation ska vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2.

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet.

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 360 medlemmar den 31 december 2017. Det är en minskning med fem medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 11 avlidna, 9 begärt utträde och 3 efter mycken påtryckning ej betalt. Det positiva är att 18 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar. (Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

(Inom parentes förra årets siffror).
Tisdagsträffarna har samlat 177 (147) deltagare vid 8 tillfällen med i medeltal 22 per gång.

Boule har spelats 18 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 49 deltagare.

Vårresan till Hagshults krigsflygbas samt Vandalorum i Värnamo hade 28 deltagare.

29 maj deltog ordföranden och en kamrat med vårt standar när Veterandagen genomfördes i Stockholm.

Tillsammans med kamrater från Ing 2 och I 12 i augusti genomfördes tvådagars studiebesök med övernattning där vi fick se artilleri och ingenjör förband och deras verksamhet under storövningen Aurora 2017. Från A6 deltog 12 nöjda deltagare.

Ordföranden deltog vid Nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad 5 dagar i juni.

Artilleriduellen lockade 14 (14) deltagande spelare. Dagen avslutades med gemensam lunch som ordföranden deltog i. 2017 genomfördes ej någon gemensam sammankomst på Mäss C i Skillingaryd. Det återupptas dock redan i år med firandet av att det är 120 år sedan A6 intog kasernerna i Jönköping.

Vid Ing 2:s regementes dag deltog ordföranden och fyra kamrater med vårt standar.

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

Den 11 november representerade ordföranden med sambo vår kamratförening på Ing 2 höstmiddag.

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella firande av Sankta Barbara. 32 (40) deltagare avåt traditionell ärtsoppa denna gång på en måndag.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2147 (2286) timmar och 705 (734) deltagare.

ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift under året med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

EKONOMI
Vår ekonomi är god. Resultatet blev ett överskott med 663 kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

 

Jönköping 6 februari 2018

 

Bo Romedahl                     Bernt Holtz
Ordförande                         Sekreterare

Resultat och balansrkning 2017