Föreningsstadgar för kamratföreningen Smålandsartillerister

§ 5  Föreningsmöte

Medlem, som önskar väcka motion eller ny fråga till årsmöte, skall lämna sådan till styrelsen senast 5 veckor före årsmöte.