Kamrater,

Vilket härligt år, 2018!

Först och främst vill jag hälsa våra sex nya medlemmar Försvarets Logistikveteraner Boden, Föreningen P 5, AF 2 Kamratförening, Bodenartilleristen, Sjöofficerssällskapet i Stockholm samt Lidingö Hemvärns Kamratförening varmt välkomna!

Representantskapsmötet genomfört med en högre närvaro än tidigare. Regionala möten genomförda, 7 stycken, med en mycket positiv stämning. Det blev ett möte mer än vad vi inledningsvis tänkte, nämligen i Bergslagen. Vi hade bestämt att två frågor skulle diskuteras. Respektive kamratförening överenskommelse med värdförbandet och rekrytering.

När det gäller överenskommelsen är det av mycket stor betydelse att vi vet statusen på alla överenskommelser mellan kamratförening och värdförband. Skälet är mycket enkelt, vi kommer under våren återrapportera till Försvarsmakten och peka speciellt på de förband där stödet till kamratföreningen (-arna) inte fungerar enligt bestämmelserna i Parad 6. Självklart kommer vi också lyfte fram de förband som sköter sitt stöd på ett bra sätt. Jag trodde att jag skulle få chansen att tala till alla förbandschefer i samband med C PROD förbandschefsmöte 27 november, men med hänsyn till det kärva planeringsläget inom Försvarsmakten ströks denna möjlighet. Hoppas att ett nytt erbjudande kommer under våren. Jag uppmanar er alla att inkomma med ert läge vad avser överenskommelse under januari till SMKR kansli. Alla föreningar var inte med på de regionala mötena. Nästa höst kommer vi återkomma med regionala möten och utöka antalet till 8, Gotland.

Vad avser rekrytering kom det fram många goda förslag under mötena. Dessa kommer nu att överarbetas av Lars Sjölin. En särskild punkt som diskuterades på alla mötena var Hemvärnet. Hur skall vi utöka samarbetet föranledde ett möte med Rikshemvärnschefen, ett möte som var konstruktivt och ger oss möjligheter att gå vidare.

Under det centrala mötet 9-10 april kommer vi att återkoppla status överenskommelser och ge er en sammanställning och tips för att kunna höja rekryteringen. Mötet inleds på eftermiddagen med att en företrädare från Rikshemvärnsstaben (Rikshemvärnschefen var tyvärr upptagen) beskriver utvecklingen inom Hemvärnet. Rikshemvärnschefen kommer från 2020-01-01 produktionsleda Militär Regionerna vilket bland annat innebär att ett antal av er kommer få nya värdförband. Därefter blir det en uppdelning på tre täter och där kommer respektive försvarsgrenschef informera och diskutera med er. Efter detta kliver vi ombord på Tallink Silja för fortsatt möte ToR Åbo.

12-16 juni är det åter dags för det Nordiska kamrat och veteranmötet. Avhålls i Norge, Elverum som central ort. Temat för mötet är Kongens nei 1940. Ett spännande och trevligt program har vi att se fram emot.

 

Höstens verksamhet

* Värdförbandskopplingen har uppdaterats och kommer finnas med i VU 19

* SMKR med några kamratföreningar deltog i FM Huvudflygdag i Uppsala

* Sex regionala möten har genomförts under september-november.

* Mentorprogrammet genomförs vid LSS.

* Planeringskonferens har genomförts under september månad.

* Samverkansmöte med de nordiska länderna inför nordiskt kamratföreningsmöte i Norge genomfört.

* NORDEFCO möte genomfört i Helsingfors med två representanter ur SMKR.

* Tre styrelsemöten har genomförts, det fjärde genomförs i december.

* Flera möten har genomförts med HKV PROD/UTB.

* Två samverkansmöten har genomförts med FM Veterancentrum.

* SMKR har informerat om kamratföreningarnas möjlighet av stöd till utlandsveteraner inför Försvarsmaktens Veteran- och Anhörigsamordnare.

* Tre besök vid lokala kamratföreningar har genomförts. (F 7, KA 2, I 11)

* SMKR har samverkat med Rikshemvärnschefen.

* SMKR har instiftat en ny valör av förtjänstmedaljer, brons.

* Plaketterna i guld, silver och brons utgår som personlig utmärkelse.

 

Kommande verksamhet

Första halvåret 2019

* Planeringskonferens 11-13 februari.

* Centralt möte 9-10 april.

* Mentorprogrammet fortsätter och utvärderas

* Veterandagen 29 maj.

* Fyra styrelsemöten finns inplanerade.

* Två möten med PROD/UTB.

* Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.

* Besök vid lokala kamratföreningar

* Nordiskt möte 12 – 16 juni i Elverum, Norge. (12 juni är tillresedag)

 

Andra halvåret 2018

* Sex regionala möten.

* Planeringskonferens.

* Fyra styrelsemöten finns inplanerade.

* Två möten med PROD/UTB

* Fortsatt utvärdering av mentorprogrammet.

* Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.

* Besök vid lokala kamratföreningar

 

Fortsätt med Ert stora engagemang för Era medlemmar, för Försvarsmakten och för att fortsätta utveckla SMKR. Vi tillsammans är Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera sin dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Sin nutid – skapa en lärande organisation där reflektion är av stor betydelse och kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slutligen måste organisationen vara framtidsinriktad där utveckling och försök är viktiga komponenter. Här kan äldre kamrater vara till stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.

 

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2018 och samtidigt tillönska Er alla en riktig

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

 

Vi ses den 9 april

Anders Emanuelson Förbundsordförande SMKR