Medlemmar i Kamratföreningen Smålandsartillerister och övriga intresserade kallas härmed till årsmöte lördagen den 17 mars 2018 kl. 11.00.

Ytterligare ett verksamhetsår har förflutit, fyllt av välbesökta aktiviteter.

 Nu är det återigen dags för årsmöte och vi hoppas att Du har möjlighet att deltaga även om Du annars inte brukar besöka våra aktiviteter. Vi kommer att som de senaste åren vara på ” Hasse på Sjökanten”, nere vid Rocksjövallen. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att introducera hela familjen, vänner och bekanta i vår gemenskap.

 Kallelsen till årsmötet, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgänglig för mötesdeltagare i möteslokalen. Dessa handlingar kommer dessutom att vara tillgängliga på föreningens hemsida fr.o.m. 2018 02 13. 

Program med hålltider:

Kl. 11.00 Årsmötesförhandlingarna genomförs på Restaurang ”Hasse på Sjökanten”, som ligger vid Rocksjövallen/Rocksjöbadet.

Kl. 12.00 Yvonne Teiffel, journalist på JP, kommer att tala till oss under rubriken ” 40 år som journalist”

Kl. 13.00 Gemensam lunch. 

Lunchen består av smör, bröd, varmrätt, måltidsdryck, kaffe och kaka. Medlemmar betalar 100 kr och gäster betalar 150 kr för lunchen.

Anmälan till lunch görs senast den 10 mars 2018 till klubbmästare Anders Gustafsson på tfn: 0767 98 42 24 eller e-post . 

Styrelsen hoppas på en god anslutning till årsmötet. 

Alla är varmt välkomna! 

Jönköping februari 2018 

Bo Romedahl Ordförande

 

Föredragningslista 2018

1. Årsmötet öppnas.

2. Parentation.

3. Upprättande av röstlängd.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Godkännande av mötets behöriga utlysning.

6. Val av mötesordförande och val av sekreterare för mötet.

7. Val av två justerare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.

9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.

10. Revisorernas berättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Bestämmande av årsavgift för 2019.

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 125 kr.

13. Val av föreningens ordförande t.o.m. årsmötet 2019.

14. Val av 4 st. styrelseledamöter t.o.m. 2020.

Valda t.o.m. årsmötet 2018 är Ander Leicht, Göran Johansson, Göran Fransson och Bo Mattsson

15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2019.

Nuvarande är Richard Prahl och Lennart Svensson

16. Val av två revisorssuppleanter t.o.m. årsmötet 2019.

Nuvarande är Krister Linell och Björn Johansson

17. Tillsättning av valberedning t.o.m. årsmötet 2019.

Nuvarande är Ulf Gustafson (sammankallande), Åke Sjögren och Kjell Sveningsson

18. Föreningsinformation.

19. Årsmötet avslutas