Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2017:

 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                  Bo Romedahl (14)

Vice ordförande           Lennart Andersson (15)

Sekreterare                 Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare          Bo Mattsson (10)

Vice sekreterare          Anders Leicht (16)

Kassaman                  Göran Johansson (14)

Redaktör                     N-G Olsson (13)

Klubbmästare             Lars Fogelquist (05)

Vise klubbmästare      Göran Fransson (14) och Anders Gustavsson (17)

Tradition/materiel       Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

Rune Carlsson har varit adjungerande ledamöter under 2017.

 

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden.

Programkommittén har haft sju sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Ett reviderat avtal om stöd till vår förening har tecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat resor och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation ska vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2.

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 360 medlemmar den 31 december 2017. Det är en minskning med fem medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 11 avlidna, 9 begärt utträde och 3 efter mycken påtryckning ej betalt. Det positiva är att 18 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar.

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

(Inom parentes förra årets siffror). Tisdagsträffarna har samlat 177 (147) deltagare vid 8 tillfällen med i medeltal 22 per gång.

Boule har spelats 18 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 49 deltagare.

Vårresan till Hagshults krigsflygbas samt Vandalorum i Värnamo hade 28 deltagare.

29 maj deltog ordföranden och en kamrat med vårt standar när Veterandagen genomfördes i Stockholm.

Tillsammans med kamrater från Ing 2 och I 12 i augusti genomfördes tvådagars studiebesök med övernattning där vi fick se artilleri och ingenjör förband och deras verksamhet under storövningen Aurora 2017. Från A6 deltog 12 nöjda deltagare.

Ordföranden deltog vid Nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad 5 dagar i juni.

Artilleriduellen lockade 14 (14) deltagande spelare. Dagen avslutades med gemensam lunch som ordföranden deltog i. 2017 genomfördes ej någon gemensam sammankomst på Mäss C i Skillingaryd. Det återupptas dock redan i år med firandet av att det är 120 år sedan A6 intog kasernerna i Jönköping.

Vid Ing 2:s regementes dag deltog ordföranden och fyra kamrater med vårt standar.

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

Den 11 november representerade ordföranden med sambo vår kamratförening på Ing 2 höstmiddag.

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella firande av Sankta Barbara. 32 (40) deltagare avåt traditionell ärtsoppa denna gång på en måndag.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2147 (2286) timmar och 705 (734) deltagare.

ÖVRIGT Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift under året med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

EKONOMI

Vår ekonomi är god. Resultatet blev ett överskott med 663 kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

 

Jönköping 6 februari 2018

 

Bo Romedahl            Bernt Holtz

Ordförande               Sekreterare