Kamratföreningen Smålandsartilleristerna

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte lördagen den 18 mars 2017 på restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 47 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Bo Romedahl. Regementets marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över de 8 sedan föregående årsmöte avlidna medlemmarna  Ett ljus tändes och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Klubbmästarens betalningslista fastställdes som röstlängd.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes med den ändringen att vi på punkt 15 ska välja
6 st. styrelseledamöter.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Bo Romedahl och till mötessekreterare valdes Bernt Holtz.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Åke Larsson och Björn Stenberg.

        

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2016, vilken tidigare publicerats på hemsidan, föredrogs av Bo R. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan för intresserade.

         Ordföranden konstaterade att styrelsen under året arbetat med medlemsvård på ett sådant sätt att vi vid årsslutet hade lika stort medlemsantal som vid verksamhetsårets början. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.    Revisorn Richard Prahl, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§10.  Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen som fanns tillgänglig i lokalen från mötets början. Årets resultat visar ett underskott på 209 kr och balansomslutningen var 256.303kr. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr för år 2018, godkändes av årsmötet.

§13.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), omvaldes Bo Romedahl.

§14.  Till styrelseledamot, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§15.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2019 (två år), valdes Lars Fogelqvist (omval),
N-G Olsson (omval), Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (omval),

         Bernt Holtz (omval) samt Anders Gustafsson (nyval)

§16.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt

         Lennart Svensson (omval).

§17.  Till revisorssuppleanter, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Krister Linell (omval)

         samt Björn Johansson (nyval).

§18.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2018 (ett år), valdes Ulf Gustafson (omval och sammankallande), Åke Sjögren (omval) samt Kjell Svenningsson (omval).

§19.  Föreningsinformation

 • Bo R redogjorde kortfattat för kvarvarande programpunkter i vårens program.
  Den 4 april blir det information om ”Södra Munksjön och Munksjöstadens utveckling”
  Den 2/5 kommer nya regementschefen på Ing 2, Överste Michael Ginér, på besök.
  Den 20 maj går årets vårresa av stapeln. Vi åker till Hagshults flygplats och gör också ett snabbesök på skjutfältet i Skillingaryd innan vi intar lunch och i samband med det får en guidad visning av Vandalorum i Värnamo.
  Höstens program håller på att planeras. Den första träffen är redan den 24 augusti då vi får besök av C Artreg A9, Överste Jonas Lotsne.Den 2 september spelas golftävlingen Artilleriduellen. Detta år hålls den på A6 Golfklubb. Håll utkik på hemsidan och er mail för vidare information.
  Bo R. informerade också om att styrelsen, efter ett par år med stora fester vid KF 80-års jubileum och minneshållandet vid regementets 30-årig nedläggning, beslutat att ta ett eller ett par års paus med liknande evenemang.
  Bo Mattson, från programkommittén, upplyste medlemmarna om styrelsens ambition att hålla innehållet på våra tisdagsträffar till en hälft med militär/försvarsanknytning och den andra hälften med civil anknytning.
  Förslag på programpunkter kom upp och antecknades. Vi ska också genomföra någon/ra aktiviteter på kvällstid för att ge möjlighet för medlemmar som fortfarande är i arbetslivet att delta. Programidéer kan skickas till Lennart Andersson, programansvarig i styrelsen.
 • Lars Gerhardsson gjorde sig till tolk för de församlade medlemmarna och tackade styrelsen med Bo R. i spetsen för dess idoga arbete.

§20   Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.
Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Jönköping 2017 03 18

Bernt Holtz                                                                    Bo Romedahl

/Mötessekreterare/                                                          /Mötesordförande/

Åke Larsson                                                                   Björn Stenberg

/Justerare/                                                                       /Justerare/