Verksamhetsberättelse 2016

 Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2016. 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR 

Ordförande                    Bo Romedahl (14) 

Vice ordförande             Lennart Andersson (15) 

Sekreterare                   Bernt Holtz (15) 

Vice sekreterare           Bo Mattsson (10) 

Vice sekreterare           Anders Leicht (16) 

Kassaman                    Göran Johansson (14) 

Redaktör                       N-G Olsson (13) 

Klubbmästare               Lars Fogelquist (05)

 Vise klubbmästare      Göran Fransson (14) 

Tradition/materiel         Sven Engkvist (93) 

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen). 

Evald Persson, Vincent Bondesson och Rune Carlsson har varit adjungerande ledamöter under 2016. 

 

STYRELSEARBETE 

Under året har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden. 

Programkommittén har haft åtta sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut. 

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar. 

Ett reviderat avtal om stöd till vår förening har tecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat resor och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation skall vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2. 

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet. 

Lämpliga medlemmar har varit standarförare under året. 

 

MEDLEMMAR 

Kamratföreningen hade 365 medlemmar den 31 december 2016. Det är samma antal medlemmar som föregående år. Förändringen under året består av 8 avlidna, 2 begärt utträde och 4 ej betalt. Det positiva är att 2 återinträtt och 12 är nyrekryterade under året. 

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). 10 kamrater är ständiga medlemmar. 

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts). 

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET 

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se. 

Tisdagsträffarna har samlat 147 (134) deltagare vid 7 tillfällen med i medeltal 21 per gång. 

Boule har spelats 20 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång. 

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 45 deltagare. 

Vårresan till Aeroseum på Hisingen hade 23 deltagare. 

Ing 2 inbjöd i augusti till studiebesök där vi fick se förband och verksamhet i den internationella samövningen ”Bison Counter 2016”. Resa och egen beredd soldatlunch ingick för 16 nöjda deltagare. 

Artilleriduellen lockade 14 (28) deltagande spelare. Dagen avslutades med gemensam middag på Mäss C med 60 (51) deltagare för att jubilera att vår kamratförening blev 80 år. Nästan lika många övernattade i lägret. Hemvärnets musikkår från Huskvarna underhöll med brunnsmusik innan middagen vilket var mycket uppskattat. Middagen blev både rolig och god. Många tal och mycket sång inpå sena natten. Tidigare samma dag deltog jag och fem kamrater med vårt standar på Ing 2:s regementes dag. 

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården. 

2:a december deltog jag och en kamrat med vårt standar när Ing2 bytte chef. 

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella firande av Sankta Barbara. 40 (31) deltagare var sugna på ärtsoppa men denna gång serverades jultallrik. 

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2286 (2445) timmar och 734 (798) deltagare. (Inom parentes förra årets siffror). 

 

ÖVRIGT 

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Evald Perssons försorg, Anders Leicht håller på att lära in sig. Hemsideprogrammet har uppdaterats under året. 

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer under året med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya. 

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er. 

 

EKONOMI 

Vår ekonomi är god. Trots en dyr uppgradering av hemsidan samt 80-årsjubileum har det, främst tack vare avtalet med Ing 2, blivit ett bra resultat. Resultatet blev ett underskott med 210 kronor som föreslås balanseras i ny räkning. 

Jönköping 7 februari 2017 

Bo Romedahl                 Bernt Holtz 

Ordförande                    Sekreterare