Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed redogörelse för verksamheten 1 januari 2010 till 31 december 2010.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Kjell Svenningsson          ordförande (03)
Leif Oscarsson                vice ordförande (09)

Jörgen Bergström           sekreterare (08)
Gunhild Herman              vice sekreterare (08)
Rune Carlsson                 kassaman (04)
Ulf Gustafson                  adjungerad redaktör för Smålandsartilleristen                                          och ansvarig för föreningens hemsida (04)
Lars Fogelquist               klubbmästare (05)
Bo Mattsson                   vice klubbmästare (10)
Ingvar Rittsél                  vice klubbmästare (10)
Bo Wallén                       vice klubbmästare (07)
Sven Engkvist                 traditions- och materielfrågor (93)

Siffror inom parentes anger årtal, då ledamoten invaldes i styrelsen.

Revisorer har varit Jonny Nilsson och Richard Prahl med Arnold Bäck och Erland Johansson som suppleanter.
Valberedningen har bestått av Roland Ivarsson och Bengt Nordenberg.

Styrelsearbete

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta sammanträden och dessutom träffats tre gånger för arbetsmöte.
Programkommittén har bestått av Leif Oscarsson som sammankallande, Lars Fogelquist, Gunhild Herman, Bo Mattson, Ingvar Rittsél och Bo Wallén som också fört statistik över deltagare. Kommittén har haft fyra sammanträden och arbetat fram förslag till aktiviteter som redovisats till styrelsen för beslut.
Kjell Svenningsson har varit kontaktperson mot Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping, rörande A 6 begravningsplats på Östra kyrkogården och mot militära myndigheter.
Lars Fogelquist har varit förste och Sven Engkvist andre standarförare.

Medlemmar

Kamratföreningen hade den 31 december 2010, 457 medlemmar. Av dessa var fyra hedersmedlemmar, Gösta Gärdin (74), Lars Carlson (85), Anders Björk (98) och Lars Gerhardsson (04) och 12 var ständiga medlemmar. Under året har 19 medlemmar tillkommit.

Siffror inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts.

Aktiviteter under året

Årsmötet den 6 mars samlade ett sextiotal medlemmar och inleddes med parentation över 19 bortgångna medlemmar.
Styrelse- och revisionsberättelser godkändes och styrelsen bevilja­des ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kjell Svenningsson berättade att styrelsen planerar att ta fram en minnesskrift, för att minnas A 6, 25 år efter regementets avveckling. Den kommer att ges ut som nummer 2 av Smålandsartilleristen 2010.
Hedersmedlemmen Gösta Gärdin framförde tack till styrelsen för ett mycket väl skött styrelsearbete under verksamhetsåret, speciellt med föreningens ekonomi, ett bra program med stor spridning och att vår tidning Smålandsartilleristen blivit allt bättre.

Verksamhetsberättelser och protokoll från årsmötet finns på vår hemsida www.a6kamrat.se

Övriga aktiviteter

Vid tjugo tillfällen har ett varierande antal medlemmar spelat boule under totalt 489 timmar. Samordnare har varit Martin Göransson.

Föreningen har genomfört sju tisdagsträffar med olika teman. Totalt har 174 personer deltagit i dessa. Ambitionen har varit att under detta ”minnesår” låta f.d. regementskollegor berätta om sina upplevelser och nya karriärer.
Det började med att vår klubbmästare, Lars Fogelquist, berättade om sin resa utmed delar av Atlantvallen sommaren 2009.
Första tisdagen i mars berättade Håkan Sahlin om "Östtysklands (DDR:s) uppgång och fall".
Vid årsmötet talade f.d. Landshövdingen och A 6:aren Gösta Gunnarsson om sina minnesbilder från sin tjänstgöring på regementet och sitt samarbete med A 6 vid avvecklingen.
Vårprogrammet fortsatte med att Thomas Norberg, numera polis, berättade om sina uppdrag med ISAF i Afghanistan.
I maj berättade Bengt Svensson om sin resa genom livet efter A 6 med bl.a. ”kanonjobb” på Bofors.
Lördagen den 5 juni avreste vi i fullsatt buss till Karlsborgs fästning och Forsvik. Guiden Olle Hellberg, med förflutet som aktiv militär på F 6 i Karlsborg tog emot och ledde oss på en historiskt intressant rundtur. I Forsvik fick vi tillfälle att bese repliken av hjulångaren Eric Nordevall, guidade av Erik Hellberg. Hjulångaren byggdes 1836 och sjönk 20 år senare i Vättern.
Hösten inleddes den 4 september med Artilleriduellen i golf för 30:e gången med 21 deltagare. Vid den efterföljande lunchen fick segraren Åke Larsson ta emot priset av tävlingsledaren Bo Wallén.
Håkan Sahlin höll sin andra föreläsning den 7 september, nu om den Östtyska försvarsmakten "Nationale Volksarme", NVA.
Fyra medlemmar deltog den 12 september i Jönköpings Allmogemarknad anno 1850, med temat ”Så var livet och klädseln under 1800-talet”.

Vi har också fått lyssna till kommunalrådet i Jönköpings kommun och ordföranden i Trafikverkets styrelse, Acko Ankarberg, under ämnet ”Vart är vi på väg”.

Regementschefen vid Ing 2 i Eksjö, Överste Tommy Karlsson, besökte oss den 2 november och berättade om de omvälvande förändringar som Försvarsmakten står inför. Många åhörare och intressanta frågeställningar.

Dagen före Alla helgons dag besökte ett tjugotal personer A 6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping, för att enligt gammal tradition från regementstiden, hedra våra sedan länge bortgångna kamrater och också skänka en tanke till dem som offrat sina liv på internationella uppdrag.

Torsdagen den 2 december firade föreningen artilleriets skyddshelgon, Sankta Barbara. Vi var inte mindre än 40 personer, som med ärtmiddag och underhållning avslutade 2010 års aktiviteter.

Sammantaget har, i föreningens regi, under 2010 genomförts 49 aktiviteter som samlat 589 deltagare. Det totala antalet aktivitetstimmar uppgår till 2133 timmar.
Under året har 115 medlemmar och ett femtontal gäster deltagit minst en gång i någon av Kamratföreningens aktiviteter.

Tidningen och hemsidan
Kamratföreningens tidning Smålandsartilleristen har, tack vare generösa gåvor från medlemmarna, utkommit med två nummer under verksamhetsåret, varav 2010/2 i form av en minnesskrift, ”Från slott till köpcentrum”. Den har tillkommit för att uppmärksamma, att det 2010 är tjugofem år sedan A 6 upphörde som regemente. Den har rönt stor uppskattning av medlemmar och även uppmärksammats externt.

Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats och under året har den besökts nästan 10 000 gånger. Numera är också C Ing 2:s månadsbrev tillgängligt, vilket ger en bra information om vad som händer inom Försvarsmakten.

Ekonomi
Resultat- och balansräkning bifogas (omstående sida). Styrelsen föreslår att årets resultat skall belasta eget kapital.

Jönköping den 24 januari 2011

 

Jörgen Bergström                     Rune Carlsson                        Sven Engkvist

 

Lars Fogelquist                         Ulf Gustafson                         Gunhild Herman

 

Bo Mattsson                             Leif Oscarsson                        Ingvar Rittsél

Kjell Svenningsson                    Bo Wallén

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010

Org.nr: 826000-2400

 

 

Resultaträkning

Not

2010

2009

INTÄKTER

Medlemsavgifter

34 505,00

34 475,00

Deltagaravgifter

5 600,00

6 230,00

Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond)

4 000,00

2 748,00

Täckning från tidningsfond

32 000,00

41 822,50

Övriga ersättningar och intäkter

2 582,00

9 668,00

Förändring av lager

5 885,94

84 572,94

0,00

94 943,50

KOSTNADER

0,00

Programverksamhet

20 620,00

21 063,00

Tryck

39 419,00

39 884,00

Porto

9 887,32

11 472,56

Övrig administration

16 436,00

-86 362,32

13 941,00

-86 360,56

Finansiella intäkter och kostnader

 

1550,34

 

1 255,92

Årets resultat

-239,04

7 327,02

Balansräkning

2010-12-31

2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier m.m.

0,00

0,00

Långfristiga placeringar och konton

1

133 665,20

133 665,20

132 374,77

132 374,77

Omsättningstillgångar

Varulager

14 425,00

8 964,06

Fordringar

1 642,00

0,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,00

0,00

Kassa och bank

117 872,87

133 939,87

129 555,00

138 519,06

Summa tillgångar

267 605,07

270 893,83

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

220 229,74

220 468,78

Skulder

2

6 968,90

6 636,62

Tidningsfond

16 906,43

18 508,43

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

23 500,00

 

25 280,00

Summa eget kapital och skulder

267 605,07

270 893,83

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 

inga

 

inga

Jönköping 2011-01-24

1

Bokfört enligt lägsta värdets princip

2

Deposition för "Regementsheden"

Rune Carlsson

Kassaman

Revisionsrapport med anledning av denna redovisning har avgivits den                  2011

Jonny Nilsson

Richard Prahl

Av föreningen valda revisorer