Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed redogörelse för verksamheten 1 januari 2009 till 31 december 2009.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Kjell Svenningsson ordförande (03)

Leif Oscarsson vice ordförande (09)

Jörgen Bergström sekreterare (08)

Jan Damm vice sekreterare (02)

Rune Carlsson kassaman (04)

Ulf Gustafson redaktör för Smålandsartilleristen och ansvarig för

föreningens hemsida (04)

Lars Fogelquist klubbmästare (05)

Gunhild Herman vice klubbmästare (08)

Bo Wallén vice klubbmästare (07)

Birgitta Johansson vice klubbmästare (06)

Sven Engkvist traditions- och materielfrågor (93)

Siffror inom parentes anger årtal, då ledamoten invaldes i styrelsen.

Revisorer har varit Jonny Nilsson och Berndt Svehagen med Björn Stenberg som suppleant.

Valberedningen har bestått av Roland Ivarsson och Bengt Nordenberg.

 

Styrelsearbete

Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio sammanträden och dessutom träffats tre gånger för arbetsmöte.

Programkommittén med Leif Oscarsson som sammankallande, Lars Fogelquist,

Gunhild Herman, Bo Wallén, Jan Damm och Birgitta Johansson har haft två sammanträden.

Kommittén har utarbetat förslag till aktiviteter som redovisats till styrelsen för beslut.

Kjell Svenningsson har varit kontaktperson mot Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping, rörande A 6 begravningsplats på Ö kyrkogården och mot militära myndigheter.

Lars Fogelquist har varit förste och Sven Engkvist andre standarförare.


Medlemmar

Kamratföreningen hade den 31 december 2009 458 medlemmar. Av dessa var fyra hedersmedlemmar, Gösta Gärdin (74), Lars Carlson (85), Anders Björk (98) och Lars Gerhardsson (04) och 12 var ständiga medlemmar.

Siffror inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts.

20 nya medlemmar har tillkommit under året.
En jämförelse med 2004 visar att föreningen 2009 har flera medlemmar trots att hela 88 kamrater avlidit under samma period. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som aktivt medverkat till denna nyrekrytering.

 

Aktiviteter under året

Årsmötet den 7 mars samlade sextiofem medlemmar och inleddes med parentation över sexton bortgångna medlemmar.

Styrelse- och revisionsberättelser godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kjell Svenningsson valdes till ordförande för Kamratföreningen fram till årsmötet 2010. Även övriga val förrättades enligt valberedningens förslag.

Årsmötet avslutades med att Kjell Svenningsson tackade för förnyat förtroende som ordförande och hälsade Leif Oscarsson välkommen i styrelsearbetet.

Ordföranden Kjell Svenningsson avtackade avgående styrelseledamoten, Martin Göransson, genom att tilldela honom Kamratföreningens hedersmedalj, för hans tjugotvå år långa och trogna engagemang i föreningens arbete.

Ingemar Boman tilldelades föreningens minnesmedalj för sitt arbete med att omvandla utbildningsregementet A 6 till ett framgångsrikt affärscentrum och Rune Tedfors för det stöd som han ger föreningen genom att upplåta lokaler för föreningens verksamhet.

Sven Engkvist berättade om det pågående arbetet med projektet "Regementsheden" i Skillingaryd.

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin framförde ett tack "från oss alla till oss alla för det stöd som vi medlemmar visar genom flitigt deltagande i föreningens aktiviteter och genom ekonomiska bidrag". Han tackade också styrelsen för ett mycket väl skött styrelsearbete under verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelser och protokoll från årsmöten finns på vår hemsida www.a6kamrat.se

Övriga aktiviteter

Våra tisdagsträffar och boulespel har även under 2009 dominerat föreningens aktiviteter och samlat många deltagare.

Vid 20 tillfällen har ett varierande antal medlemmar spelat boule under totalt 471 timmar. Samordnare har varit Martin Göransson.

Föreningen har genomfört sex tisdagsträffar med varierande tema. Totalt har 153 personer deltagit i dessa.

Den 7 maj anordnades en studieresa till Gränna med 22 deltagare. Först besöktes Tryckeri Museet där Museitypografen Olle Larson välkomnade oss. Nästa besök var på Grennaskolan där vi hälsades välkomna av skolchefen, f.d. A6 officeren och smålandsartilleristen Mats Almlöw som berättade om skolans verksamhet.

Lördagen den 5 september genomfördes traditionsenligt Artilleriduellen i golf för 29:e gången med 18 deltagare. Vid den efterföljande lunchen, fick segraren Hans Sunesson ta emot priset av tävlingsledaren Lars Fogelquist.

Nio medlemmar deltog den 13 september i Jönköpings Allmogemarknad anno 1850, med temat "Så var livet och klädseln under 1800-talet".

Dagen före Alla helgons dag besökte 18 personer A 6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping, för att, enligt gammal tradition från regementstiden, hedra våra sedan länge bortgångna kamrater.

Torsdagen den 3 december firade föreningen artilleriets skyddshelgon, Sankta Barbara. Vi var inte mindre är 40 personer som med ärtmiddag och underhållning avslutade 2009 års aktiviteter.

Sammantaget har, i föreningens regi, under 2009 genomförts 46 aktiviteter som samlat 603 deltagare. Det totala antalet aktivitetstimmar uppgår till 1996 timmar.

Under året har 110 olika medlemmar och ett 25-tal gäster deltagit i någon av Kamratföreningens aktiviteter.

Utöver dessa aktiviteter har föreningen under året påbörjat ett arbete för att uppmärksamma att det 2010 är tjugofem år sedan A 6 upphörde som regemente.

Tidningen och hemsidan

Kamratföreningens tidning Smålandsartilleristen, har, tack vare generösa gåvor från medlemmarna, utkommit med två nummer under verksamhetsåret.

Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats och under året har den besökts 10 100 gånger.

Tack vare en fortlöpande uppdatering av medlemmarnas e-postadresser kan också påminnelser och nyheter snabbt distribueras.

Ekonomi

Styrelsen föreslår, att årets resultat, 7 327 kr, läggs till kapitalet. Balansomslutningen för 2009 är 270 894 kr.

Beträffande Kamratföreningens ekonomiska ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning nedan.

 

Jönköping den 27 januari 2010

 

Jörgen Bergström     Rune Carlsson     Jan Damm

 

Sven Engkvist     Lars Fogelquist     Ulf Gustafson

 

Gunhild Herman     Birgitta Johansson     Leif Oscarsson

 

Kjell Svenningsson Bo Wallén

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009Org.nr: 826000-2400
Resultaträkning Not 2009 2008
Medlemsavgifter
34 475,00
33 850,00
Administrationskostnader
-17 941,90
-19 394,30
Sammankomster
-14 833,00
-8 143,00
Huvudintäkter och kostnader

1 700,10
6 262,70
Tidningens kostnader
-41 822,50
-32 702,32
Täckning från tidningsfond
41 822,50
32 702,32
Tidningens intäkter och kostnader

0,00
0,00
Bidrag och gåvor
2 748,00
4 225,00
Övriga intäkter och kostnader
2 162,50
-1 903,00
Sidointäkter och kostnader

4 910,50
2 322,00
Ränta och utdelning
1 255,92
8 360,30
Nedskrivning
0,00


Återställning av nedskrivning


Finansiella intäkter och kostnader

1 255,92
8 360,30
Avskrivningar 1 -539,50 -539,50 -539,50 -539,50
Årets resultat

7 327,02
16 405,50


Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier m.m. 1 0,00
539,50
Långfristiga placeringar och konton
132 374,77 132 374,77 0,00 539,50
Omsättningstillgångar
Varulager
8 964,06
11 464,06
Fordringar
0,00
0,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00
920,00
Kassa och bank
129 555,00 138 519,06 250 305,75 262 689,81
Summa tillgångar

270 893,83
263 229,31


EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

220 468,78
213 141,76
Skulder 2
6 636,62
6 636,62
Tidningsfond

18 508,43
24 175,93
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 280,00 19 275,00
Summa eget kapital och skulder

270 893,83
263 229,31


POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga


Jönköping 2010-01-11

1 Laserskrivare


2 Deposition för "Regementsheden"
Rune Carlsson
Kassaman


Revisionsrapport med anledning av denna redovisning har avgivits den 27 januari 2010
Jonny Nilsson
Berndt Svehagen

Av föreningen valda revisorer