ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte, lördagen den 14 mars 2015, avhållet å Restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 52 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1.    Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson, och regementes marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2.    Parentation hölls över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif tände ett ljus och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3.    Upprop och fastställande av röstlängd beslutades att genomföras vid behov.

§4.    Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5.    Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6.    Till mötesordförande valdes Leif Oscarsson och till mötessekreterare valdes Bo Mattsson.

§7.    Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Rune Carlsson och Anders Lecht.

§8.    Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2014, vilken tidigare utsänts till medlemmarna i förkortad version, sammanfattades av Leif. Fullständig version av verksamhetsberättelse fanns tillgänglig för intresserade. Föreningens ”Kassaman”, Göran Johansson, föredrog muntligen balans- och resultaträkningen. Årets resultat visar ett överskott på 553 kr och balansomslutningen var 256.499 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9.    Revisorsuppleant Richard Prahl, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§10.  Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11.  Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12.  Styrelsens vice ordförande, Bo Romedahl, redogjorde kortfattat för styrelsens handläggning av förslaget till stadgeändring vilket återremitterats till styrelsen vid förra årsmötet. Förslaget hade reviderats efter inkomna påpekanden och därefter utsänts till samtliga medlemmar för yttrande varvid enbart ett yttrande inkommit och detta hade styrelsen infört i sitt senaste förslag till stadgeändring. Ulf Gustafsson anförde avvikande uppfattning än vad som redovisats i senaste förändringsförslaget, framförallt skrivningen om regler för uteslutning samt äskade att den gamla skrivningen skall gälla. Jan Graab yrkade avslag. Rune Carlsson yrkade dels bifall till styrelsens förslag och dels att frågan skulle avgöras av det kallade årsmötet.

Röstning vidtog om vilket äskande eller förslag som skall genomföras. Härvid vann styrelsens förslag med 19 röster mot 14 och 19 nedlagda, varvid Ulf anförde att det behövdes 2/3 majoritet för en förändring enligt gällande stadgar vilket inte uppnåtts. Årsmötet beslöt på förslag från Ulf att återremittera stadgeförslaget till styrelsen för ny beredning. Härvid skall styrelsen inom sig göra en utvärdering av stadgeändringsförslaget och om styrelsen kommer till slutsatsen att stadgarna oundgängligen bör ändras skall man återkomma med nytt förslag till nästa årsmöte.

§13.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§14.  Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bo Romedahl.

§15.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bo Mattsson (omval).

§16.  Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2017 (två år), valdes Nils-Göran Olsson (omval), Lars Fogelqvist (omval), Sven Engkvist (omval), Lennart Andersson (nyval) samt Bernt Holtz (nyval).

§17.  Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Arnold Bäck (omval).

§18.  Till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Lennart Svensson (nyval).

§19.  Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2016 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande), Ulf Gustafson (nyval) samt Åke Sjögren (nyval).

§20.  Följande aktiviteter och information genomfördes vid årsmötet:

 

  • Bo R redogjorde kortfattat för kommande programpunkter i vårens program samt för hur långt man kommit med höstprogrammet. Speciellt uppmärksammades att det är 30-år sedan regementet avvecklades och detta kommer att minneshållas med en speciell ceremoni.
  • Rune Carlsson tackade styrelsen och Leif (avgående ordförande) för dess idoga arbete och även Ulf Gustafsson framförde ett varmt tack. De samlade medlemmarna framförde en spontan applåd.

 

§21   Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Därefter förklarade Leif mötet för avslutat och överräckte ordförandeklubban till föreningens nye ordförande Bo Romedahl.

Direkt efter mötet avtackades Leif Oscarsson av vår nyvalde ordförande Bo R för sina insatser för föreningen som ordförande under fyra år. Därefter förärades Leif föreningens förtjänsttecken i silver samt blommor.

Efter mötet följde ett intressant och inspirerat föredrag av chefen för flygledningen på Axamo flygplats, Lotta Hoffback-Kaljo, om sitt uppdrag som flygledare i Jönköping. Lotta redogjorde även för sitt arbete i olika länder som internationell flygledarkonsult bl.a. i Baltikum, Mongoliet, Ghana samt flera andra länder. Uppmärksammas bör att Lottas far, Tor Hoffback, som är 89 år, sedan länge är medlem i vår förening. Lotta tackades av vår nye ordförande Bo R för sin insats med blommor och vår minnesbok.


Jönköping 2015 03 14

Bo Mattsson                                                                   Leif Oscarsson

/Mötessekreterare/                                                         /Mötesordförande/


Rune Carlsson                                                                Anders Lecht

/Justerare/                                                                      /Justerare/Notering av justerare Rune Carlsson

§ 12 har troligen inte fullständigt lyckats redogöra för hur stadgefrågan behandlades. Det står dock klart, att något beslut om nya stadgar inte har fattats. Däremot tycks årsmötet ha beslutat återremittera denna fråga för beredning ytterligare ett år, trots att det vid votering beslutades, med röstsiffrorna 19 mot 14, att så inte skulle ske.

Det är anmärkningsvärt, att Ulfs yrkande inte enbart gäller återremiss. Det innehåller också villkor för styrelsens fortsatta beredning.

 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014

Org.nr: 826000-2400Resultaträkning Not 2014 2013
INTÄKTER
Medlemsavgifter 45 375,00 50 000,00
Deltagaravgifter 0,00 10 000,00
Bidrag och gåvor (andra än till tidningsfond) 4 000,00 4 000,00
Täckning från tidningsfond 18 000,00 25 000,00
Övriga ersättningar och intäkter 50,00 190,00
Förändring av lager 0,00 67 425,00 -225,00 88 965,00
KOSTNADER
Programverksamhet 8 841,00 25 695,00
Tidskrift 40 798,38 31 760,50
Tryck & Porto 6 631,00 13 462,00
Repr. och uppvaktningar 2 477,00
Övrig administration 7 686,00 -66 433,38 11 562,00 -82 479,50
Finansiella intäkter och kostnader -438,27 -431,14
Årets resultat 553,35 6 054,36
Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier m.m. 839,00 1 259,00
Långfristiga placeringar och konton 1 138 460,78 139 299,78 138 460,78 139 719,78
Omsättningstillgångar
Varulager 2 15 630,00 16 130,00
Fordringar 3 2 393,00 1 772,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 0,00
Kassa och bank 99 176,59 117 199,59 100 358,98 118 260,98
Summa tillgångar 256 499,37 257 980,76
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början 204 086,02 198 031,66
Årets resultat 553,35 6 054,36
Summa eget kapital 204 639,37 204 086,02
Skulder 4 0,00 7 504,74
Tidningsfond 16 595,00 20 115,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 265,00 26 275,00
Summa eget kapital och skulder 256 499,37 257 980,76
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga
1 Bokförda enligt lägsta värdets princip
2 Artiklar för försäljning och medaljer
Jönköping 2015-01-05 3 Klubbmästarens fixkassa
4 Deposition för "Regementsheden"
Göran Johansson
Kassaman
Richard Prahl Arnold Bäck
Av föreningen valda revisorer