Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamheten 1 januari 2014 till 31 december 2014.

 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande - Leif Oscarsson (09).
Vice ordföranden - Bo Romedahl (14).
Sekreterare - Bo Mattsson (10).
Kassaman - Göran Johansson (10).
Klubbmästare - Lars Fogelquist (05).
Vice klubbmästare - Ingvar Rittsél (10).
Vice klubbmästare - Göran Fransson (14).
Redaktör - N-G Olsson (13).
Tradition /materiel - Sven Engkvist (93).

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

Redaktör för hemsidan Evald Persson är adjungerad styrelsemedlem liksom Rune Carlsson och Vincent Bondesson.


STYRELSEARBETE

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden samt två arbetsmöten.

Programkommittén har haft fem sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för styrelsen för beslut. Ordföranden har varit kontaktperson mot Kyrkogårdsförvaltningen angående A 6 begravningsplats på Östra Kyrkogården, samt mot militära myndigheter.

En stadgegrupp har arbetat med att reviderat stadgarna för bättre överenstämmelse med gällande villkor i dagens samhälle. Ett förslag har utarbetats och skickats ut till samtliga medlemmar för synpunkter. Förslaget har därefter reviderats. Beslut om de reviderade stadgarna avses att tas på kommande årsmöte 2015.

Lars Fogelqvist har varit förste standarförare samt Sven Engkvist andre standarförare.


MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 376 medlemmar den 31 december 2014. Det är en minskning med 30 medlemmar från föregående år.

Följande medlemmar är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74), Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Svenningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafson (12) och Rune Karlsson (14). 12 är ständiga medlemmar.

Siffor inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts.


AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information hänvisar styrelsen till Tidskriften Smålandsartilleristen samt till vår hemsida www.a6kamrat.se. under rubriken referat/arkiv.

Aktiviteter under året har varit 6 st. tisdagsträffar med totalt 117 deltagare.

Årsmötet genomfördes med 52 st. deltagare. Den planerade resan till Kristianstad fick tyvärr inställas p.g.a. för få anmälda.

Artilleriduellen samlade 16 deltagare till såväl tävling som efterföljande middag.

Kransnedläggning på Ö Kyrkogården besöktes av 21 medlemmar och S:t Barbara samlade 32 st. medlemmar.

Den populära Bouletävlingen har genomförts vid 20 tillfällen med totalt 210 deltagare.

Totalt har olika aktiviteter genomförts med 493 deltagare och med 1687 timmar tillsammans.

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats ytterligare genom Evalds Perssons försorg.

Tidskriften Smålandsartilleristen har med N-G Olsson som redaktör fått en fin start och ypperlig avslutning för detta året. N-G har producerat både nr 1 och 2 med mycket gott resultat.

Tack till alla som bidrager med information och artiklar som gör Kamratföreningen och Tidskriften ännu mera intressant och verkar för att behålla medlemmar och tillföra nya.

Jag vill också tillsammans med styrelsen tacka för alla gåvor som medlemmar har lämnat till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida adekvat information till våra medlemmar.


EKONOMI

Vår ekonomi är god och årets resultat blev ett överskott med 553 kr som föreslås balanseras i ny räkning.

Resultat och balansräkning bifogas.


Jönköping 11 februari 2015.

Leif Oscarsson                          Bo Mattsson

Ordförande                               Sekreterare