ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014

Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte, lördagen den 8 mars 2014, avhållet å Restaurang ”Hasse på Sjökanten” vid Rocksjön utanför A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 54 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson, och regementes marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

§2. Parentation hölls över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif tände ett ljus och de närvarande förenades i en tyst minut till minne av de avlidna.

§3. Upprop och fastställande av röstlängd beslutades att genomföras vid behov.

§4. Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5. Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6. Till mötesordförande valdes Leif Oscarsson och till mötessekreterare valdes Bo Mattsson.

§7. Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Kjell Svenningson och Bengt Nordenberg.

§8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2013, vilken tidigare utsänts till medlemmarna i förkortad version, sammanfattades av Leif. Fullständig av verksamhetsberättelse fanns tillgänglig för intresserade. Föreningens ”Kassaman”, Rune Carlsson, föredrog balans- och resultaträkningen genom en grafisk redovisning. Årets resultat visar ett överskott på 6.054 kr och balansomslutningen var 257.981 kr. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9. Revisorsuppleant Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§10. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), omvaldes Leif Oscarsson.

§14. Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2016 (två år), valdes Ingvar Rittsèl (omval), Bo Romedahl (nyval), Göran Johansson (nyval) samt Göran Fransson (nyval). Till styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2015 (ett år) omvaldes Bo Mattsson.

§15. Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Arnold Bäck (nyval).

§16. Till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), valdes Bengt Nordenberg (omval) samt Åke Sjögren (nyval).

§17. Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2015 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande) samt Lennart Svensson (omval).

§18. Följande aktiviteter och information genomfördes vid årsmötet:

• Styrelsens, i samband med kallelsen, utsända proposition om vissa ändringar i kamratföreningens stadgar (föreningens säte, ändamål, villkor för medlemskap, förvaltning och revision, rösträtt, styrelsens sammansättning, namn på tidskriften samt föreningens upplösning) diskuterades. Mötet beslöt att återremitera ärendet till styrelsen för vidare beredning.

• Orsaken till att en förslagen aktivitet tillsammans med A1:s kamratförening, ej gått att genomföra diskuterades. Mötet uppdrog åt vår ordförande Leif, att ta kontakt med A1:s representant och klara ut situationen, som varit behäftad med ett flertal formella problem.

• Vår klubbmästare, Lars Fogelqvist, redogjorde för föreningens kommande vårresa till artillerimuseet i Kristianstad.

• Bo Mattsson efterhörde om intresse fanns att förlägga någon av föreningens träffar till kvällstid, för att de som jobbar skulle kunna deltaga i dessa. Detta skulle gynna vår rekrytering av nya medlemmar. Möte gav dock inget enhetligt svar på frågan.

• Avgående styrelsemedlemmen, Vincent Bondesson, avtackades med blommor för sitt idoga arbete för föreningen av vår ordförande Leif.

• Rune Carlsson, som avgick som styrelsemedlem efter elva års tjänst, avtackades med blommor av Leif för sina insatser för föreningen. Dessutom tilldelades Rune förenings förtjänstmedalj och utsågs med acklamation av mötet till hedersmedlem.

• Överste Gösta Gärdin tackade styrelsen för dess arbete och framförallt för det idoga arbetet, som utförts med tidskriften, som han ansåg hade tagit en ny och spännande inriktning. Speciellt artiklarna angående försvarets utformning och framtid.

§19 Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och förklarade därefter mötet för avslutat.

Efter mötet följde ett intressant föredrag av vår medlem, Hemvärnschef och Brigad-general Roland Ekenberg, om försvarets nuvarande organisation och uppgifter.

 

Bo Mattsson Leif Oscarsson

/Mötessekreterare/ /Mötesordförande/

 

Kjell Svenningsson Bengt Nordenberg

/Justerare/ /Justerare/

 

Bilagor:

1. Fastställd föredragningslista.

2. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2013.

3. Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2013.

4. Revisorernas berättelse.