Kamratföreningen Smålandsartilleristers årsmöte ägde rum den 8 mars på Restaurang Hasse på Sjökanten, Jönköping. Av föreningens totalt 400 medlemmar hade 54 medlemmar mött upp till årsmötet.

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson och Smålands artilleriregementes marsch spelades traditionsenligt som inledning till mötet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Leif Oscarsson med Bo Mattsson som mötessekreterare.

Parentation hölls över avlidna medlemmar. Leif tände ett ljus och alla förenades i en tyst minut.

Styrelsen för kamratföreningen består nu av Leif Oscarsson, ordförande och som styrelseledamöter Göran Johansson, Bo Mattson, Lars Fogelqvist, Sven Engqvist. Nils-Göran Olson, Bo Romedahl, Göran Fransson och Ingvar Rittsél.

Revisorer för föreningen är Richard Prahl och Arnold Bäck.

Avgående styrelsemedlemmen, Vincent Bondesson, avtackades med blommor för sitt arbete i styrelsen.

 

Rune Carlsson, som avgick som styrelsemedlem efter elva års tjänst, avtackades även han med blommor. Dessutom tilldelades Rune föreningens förtjänstmedalj och utsågs med acklamation av mötet till hedersmedlem.

Överste Gösta Gärdin tackade styrelsen för dess arbete inte minst för det idoga arbetet som utförts med tidskriften Smålandsartilleristen. Speciellt artiklarna angående försvarets utformning och framtid.


Efter årsmötesförhandlingarna höll vår gäst, tillika vår medlem, Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef och Brigadgeneral ett förträffligt föredrag om försvarets nuvarande organisation och uppgifter.

Roland gav oss en fördjupad bild av hur hemvärnets organisation, utrustning och uppdrag ser ut i dag. Hemvärnets uppgift är att Skydda – Bevaka – Ytövervaka samt att stödja samhället. Hemvärnet utgör 46 % av den totala insatsorganisationen. Medelåldern i hemvärnet är under 40 år och man är modernt utrustade. Just nu är det en positiv rekrytering in i hemvärnsystemet.

Roland berörde också läget när det gäller artillerisystem 08, dvs Archer. Fyra förseriepjäser är levererade och seriepjäser kan förväntas tidigast hösten 2015. Övriga delar av artillerisystemet berördes också, pjäserna är ju bara en del av en helhet.

Roland tackades för ett mycket intressant och väl genomfört föredrag med en varm applåd.

Mötet avslutades med en välsmakande gemensam lunch.

Både vid pennan och vid kameran
NG Olsson