Ing 2:s representanter överträffar sig själva som föreläsare.

Ni som inte hade tillfälle att deltaga missade, ”en sjukt bra”, tisdagsträff den 4:e mars, för att tala i ungdomens termer.

Vi gästades av rekryteringschefen vid Göta Ingenjörsregemente, major Peter Gustafsson, och ett 25-tal medlemmar hade mött upp och bildade ett jätteintresserat auditorium.

Peter inledde med att presentera sig själv, sin bakgrund, sin militära karriär samt sin roll som rekryteringschef för Ing 2.

Peter fortsatte sin fördragning med att beskriva hur försvarets personalrekrytering var organiserad, de problem som uppdagats i verksamheten och som livfullt beskrivits i media samt en redovisning av nuläget både i riket och på Ing 2.

Vi fick också del av de praktiska problem och frågeställningar, som uppstått då man gått över från ett försvar grundat på värnplikt till att man som nu har anställda soldater på heltid och deltid. Hur lade man t.ex. upp intressanta övningar för personalen, som var kontrakterad under 8 år utan att övningarna blev trista upprepningar? Hur ordnade man de anställda soldaternas boende med vidhängande resor till arbetsplatsen?

Peter berörde också ”Varumärket soldat” där man försöker att marknadsföra den utbildning, som försvaret genomför med sina anställda och den användbarhet utbildningen har i det civila samhället. I försvaret blir man utbildad i allt från kock till it-tekniker och detta är något som man vill få fram i rekryteringssammanhang. Kvalitetstänkandet är också en central del i den militära utbildningen och detta skall även gagna den enskilde soldaten då den går vidare i sin civila karriär och behöver adekvata meriter att redovisa.

Här kom Peter in på samarbetet med näringslivet genom den nybildade organisationen, ”Försvarsmaktsråd Småland”, som är ett nätverk för att stärka Försvarsmaktens tillväxt och utveckling samt bidraga till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i Småland.

Peter redogjorde för rådets sammansättning och arbetssätt samt poängterade den positiva utveckling mot näringslivet man skapat genom rådets tillkomst och då framförallt förståelsen för de deltidsanställda soldaternas behov av ledighet för militär tjänstgöring.

Efter sin genomgång lät Peter ordet vara fritt och han blev fullkomligt dränkt i initierade frågor. Avslutningsvis uttryckte Peter sin uppskattning av kamratföringens arbete och betonade vikten av föreningens roll som en länk mot det civila samhället. En länk, som är nödvändig i försvarets rekryteringsverksamhet och som i viss mån försummats vid omstruktureringen av försvarsmakten.

Foto Hans Sunesson

Till slut tackades vår gäst för sin insats av vår ordförande, Leif, som överräckte senaste numret av vår tidskrift samt vår minnesskrift där delar av vår historia är beskriven.

Vid tangentbordet.

Bosse Mattsson