Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamheten 1 januari 2013 till 31 december 2013.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖJANDE MEDLEMMAR.

Ordförande - Leif Oscarsson (09)
Vice ordförande - Bo Mattsson (10)
Sekreterare - N-G Olsson (13)
Kassaman - Rune Carlsson (04)
Klubbmästare - Lars Fogelqvist (05)
Vice klubbmästare - Bo Mattsson (10)
Vice klubbmästare - Ingvar Rittsèl (10)
Vice klubbmästare - Vincent Bondesson (12)
Vice klubbmästare - Bo Harrius (13)
Redaktör - Evald Persson/N-G Olsson (11 resp13)
Tradition/materiel - Sven Engkvist (93)
(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen)

Bo Harrius avgick ganska omgående på egen begäran.
Revisorer har varit Richard Prahl och Göran Fransson med Arnold Bäck och Bengt Nordenberg som suppleanter.
Valberedningen har bestått av Roland Ivarsson som sammankallande samt Lennart Svensson.

STYRELSEARBETE
Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta sammanträden samt 3 arbetsmöten.
I programkommittén har Bo Mattsson varit sammankallade. Övriga deltagare har varit Lars Fogelqvist, Ingvar Rittsèl samt Vincent Bondesson.
Vincent Bondesson har fört statistik över deltagande medlemmar i olika aktiviteter.
Kommittén har haft fem sammanträden och arbetat fram förslag till aktiviteter som redovisats till styrelsen för beslut.
Ordföranden har varit kontaktperson mot kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping angående A 6 begravningsplats på Östra Kyrkogården och mot militära myndigheter. Lars Fogelqvist har varit förste standarförare och Sven Engkvist andre standarförare.

MEDLEMMAR
Kamratföreningen hade den 31 december 2013, 406 medlemmar. Det är en minskning från förra årsskiftet med 27 medlemmar. Följande 6 är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74 ), Lars Carlson (85), Lars Gerhardsson (04), Christoffer Lilliecreutz (12), Kjell Svenningsson (10) samt Ulf Gustafson (12). 12 var ständiga medlemmar.
(Siffror inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts)

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Årets sju tisdagsträffar inleddes den 4 februari då Länspolismästaren Håkan Sandahl besökte oss och berättade om sin karriär, nuvarande och planerad polisorganisation och sina egna planer för framtiden. Håkan är född och uppväxt i Jönköping. Håkan berörde också uppklarningsprocenten, som i media inte alltid stämmer med verkligheten. Länspolismästarens besök var välbesökt och mycket uppskattat.

Tisdagen den 5 mars fick vi besök av Ulrika Gotthardsson, som berättade om Jönköpings Energis verksamhet. Kommunens satsning på infrastruktur för el, fjärrvärme och fibernät är betydande. En ny panna skall stå klar under 2014 till en kostnad av 1,2 miljader. Hon berättade att nästan hälften av bränslet består av avfall och resten av biobränsle, olja m.m.

Kamratföreningens traditionella årsmöte avhölls den 9 mars med ca 50 medlemmar närvarande. Ordföranden Leif Oscarsson hälsade alla välkomna och då särskilt hedersmedlemmarna. Likaså välkomnades mötets gästföreläsare, Överstelöjtnant Torbjörn Persson, stabschef på Ing 2, Eksjö. Efter parentation över bortgångna medlemmar inleddes sedan årsmötesförhandlingar. Om dessa kan man läsa under ”protokoll” på hemsidan www.a6kamrat.se. Referat från årsmötet finns även i Smålandsartilleristen nummer 1;2013.

Den 2 april besökte föreningen Miliseum i Skillingaryd. På Miliseum, som vid tiden för vårt besök ännu inte var öppnat, hälsades vi välkomna av Sven Engkvist som tillsammans med Kaj Nordqvist guidade oss och höll intressanta föredrag. Sven och Kaj och deras medhjälpare har gjort och gör ett fantastiskt fint arbete. Miliseum är sannerligen värt ett besök.

Kamratföreningens vårresa den 1 juni gick till Ryttmästarbostället i Skövde. På plats möttes vi av majoren i kavalleriet, Bernhard Englund, iklädd munderingen fotsid långrock av kavallerimodell. Bernhard lämnade en information om boställets uppkomst samt en del  kuriosa om platsen och byggnaderna. Väl inne i byggnaden hände överraskande saker - som att en ”vägg” åkte upp som en rullgardin och innanför fanns en matsal. Väggarna var fullhängda med svärd och sablar och mycket annat, som fick oss att tänka på ”förr i tiden”. Efter intagen, mycket god måltid, lyftes ytterligare en ”vägg” bort och där fanns ytterligare ett stort rum. Ja, denna resa var en upplevelse för oss alla och minnet förbleknar nog aldrig. Värt att nämnas är också att det var strålande solsken.

Höstens tisdagsträffar inleddes den 3 september med besök av majoren Gary Campell från Ing 2, Eksjö. Gary har varit kompanichef i 12 år och hans specialitet är desarmering av diverse explosiva tingestar. Detta utbildar han sina soldater i och han själv har praktiskt verkat i bl.a. Afghanistan och Kosovo, men har även röjt ammunition på Skillingaryds skjutfält där det fanns – och fortfarande finns många blindgångare. Gary berörde också den svåra rekryteringsfrågan där endast ett 10-tal av 150 rekryter anmälde sig för fortsatt utbildning. Han avslutade sitt mycket intressanta föredrag med att berätta om episoder från Afghanistan där självmordsbombare var ”huvudmän”. Dessa var ett stort och mycket allvarlig hot mot styrkorna men även mot delar av den inhemska befolkningen.

Oktober månads tisdagsträff – den 1 dagen i denna månad – fick vi information av Lars Bröms, Centrumchef på Newsec det företag, som förvaltar och driver den kommersiella verksamheten på A6-området. Lars Bröms redogjorde för den historiska utvecklingen för A 6-området och för de planer, som man har i dagsläget. Bröms har ett stort engagemang för sin uppgift men även respekt för uppgiften att leda verksamheten där olika intressen ofta kan mötas. Med ett stort panoramafoto kunde han visa oss olika lokaliteter samt planerna för en fortsatt utveckling.

Det traditionella besöket på Östra Kyrkogården var den 1 november. Minnesstunden var Kamratföreningens stund för att hedra bortgångna kamrater. Ordföranden höll ett tal flankerad av standarförare och därefter skedde kransnedläggelsen samt en stilla stund för eftertanke där tankarna gick även till anhöriga. Minnesstunden avslutades med en kaffestund i kyrkans församlingssal.

Tisdagen den 5 november besöktes vi av Regementschef Patrik Ahlgren från Ing 2, Eksjö som berättade om sin roll som chef för regementet. Han berörde också sin egen karriär bl.a. på Högkvarteret inom planeringsverksamheten. Vi fick en information om Eksjö Garnison samt en noggrann beskrivning om Ing 2:s organisation bl.a. uppdragen från statsmakterna. Ahlgren uttryckte sin uppskattning av alla de kamratföreningar, som finns och ansåg att dessa hade en betydande roll för information och medvetandeskap om Sveriges militära del.

Onsdagen den 4 december firades artilleristernas skyddshelgon S:t Barbara på restaurang Björkudden. Omkring 40 medlemmar deltog i firandet som inleddes med det sedvanliga talet om vårt skyddshelgon av ordförande Leif Oscarsson. Därefter presenterades två tavlor av Ulf Bottne, som föreningen fått som gåva av familjen Jan Fredholm (Jan var armétekniker på A6). Styrelsen avser att senare skänka dem till Miliseum vilket de närvarande tyckte var en god idé.
Vidare så företogs en medaljutdelning till Bengt Nordenberg för genuint intresse för regementet och kamratföreningen under alla år. Efter en utsökt måltid, ärtsoppa med tillbehör samt pannkakor och kaffe, besöktes kvällen av Per Karlgren från Huskvarna teater, som underhöll oss med sång och trevliga historier.

Den 31 augusti gick Artillerduellen i Golf – eller RegM – av stapeln med ett 15-tal deltagare.
Vädret var gynnsamt och banan i bra skick. Denna ädla kamp avslutades med en vinnare – nämligen Hans Sunesson med Bo Wallèn som god tvåa. Vid efterföljande måltid förrättade Bo Wallèn prisutdelningen och överlämnade vandringspriset till en glad Hans Sunsesson.

Bouleverksamheten startade 14 augusti under ledning av Ulf Gustafson. Medlemmarna träffas varannan onsdag och utkämpar hårda och jämna tävlingar. Detta år utsågs Gun Gustafson som segrare och fick ta emot det fina vandringspriset som överlämnades av ordföranden Leif Oscarsson.

Statistik
Vincent Bondesson har tagit fram följande uppgifter på olika aktiviteter i Kamratföreningens regi. Totala antalet deltagare har varit 527 medlemmar och tillsammans har medlemmarna deltagit i olika aktiviteter i 1825 timmar.
Styrelsen, programkommittén och redaktion har haft 16 sammanträden och dessa möten har skett under 45 timmar.

Tidskriften Smålandsartilleristen
Evald Persson övertog redaktörskapet och har skapat nr 1 2013. Han har fått nödvändig information m.m. av avgående redaktören samt vid behov även av styrelsen. Evald har på ett föredömligt sätt gjort detta nummer och styrelsen är honom mycket tacksam. Evald lämnade över redaktörskapet till N-G Olsson och fortsätter själv som redaktör på hemsidan. Som ny styrelsemedlem blev N-G Olsson vald som sekreterare och dessutom som redaktör. N-G har således haft en tung arbetsbörda men klarat av båda jobben med den äran. Smålandsartilleristen nr 1 och 2 för 2013 blev en verkliga succéer.
Tack från styrelsen till Evald och N-G (Nils-Göran), som verkligen gjort fina exemplar av vår tidskrift.

Hemsidan www.a6kamrat.se
Hemsidan har under senare år utvecklats och förfinats av Evald Persson. Han avsade sig styrelseuppdraget och ville egna sig helhjärtat åt hemsidan. Denna hemsida förbättras hela tiden och de senaste nyheterna finner du där. Nu med nya rubriker och dessutom en modern och tilltalade inledning. Antalet besökare under 2013 var ca 3550.

Allmän information
Verksamheten fortsätter 2014 med tisdagsträffar, utflykter och sammankomster i samma goda anda och kamratskap som tidigare år. Den 1 april sker en gemensam träff på Miliseum med medlemmar från A 1;s kamratförening. Styrelsen hoppas på god anslutning från vår kamratförening. Information om detta kommer att sändas ut i god tid.
Styrelsen har också tagit kontakt med A 6 Skytte & IF/A 6 Fäktning för ytterligare spridning av vår kamratförenings verksamhet.
Vidare har överenskommelse träffats med representant för Östra kyrkogården om uppsättning av en informationstavla i anslutning till den gravplats, som uppmärksammas varje år.
Styrelsen har ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Vi frågar hur de ser på Sveriges försvarsförmåga idag, vilka framtidsplaner deras parti har i försvarsfrågan och inte minst frågar vi vilka konkreta åtgärder de skulle vidta om möjligheten infinner sig. Våra frågor samt partiernas svar finner du på vår hemsida samt i Smålandsartilleristen nr 2 2013.
En skrivelse har sänts till Regementschefen, A 9 Boden med frågor rörande materieltillgång avseende pjäser m.m. Svar har inkommit och även detta finner du på vår hemsida.
I oktober månad kommer regementschefen från A9 med delar av sin stab på besök till Kamratföreningen. Han kommer att berätta om verksamheten på sitt regemente men även beröra betydelsen av aktiva kamratföreningar ute i landet.
Vår tidskrift Smålandsartilleristen är mycket omtyckt och viktig för oss alla i kamratföreningen. Tack vare generösa gåvor och/eller artiklar från våra medlemmar kan tidskriften fortsätta att komma ut och vara en publikation som uppskattas av medlemmarna. Tack till alla medlemmar som bidrar. Dessa bidrag är mycket viktiga och en förutsättning för en fortsatt utgivning.

EKONOMI
Resultat och balansräkning bifogas.

Styrelsen föreslår att årets vinst 6,054 kr balanseras i ny räkning.

 

Jönköping i januari 2014

Leif Oscarsson                                                                 Nils-Göran Olsson
Ordföranden                                                                    Sekreterare