Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristers årsmöte, lördagen den 31 mars 2007 i John Bauergymnasiets aula på A 6 området.

Närvarande: Ordföranden Kjell Svenningsson och ett 50-tal medlemmar och anhöriga

 

§ 1. Årsmötet öppnas.

Kjell Svenningsson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till de närvarande hedersmedlemmarna, Gösta Gärdin, Åke Hessler och Anders Björk.

§ 2. Parentation.

Parentation med föreningens standar hölls över 22 avlidna medlemmar.

§ 3. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan godkändes och fastställdes.

§ 4. Godkännande av mötets utlysning

Årsmötets utlysande i vederbörlig ordning godkändes

§ 5. Val av mötesordförande och anmälan om sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Kjell Svenningsson och till sekreterare valdes Jan Damm.

§ 6. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justeringsmän valdes Sven Kling och Lars-Erik Leicht.

§ 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2006.

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2006 godkändes.

§ 8. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.

Balansräkningen och dispositionen av årets resultat fastställdes.

§ 10. Styrelsens budgetförslag för 2007. Bestämmande av årsavgiften för 2007.

Styrelsens budgetförslag för 2007 godkändes och årsavgiften skall vara oförändrad, 75 kronor.

§ 11. Övriga förslag av styrelsen eller av medlem väckt ärende.

Inga övriga förslag av styrelsen eller medlemmarna förelåg.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§ 13. Val av ordförande till årsmötet 2008.

Som ordförande till årsmötet 2008 omvaldes Kjell Svenningsson.

§ 14. Val av styrelseledamöter t.o.m. årsmötet 2009.

Valberedningen föreslog årsmötet omval av Sven Engkvist, Lars Fogelquist och Martin Göransson och nyval av Bo Wallén. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2008.

Valberedningen föreslog omval av Magnus Ackfeldt och nyval av Johnny Nilsson. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av två revisorsuppleanter t.o.m. årsmötet 2008.

Valberedningen föreslog omval av Berndt Svehagen och nyval av Björn Stenberg. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Tillsättande av valberedning t.o.m. årsmötet 2008.

Årsmötet beslutade omval av nuvarande Roland Ivarsson, sammankallande, och Bengt Nordenberg.

§ 18. Föreningsinformation.

Ordföranden påminde om föreningens kommande aktiviteter under våren och välkomnade tips och idéer till höstprogrammet.

Kjell frågade om det finns intresse för DVD- och VHS-kopior av de 16 mm filmer om A6 som tidigare visats. Det fanns intresse och styrelsen undersöker kopieringstillstånd och övriga förutsättningar.

Kjell omtalade att Club A6 i Stockholm nu fått en ny ordförande, Rune Hall, efter Björn R:son Grandien som vid avgången tilldelades Kamratföreningen Smålandsartilleristers hedersmedalj för ett långvarigt och aktivt ordförandeskap.

§ 19 Årsmötet avslutas.

Kjell tackade för förtroendet till omval som ordförande och hälsade de nya medlemmarna välkomna i styrelsearbetet. Han avtackade också avgående revisor Eskil Andersson och revisorsuppleant Olle Ahlin med blommor.

Avgående kassaman, Jan Graab, tilldelades föreningens minnesmedalj som tack för hans gedigna arbete som på flera sätt gynnat föreningen. Jan Graab tackade för utmärkelsen och önskade föreningen "lycka till" i framtiden.

Till Berit Graab överlämnades blommor som tack för hennes speciella sömnadskonst vid tillverkning av bordsstandar och reparationen av föreningens stora standar.

Gösta Gärdin framförde ett tack för ett väl skött styrelsearbete under verksamhetsåret.

Kjell Svenningsson tackade för visat intresse och tackade också valberedningen för deras arbete. Därmed förklarade han 2007 års årsmöte för avslutat.

 

Vid protokollet: Jan Damm, Sekreterare och Kjell Svenningsson, Ordförande

Justeras: Sven Kling, Lars-Erik Leicht


Tillbaka till listan